اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا محمدی

مدیریت آموزش عالی رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، تهران، ایران

craqe.com/uploads_content/1399/2107_1.pdf
remohamadiyahoo.ca

سردبیر

دکتر ابراهیم خدایی

آمار، آمار کاربردی دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~khodaie
khodaieyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس بازرگان

ارزشیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی، اندازه‌گیری آموزشی، روش تحقیق استاد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~abazarga
abazargaut.ac.ir

h-index: 18  

دکتر محسن آیتی

برنامه‌ریزی درسی دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/ayati/fa
ayati_mohsenyahoo.com

h-index: 7  

دکتر احمد پارسیان

آمار کاربردی استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~aparsian
ahmad_pkhayam.ut.ac.ir

h-index: 10  

دکتر جواد حاتمی

برنامه‌ریزی درسی، آموزش استاد، علوم تربیتی - برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

www.modares.ac.ir/~j.hatami
j.hatamimodares.ac.ir

h-index: 7  

دکتر ابراهیم خدایی

آمار، آمار کاربردی دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~khodaie
faslnameh.motaleatgmail.com

دکتر ابراهیم صالحی عمران

برنامه‌ریزی آموزشی، آموزش عالی استاد، برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~salehiomran/
edpes60hotmail.com
0000-0002-0390-2232

h-index: 8  

دکتر بهروز مهرام

برنامه‌ریزی درسی دانشیار گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

bmahram.profcms.um.ac.ir/
bmahramum.ac.ir
0000-0003-2072-595X

h-index: 2  

سید مرتضی نوربخش

جامعه‌شناسی فرهنگی، جامعه‌شناسی دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران

www.alborzq.ac.ir/daneskadeh/humanities-1/2018-12-23-10-15-58/1144-dr-seyyed-morteza-nourbakhsh
drnorbakhshgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

داود معصومی

یادگیری الکترونیکی، کیفیت آموزشی، ارتقاء معلمان و استادان دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه گاول، سوئد

www.hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Organisation/Akademier/Faculty-of-Education-and-Business-Studies/Research-at-the-Faculty/Researchers/Department-of-Educational-Sciences/Curriculum-Studies/Davoud-Masoumi.html
davoud.masoumihig.se
+46762143256
0000-0002-3898-8005

h-index: 8  

مدیر داخلی

طاهره ظفری‌پور

آموزش عالی (برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی) سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، تهران، ایران

craqe.com/index.php/site/g_content/fcontent/232
zafaripouryahoo.com

ویراستار انگلیسی

نصرالله بیات افشار

ادبیات زبان انگلیسی عضو هیئت موسس انجمن اساتید آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

nasr.afshar35gmail.com

دکتر احسان اکرادی

مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی

ehsan.ekradi954gmail.com

صفحه آرا

آسیه بابایی

صفحه‌آرا صفحه‌آرایی، تهران، ایران.

babaei.asiyehyahoo.com

کارشناس نشریه

محمد محمدی بیدشکی

کارشناس مجلات، سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران

m.bideshki1383gmail.com
021-88922231