دوره و شماره: دوره 11، شماره 34، شهریور 1400 

مقاله پژوهشی

ارزیابی دوره های آموزشی به کمک رویکرد تلفیقی آنتروپی شانن و تاپسیس فازی

صفحه 7-25

10.22034/emes.2021.248189

مریم سعیدصبائی؛ انیس پوررجب؛ مهرانگیز صدیق؛ الناز سعیدصبائی


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه چندبعدی اضطراب پاندمی کروناویروس

صفحه 121-135

10.22034/emes.2021.248203

مسلم دانش پایه؛ فریبرز درتاج؛ فضل الله حسنوند؛ فاطمه قائمی