اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن آیتی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه بیرجند

ayati_mohsenyahoo.com

دکتر عباس بازرگان هرندی

پژوهش های آموزشی استاد دانشگاه تهران

abazargahotmail.com

دکتر احمد پارسیان

آمار کاربردی استاد- دانشگاه تهران

ahmad_pkhayam.ut.ac.ir

دکتر جواد حاتمی

برنامه ریزی درسی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

hatami52gmail.com

دکتر ابراهیم خدایی

آمار دانشیار دانشگاه تهران

faslnameh.motaleatgmail.com

دکتر ابراهیم صالحی عمران

استاد دانشگاه مازندران

edpes60hotmail.com

دکتر بهروز مهرام

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

bmahramum.ac.ir

دکتر سید مرتضی نوربخش

جامعه شناسی دانشیار سازمان سنجش آموزش کشور

drnorbakhshgmail.com

مدیر مسئول

دکتر رضا محمدی

مدیریت آموزش عالی رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

remohamadiyahoo.ca

سردبیر

دکتر ابراهیم خدایی

آمار کاربردی دانشیار دانشگاه تهران

faslnameh.motaleatgmail.com

مدیر داخلی

طاهره ظفری پور

آموزش عالی (برنامه ریزی درسی در آموزش عالی) سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

faslnameh.motaleatgmail.com

ویراستار انگلیسی

نصرالله بیات افشار

ادبیات زبان انگلیسی عضو هیئت موسس انجمن اساتید آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

nasr.afshar35gmail.com

دکتر احسان اکرادی

مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی

ehsan.ekradi954gmail.com

صفحه آرا

آسیه بابایی

صفحه آرا آزاد

babaei.asiyehyahoo.com

کارشناس نشریه

محمد محمدی بیدشکی

کارشناس مجلات سازمان سنجش آموزش کشور

m.bideshki1383gmail.com
021-88922231