دوره و شماره: دوره 11، شماره 36، دی 1400 
ابعاد و سطوح فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی : مروری منظم

صفحه 29-53

10.22034/emes.2021.251556

مرتضی مالمیر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی