دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، بهمن 1396، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفی

صفحه 7-32

غلامعلی سیفی؛ مرتضی کرمی؛ حسین جعفری ثانی


نقش هموار‌سازی در تبدیل غیر‌خطی نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس نرمال

صفحه 103-133

مجتبی جهانی فر؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ سیدامین موسوی