نویسنده = حسین پور، سهیلا
1. محاسبه ضریب همکاری در گروه‌های آموزشی دانشگاه کردستان و بررسی عوامل مرتبط با آن

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 57-69

عادل فاطمی؛ سهیلا حسین پور؛ نسرین زارعی