دوره و شماره: دوره 9، شماره 25، اردیبهشت 1398، صفحه 1-254 
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس یادگیری خودجهت‌دهی در دانشجویان

صفحه 91-112

10.22034/emes.2019.35103

فریبرز درتاج؛ فرحناز کیان ارثی؛ صدیقه نصیری پور؛ نسرین مجابی


سنتزپژوهی مؤلفه‌های کارکردهای ارشادگری پژوهشی دانشجویان دکتری

صفحه 113-158

10.22034/emes.2019.35105

قاسم سلیمی؛ نیره حسینی؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی