دسترسی به مقاله‌های فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی» آزاد است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پایگاه اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، پایگاه مجلات تخصصی نور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه می‌شود.

شماره جاری: دوره 10، شماره 29، بهار 1399، صفحه 7-260 

1. طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی

صفحه 7-34

علیرضا دهقانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان؛ محمدرضا بهرنگی


ابر واژگان