نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون سراسری الگوی چندسطحی واکاوی نمرات آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • آزمون­های عملکردی سراسری بررسی رتبه‌دهی ارزیابان آزمون‌های عملکردی سراسری (طراحی صنعتی، شناخت موسیقی، نمایش عروسکی، طراحی معماری و اسکیس معماری) بر اساس روش های کلاسیک و مدل های چندوجهی راش [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • آموزش علوم تشخیص وضعیت دانش‌آموزان پایة چهارم ایران در خصیصه‌های شناختیِ آزمون علوم مطالعۀ تیمز 2015 [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • آموزش کارآفرینی توسعه چارچوب آموزش کارآفرینی در مدارس با استفاده از رویکرد فرا ترکیب [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 7-30]
 • آموزش و پرورش مطالعه تطبیقی نظریه‌های تصمیم‌گیری و انتخاب تحصیلی ـ شغلی: راهبردی برای ارزیابی و بهبود برنامه هدایت تحصیلی ـ شغلی نظام آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 13، شماره 42، 1402، صفحه 87-114]
 • آموزش و پرورش ایران تشخیص وضعیت دانش‌آموزان پایة چهارم ایران در خصیصه‌های شناختیِ آزمون علوم مطالعۀ تیمز 2015 [دوره 13، شماره 42، 1402]

ا

 • ارزیابی مطالعه تطبیقی نظریه‌های تصمیم‌گیری و انتخاب تحصیلی ـ شغلی: راهبردی برای ارزیابی و بهبود برنامه هدایت تحصیلی ـ شغلی نظام آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 13، شماره 42، 1402، صفحه 87-114]
 • ارزیابی عملکرد داوطلبان مقایسه عملکرد درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی در طبقه‌بندی داوطلبان آزمون سراسری [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 31-50]
 • امتحان تقلب در امتحانات نظام آموزشی از منظر فقه اسلامی [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 110-125]
 • انتخاب مطالعه تطبیقی نظریه‌های تصمیم‌گیری و انتخاب تحصیلی ـ شغلی: راهبردی برای ارزیابی و بهبود برنامه هدایت تحصیلی ـ شغلی نظام آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 13، شماره 42، 1402، صفحه 87-114]
 • ایران مطالعه تطبیقی نظریه‌های تصمیم‌گیری و انتخاب تحصیلی ـ شغلی: راهبردی برای ارزیابی و بهبود برنامه هدایت تحصیلی ـ شغلی نظام آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 13، شماره 42، 1402، صفحه 87-114]

ب

 • بررسی تطبیقی تحلیل تطبیقی نظام دانشگاه تراز جهانی (برنامه‌ها، اقدامات، مضامین) [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 88-109]
 • برنامه درسی زیست‌شناسی چالش‌ها و سطح دشواری محتوای دروس تخصصی برنامه درسی رشته زیست‌شناسی دوره کارشناسی در دانشگاه تعلیم و تربیت کابل [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 67-87]
 • برنامه درسی کارآفرینی توسعه چارچوب آموزش کارآفرینی در مدارس با استفاده از رویکرد فرا ترکیب [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 7-30]

پ

 • پوستر رسمی توانش چندزبانگی دانشجویان ایرانی آموزش زبان انگلیسی در محاوره: آزمون‌سازی بر اساس پوستر فیلم‌ها [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 51-66]

ت

 • تحصیلی ـ شغلی مطالعه تطبیقی نظریه‌های تصمیم‌گیری و انتخاب تحصیلی ـ شغلی: راهبردی برای ارزیابی و بهبود برنامه هدایت تحصیلی ـ شغلی نظام آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 13، شماره 42، 1402، صفحه 87-114]
 • تحلیل چندسطحی الگوی چندسطحی واکاوی نمرات آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • تساهل بررسی رتبه‌دهی ارزیابان آزمون‌های عملکردی سراسری (طراحی صنعتی، شناخت موسیقی، نمایش عروسکی، طراحی معماری و اسکیس معماری) بر اساس روش های کلاسیک و مدل های چندوجهی راش [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • تعالی پژوهشی تحلیل تطبیقی نظام دانشگاه تراز جهانی (برنامه‌ها، اقدامات، مضامین) [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 88-109]
 • تعالی دانشگاهی تحلیل تطبیقی نظام دانشگاه تراز جهانی (برنامه‌ها، اقدامات، مضامین) [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 88-109]
 • تقلب تقلب در امتحانات نظام آموزشی از منظر فقه اسلامی [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 110-125]
 • توانش چندزبانگی و چندفرهنگی توانش چندزبانگی دانشجویان ایرانی آموزش زبان انگلیسی در محاوره: آزمون‌سازی بر اساس پوستر فیلم‌ها [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 51-66]

ج

 • جدیت بررسی رتبه‌دهی ارزیابان آزمون‌های عملکردی سراسری (طراحی صنعتی، شناخت موسیقی، نمایش عروسکی، طراحی معماری و اسکیس معماری) بر اساس روش های کلاسیک و مدل های چندوجهی راش [دوره 13، شماره 42، 1402]

چ

 • چالش‌ها چالش‌ها و سطح دشواری محتوای دروس تخصصی برنامه درسی رشته زیست‌شناسی دوره کارشناسی در دانشگاه تعلیم و تربیت کابل [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 67-87]

د

 • دانشگاه تراز جهانی تحلیل تطبیقی نظام دانشگاه تراز جهانی (برنامه‌ها، اقدامات، مضامین) [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 88-109]
 • دانشگاه تعلیم و تربیت کابل چالش‌ها و سطح دشواری محتوای دروس تخصصی برنامه درسی رشته زیست‌شناسی دوره کارشناسی در دانشگاه تعلیم و تربیت کابل [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 67-87]
 • درخت تصمیم مقایسه عملکرد درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی در طبقه‌بندی داوطلبان آزمون سراسری [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 31-50]

س

 • سطح دشواری مفاهیم محتوای دروس تخصصی چالش‌ها و سطح دشواری محتوای دروس تخصصی برنامه درسی رشته زیست‌شناسی دوره کارشناسی در دانشگاه تعلیم و تربیت کابل [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 67-87]
 • سنجش توانش چندزبانگی دانشجویان ایرانی آموزش زبان انگلیسی در محاوره: آزمون‌سازی بر اساس پوستر فیلم‌ها [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 51-66]
 • سنجش شناختی تشخیصی تشخیص وضعیت دانش‌آموزان پایة چهارم ایران در خصیصه‌های شناختیِ آزمون علوم مطالعۀ تیمز 2015 [دوره 13، شماره 42، 1402]

ش

 • شبکه عصبی مقایسه عملکرد درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی در طبقه‌بندی داوطلبان آزمون سراسری [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 31-50]

ف

 • فراترکیب توسعه چارچوب آموزش کارآفرینی در مدارس با استفاده از رویکرد فرا ترکیب [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 7-30]
 • فقه اسلامی تقلب در امتحانات نظام آموزشی از منظر فقه اسلامی [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 110-125]

گ

 • گرایش مرکزی بررسی رتبه‌دهی ارزیابان آزمون‌های عملکردی سراسری (طراحی صنعتی، شناخت موسیقی، نمایش عروسکی، طراحی معماری و اسکیس معماری) بر اساس روش های کلاسیک و مدل های چندوجهی راش [دوره 13، شماره 42، 1402]

م

 • مدل جی‌دینا تشخیص وضعیت دانش‌آموزان پایة چهارم ایران در خصیصه‌های شناختیِ آزمون علوم مطالعۀ تیمز 2015 [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • مدل­های چندارزشی اسمی IRT کاربرد مدل های چند ارزشیIRT در نمره گذاری آزمون های سرنوشت ساز (مورد مطالعه: آزمون پروانه وکالت) [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • مدل­های چند وجهی راش بررسی رتبه‌دهی ارزیابان آزمون‌های عملکردی سراسری (طراحی صنعتی، شناخت موسیقی، نمایش عروسکی، طراحی معماری و اسکیس معماری) بر اساس روش های کلاسیک و مدل های چندوجهی راش [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • مدل­های دوارزشی IRT کاربرد مدل های چند ارزشیIRT در نمره گذاری آزمون های سرنوشت ساز (مورد مطالعه: آزمون پروانه وکالت) [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • مطالعۀ تیمز تشخیص وضعیت دانش‌آموزان پایة چهارم ایران در خصیصه‌های شناختیِ آزمون علوم مطالعۀ تیمز 2015 [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • منصفانه بودن سنجش کاربرد مدل های چند ارزشیIRT در نمره گذاری آزمون های سرنوشت ساز (مورد مطالعه: آزمون پروانه وکالت) [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • منطقه جغرافیایی الگوی چندسطحی واکاوی نمرات آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی [دوره 13، شماره 42، 1402]
 • موقعیت اقتصادی اجتماعی خانواده الگوی چندسطحی واکاوی نمرات آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی [دوره 13، شماره 42، 1402]

ن

 • نظام آموزشی تقلب در امتحانات نظام آموزشی از منظر فقه اسلامی [دوره 13، شماره 41، 1402، صفحه 110-125]
 • نظریه مطالعه تطبیقی نظریه‌های تصمیم‌گیری و انتخاب تحصیلی ـ شغلی: راهبردی برای ارزیابی و بهبود برنامه هدایت تحصیلی ـ شغلی نظام آموزش ‌و پرورش ایران [دوره 13، شماره 42، 1402، صفحه 87-114]
 • نمره­ گذاریIRT کاربرد مدل های چند ارزشیIRT در نمره گذاری آزمون های سرنوشت ساز (مورد مطالعه: آزمون پروانه وکالت) [دوره 13، شماره 42، 1402]