نویسنده = محمدی حسینی، سید احمد
تعداد مقالات: 2
2. نقش اهداف پیشرفت در پیش‌بینی مؤلفه‌های خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 7، شماره 17، بهار 1396، صفحه 157-179

علی اکبر امین بیدختی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ الهام سلیمانی