دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، مهر 1401 

مقاله پژوهشی

آسیب‌شناسی استعدادیابی تحصیلی در ایران(مروری ساختارمند بر ادبیات انجام شده در سه دهه اخیر)

صفحه 7-36

10.22034/emes.2022.547411.2346

محمود زیوری رحمان؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده