بررسی و نقد وضعیت مدیریت پژوهشی در طیف اعتماد-کنترل: مورد مطالعه دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران و پژوهشکده برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی

چکیده

پژوهش را می‌توان جستجوی نظام یافته وقایع و پدیده‌ها برای کشف حقایق و دستیابی به داشته‌های جدید معرفی کرد. فرآیند پژوهش و مدیریت این فرآیند در هر سه سطح فردی، گروهی و سازمانی به ویژه اگر تحقیقات دانشگاهی مدنظر باشد از مسائل پراهمیت و بحث‌برانگیز است. بر کسی پوشیده نیست که دانشگاه کارآمد، آموزش، پژوهش، فرهنگ‌سازی و ارائه خدمات ‌کارآمد و در نهایت توسعه ‌پایدار را در پی دارد. مطالعه حاضر براساس ماهیت اکتشافی خویش قصد دارد در دانشکده‌های مدیریت، اقتصاد و روانشناسی ‌و علوم‌تربیتی دانشگاه‌ تهران و به کمک مصاحبه و تحلیل ‌سلسله ‌مراتبی‌ (AHP) به بررسی ‌و نقد وضعیت مدیریت ‌پژوهشی به خصوص سنجش حد تمایل مدیریت به اعتماد یا کنترل پژوهشگران و فرآیند پژوهش بپردازد. نتایج نشان داد که مدیران و خبرگان پژوهشی معتقدند که مدیریت پژوهشی در دانشکده‌های مذکور پیش از کنترل پژوهشگران گرایش زیادی به اعتماد به آنها دارد. در این دانشکده‌ها حد مطلوب این‌ بود که بیشتر از استفاده از فرآیندهای کنترلی، باید به پژوهشگر اعتماد کرد. یک معیار اعتماد را می‌توان رتبه علمی پژوهشگر دانست یعنی هرچه رتبه ‌علمی پژوهشگر بالاتر باشد، بیشتر می‌توان به او اعتماد نمود. 

کلیدواژه‌ها


-   آذر، عادل و معماریان، عزیزاله (1374). ‪ AHPﺗﮑﻨﯿﮑﯽ نوﯾﻦ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی؛ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺷﻤﺎره 27 و 28، صفحات 73-75.
-     ایران منش، محمد (1374)، مشکلات سیستم پژوهشی در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش آموزش عالی در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی.
-     بازرگان، عباس (۱۳۷۴). ارزیابی درونی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال سوم، شماره ۳ و۴، صفحات 49-70.
-     توفیق، علی‌اصغر (1375). تصمیم‌گیری برای مدیران، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، صفحات 91-116.
-     غفرانی، سارا (1387). وضعیت پروژه‌های پژوهشی در دپارتمان تحقیق و برنامه‌ریزی دانشگاه تهران، دانشکده علوم آموزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده.
-     قدسی‌پور، حسن (1385). مقدمه‌ای بر تصمیم‌گیری چند معیاره، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
-     لهسایی‌زاده، علی (1374). موانع پژوهش در علوم اجتماعی در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش آموزش عالی در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی.
-     مهرگان، محمدرضا (1381). تحقیق در عملیات پیشرفته، چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب دانشگاهی.
-     نورشاهی، نسرین (1372). جایگاه آموزش عالی ایران در مقایسه با 26 کشور جهان، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 1، دوره 4، صفحات 139-182.
-     هاشمیان‌نژاد، فاطمه (1376). بررسی پیشنهادات اساتید دانشگاه‌ها در مورد مشکلات پژوهشی، مجله دانشگاه فردوسی، شماره 2، صفحات 12-21.
 
-     Costa, A. C. and Bijlsma-Frankema, K. (2007). Trust and control interrelations: new perspectives on the trust-control nexus, Group & Organization Management, Vol. 32 No. 4, pp. 392-406.
-     de Man, A. -P. and Roijakkers, N. (2009). Alliance governance: balancing control and trust in dealing with risk, Long Range Planning, Vol. 42, pp. 75-95.
-     Jagd, S. (2010). Balancing trust and control in organizations: towards a process perspective, Society and Business Review, Vol. 5 No. 3 pp. 259 – 269.
-     Woolthuis, K. R., Hillebrand, B. and Nooteboom, B. (2005). Trust, contract and relationship development. Organization Studies, Vol. 26 No. 6, pp. 813-40.
-     Maguire, S., Phillips, N. and Hardy, C. (2001). When ‘silence death’ keep talking: trust, control and the discursive construction of identity in the Canadian HIV/AIDS treatment domain, Organization Studies, Vol. 22 No. 2, pp. 285-310.
-     Mayer, R. C., Davis, J. H. and Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust, Academy of Management Review, Vol. 20 No. 3, pp. 709-734.
-     McAllister, D. J. (1995). Affect- and cognition-based trust as a foundation for interpersonal cooperation in organizations, Academy of Management Journal, Vol. 38 No. 1, pp. 24-59.
-     Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S. and Camerer, C. (1998). Not so different after all: a cross-discipline view of trust, Academy of Management Review, Vol. 23 No. 3, pp. 393-404.
-     Skinner, D. and Spira, L. F. (2003). Trust and control - a symbiotic relationship? Corporate Governance, Vol. 3 no. 4 pp. 28 – 35.