مقایسه نتایج ارزشیابی مداد- کاغذی و برخط اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مقایسه نتایج ارزشیابی مداد کاغذی و آنلاین دانشجویان از نتایج تدریس استادان است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام استادان دانشگاه شهید بهشتی در دو نیمسال تحصیلی 90-89 و 91- 90 بودند که در یک درس واحد به دو روش مداد- کاغذی و آنلاین مورد ارزشیابی دانشجویان قرار گرفته‌اند. برای انجام پژوهش از روش تمام شماری استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در پژوهش فرم‌های ارزشیابی دانشجویان از استادان بود. برای بررسی تفاوت نتایج دو روش ارزشیابی ابتدا نمره‌های تفاوت (d) محاسبه شد و سپس تفاوت گروه‌ها با استفاده از آزمون t و تحلیل واریانس یک راهه مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که میانگین نمره‌های ارزشیابی آنلاین (18.61M=) از مداد کاغذی (18.21M=) بالاتر بود. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین نمره‌های ارزشیابی آنلاین و مداد کاغذی در دانشکده‌های برق و کامپیوتر، تربیت بدنی، علوم ریاضی و پژوهشکده‌های مهندسی و فناوری‌های نوین، علوم محیطی و گیاهان و مواد اولیه دارویی رابطه معنی‌داری یافت نشد اما بین سایر دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها به دو روش رابطه معنی‌داری بدست آمد. همچنین نتایج تحلیل واریانس حاکی از آن بود که بین دانشکده‌ها از نظر نتایج ارزشیابی مداد کاغذی و آنلاین تفاوت معنی‌دار وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


-     آقاملایی، تیمور؛ جوادپور، صدیقه و عابدینی، سمیره (1389). دیدگاه استادان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مورد ارزشیابی استادان توسط دانشجویان. مجله پزشکی هرمزگان، سال چهارم، شماره سوم، پاییز89، صفحات 234-240.
-     ثناگو، اکرم و جویباری، لیلا (1389). دیدگاه و تجربیات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد ارزشیابی استادان در دروس نظری. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره هفتم، شماره اول، ص 57-69، 1389.
-     جوادی، مرضیه؛ یعقوبی، مریم؛ توکلی، مریم و افکار، ابوالحسن (1388). بررسی رابطه نمره ارزشیابی استادان با نمره دروس تخصصی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه بیمارستان، شماره 46.
-     رفیعی، محمد؛ مسیبی، قاسم و نظام الدین، مژگان (1388). نتایج 6 ساله ارزشیابی استادان دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال12، شماره4، ویژه نامه 1، زمستان 1388، ص 52-62.
-     سپهرآرا، علیرضا؛ طالع پسند، سیاوش و رحیم پور، حمیده (1390). بررسی همترازی نمره‌های ارزشیابی استادان با توجه به سطح دشواری دروس. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، شماره 6، سال دوم، پاییز و زمستان 1390.
-     شکورنیا، عبدالحسین؛ فکور، محمد؛ طاهرزاده، مریم و غفوریان بروجردنیا، مهری (1390). بررسی مقایسه‌ای نمرۀ ارزشیابی استادان موافق و مخالف با اهمیت و کاربرد ارزشیابی‌های دانشجویان. توسعه آموزش جندی شاپور. دوفصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال اول، شماره 2، تابستان و پاییز 1390.
-     ضیائی، مسعود؛ میری، محمدرضا؛ حاجی آبادی، محمدرضا؛ آذرکار، زهره و کاهنی، سیما (1386). بررسی دیدگاه استادان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به ارزشیابی استادان توسط دانشجویان (سال 1382-83). فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 4، شماره 1-4، سال 1386.
-     ضیائی، مسعود؛ میری، محمدرضا؛ حاجی آبادی، محمدرضا؛ آذرکار، قدسیه و اشبک، پویا (1385). دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به ارزشیابی استادان توسط دانشجو. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 13، شماره4، زمستان 1385.
-     طهماسبی، سوده؛ ولیان، اعظم و معزی زاده، مریم (1390). بررسی میزان همبستگی بین نمره‌های ارزشیابی استادان توسط دانشجویان عمومی، دستیاران تخصصی و مسؤولین دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 29، ویژه نامه، زمستان 1390، 353-360.
-     عربی میانرودی، علی اصغر؛ عسگری برواتی، زهرا و خانجانی، نرگس (1391). تبیین مزایا و معایب روش‌های مختلف ارزشیابی استادان از دیدگاه استادان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره نهم، شماره اول، ص 65-76، 1391.
-     قائمیان، علی؛ محمدپور، رضاعلی؛ شیرج، هانیه و طبیبان، ساسان (1390). بررسی همخوانی ارزشیابی استادان توسط دستیاران و سایر دانشجویان مقاطع بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1389-90. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و یکم، شماره 86، بهمن سال 1390، ص 159-166.
-     کرمان ساروی، فتیحه؛ نویدیان، علی و نوابی ریگی، شهین دخت (1390). دیدگاه استادان و دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد اولویت‌های ارزشیابی استادان. نشریه پرستاری ایران، دوره 24، شماره 72، آبان ماه 1390.
-     معزی، معصومه؛، شیرزاد، هدایت اله؛ زمان زاد، بهنام و روحی، حمید (1388). دیدگاه اعضاء هیئت علمی و استاداندر مورد ارزشیابی استادان و معیارهای موثر در تدریس استاد در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، ص 63-77.
-     معصومی جهندیزی، حسین؛ سروری زنجانی، رحیم؛ موسوی نسب، نورالدین و بیگدلی، غلامرضا (1388). بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان درباره ی فرم جاری ارزشیابی استادان. مجله توسعه ی آموزش در علوم پزشکی، دوره 2، شماره2، بهار و تابستان 1388، صفحات 31-38.
-     ملکشاهی، فریده؛ شیخیان، علی و طراحی، محمد جواد (1389). بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد اولویت‌های ارزشیابی استادان. پژوهش پرستاری، دوره 5، شماره 19، زمستان 1389، 16-24.
-     وکیلی، عابدین؛ حاجی آقاجانی، سعید؛ رشیدی پور، علی و قربانی، راهب (1389). بررسی عوامل تأثیرگذار بر اررشیابی استادان از دیدگاه دانشجویان: یک مطالعه جامع در دانشگاه علوم پزشکی سمنان. کومش، جلد12، شماره 2، پیاپی (38)، زمستان 1389.
 
-     Angulo, L.M.V., & De La Rosa, O.M.A. (2007). Online Faculty Development and Assessment System (OFDAS): A Study of Academic Learning. J Pers Eval Educ (2007) 20:21-41.
-     Burton, W.B., Civitano, A. & Steiner- Grossman, P. (2012).Online Versus Paper Evaluations: Differences in both Quantitative and Qualitative Data. J Comput High Educ (2012) 24: 58-69. DOI 10. 1007/s12528-012-9053-3.
-     Burhansstipanov, L., Clark, R.E., Watanabe-Galloway, S., Petereit, D.G., Eschiti, V., Krebs, L.U., & Pingatore, N.L. (2012). Online Evaluation Programs: Benefits and Limitations. J Canc Educ (2012) 27 (Suppl): S24-S31.
-     Baldwin, T. & Blattner, N. (2003). Guarding Against Potential Bias in Student Evaluations: What Every Faculty Member Needs to Know. College Teaching, 51:1, 27-32.
-     Crews, T.B & Curtis, D.F (2011). Online Course Evaluations: Faculty Perspective and Strategies for Improved Response Rates. Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol, 36, NO.7. 865-878.
-     Chang. T.S. (2005). The validity and reliability of student ratings: Comparison between paper-pencil and online survey. Chinese Journal of psychology, 47 (2), 113-125.
-     Campion, W.J., Mason, D.V., Erdman, H. (2000). How Faculty Evaluations are used in Texas Community Colleges. Community College Journal of Research and Practice, 24:3, 169-179.
-     Dommeyer, C.J., Baum, P., Chapman, K.S., & Hanna, R.W. (2002). Attitudes of Business Faculty towards Two Methods of collecting Teaching Evaluations: Paper vs. Online. Assessment & Evaluation in Higher Education, 27:5, 455-462.
-     Gien- Lant. T. (1991). Evaluation of Faculty Teaching Effectiveness toward Accountability in Education. Nurs Edu 1991. 30:92-95.
-     Heath, N.M., Lawyer, S.R., & Rasmussen, E. B. (2007). Web-based versus paper-and-pencil course evaluations. Teaching of psychology, 34(4), 259-261.
-     Julian, K., Appelle, N., OSullivan, P., Morrison, E.H., & Wamsley, M. (2012). The Impact of an Objective Structured Teaching Evaluation on Faculty Teaching Skills. Teaching and Learning in Medicien, 24(1), 3-7.DOI:10.1080/10401334.
-     Kogan, L.R., Schoenfeld-Tacher, R., & Hellyer, P.W. (2010). Student Evaluation of Teaching: Perceptions of Faculty Based on Gender, Position, and Rank. Teaching in Higher Education, 15:6, 623-636.
-     Liuhanen, A-M (2005). University Evaluation and Different Evaluation Approaches: A Finnish Perspective. Tertiary Education and Management, 11:3, 259-263.
-     Radmacher, S.A., & Martin, D. J. (2001). Identifying Significant Predictors of Student Evaluations of Faculty through Hierarchical Regression Analysis. The journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 135:3, 259-268.
-     Ravelli, B. (2000). Anonymous online teaching assessments: Preliminary findings. Paper presented at the annual national conference for the American Association for Higher Education, June 14-18, charlotte, NC.
-     Foote, E. (1998). Faculty Evaluation in community Colleges, Community College. Journal of Research and Practice, 22:7, 693-696.
-     Stack, S. (2000). Part-Time Faculty Status and Student Evaluation of Teaching: An Analysis of Criminal Justice Classes. Journal of Criminal Justice Education, 11:2, 251-265.
-     Sojka, J. Gupta, A.K., & Deeter-Schmelz, D.R. (2002). Student and Perceptions of Student Evaluation of Teaching: A Study of Similarities and Differences, College Teaching, 50:2, 44-49.
-     Shea, J.A., & Bellini, L.M. (2002). Evaluations of Clinical Faculty: The Impact of Level of Learner and Time of Year. Teaching and Learning in Medicine: An International Journal, 14:2, 87-91.