بررسی کیفیت فعالیت‌های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی‌سینا (بر اساس مدل تحلیل اهمیت – عملکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

2 استاد گروه روش‌ها و برنامه‌های درسی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه روش‌ها و برنامه‌های درسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی کیفیت فعالیت‌های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بو­علی‌‌سینای همدان بر اساس مدل تحلیل اهمیت – عملکرد ((IPA بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی بود که 350 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق‌ساخته­ بود که کیفیت فعالیت­های آموزشی را در 7 بعد هدف، محتوا، روش تدریس، ویژگی‌های استادان، ساختار، امکانات و شیوه­های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و در دو سطح وضع موجود و وضع مطلوب اندازه می­گرفت. روایی پرسشنامه بر اساس دیدگاه متخصصان، بررسی و تأیید شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (96/0) به دست آمد. نتایج نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان درباره وضع موجود و مطلوب کیفیت فعالیت‌های آموزشی درمجموع و به‌تفکیک همه ابعاد مورد بررسی، شکاف منفی و معنی‌داری وجود دارد. تفاوت شکاف در مؤلفه هدف، محتوا، روش تدریس، استادان، ساختار، امکانات و شیوه‌های ارزشیابی به‌ترتیب 060/1-، 346/1-، 886/0-، 121/1-، 249/1-، 472/1- و 886/0- بود. بیشترین شکاف، به‌ترتیب به ابعاد امکانات، محتوا، ساختار، ویژگی‌های استادان، هدف، روش تدریس و شیوه‌های ارزشیابی مربوط بود.

کلیدواژه‌ها


آراسته، حمیدرضا؛ سبحانی‌نژاد، مهدی و همایی رضا (1387). وضعیت دانشگاه­های شهر تهران در عصر جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 14 (50)، 47 66.
آقازاده، احمد (1392). آموزش‌وپرورش تطبیقی. تهران: سمت.
آقاملایی، تیمور؛ زارع، شهرام و عابدینی، صدیقه (1385). شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 2 (3)، 78 – 85.
ایزدی، صمد؛ صالحی، ابراهیم و قره­باغی، محمدمهدی (1387). بررسی میزان رضایت­مندی دانشجویان با توجه به معیار نتایج مشتری مدل EFQM: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران. فصلنامه آموزش عالی ایران، 3، 19 – 53.
رهنورد، فرج‌الله و عباس­پور، باقر (1383). کاربرد QFD در تأمین خواسته­های مشتریان از آموزش. فصلنامه مطالعات مدیریت، 41 و 42، 209 – 222.
زندی، خلیل (1390). بررسی کیفیت رشته روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه­های دولتی تهران بر اساس مدل­های کانو و گسترش عملکرد کیفیت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
دیباواجاری، طلعت؛ یمینی‌دوزی سرخابی، محمد؛ عارفی، محبوبه و فردانش، هاشم (1390). مفهوم‌پردازی الگوهای برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی (تجربیات و دستاوردها). فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 8 (30)، 48 -  62.
سماوی، حمیده؛ رضائی‌مقدم، کورش و برادران، مسعود (1387). مشتری­مداری و کاربرد آن در نظام آموزش عالی: مورد آموزش عالی کشاورزی در استان خوزستان. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 49، 121 – 143.
شعبانی­ورکی، بختیار و حسین­قلی­زاده، رضوان (1385). بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 39،  1 -22.
عارفی، محبوبه؛ زندی، خلیل و شهودی، مریم (1390). بررسی کیفیت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان بر اساس مدل‌های کانو و گسترش عملکرد کیفیت. فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی، 7 (1)، 125 – 150.
فتحی واجارگاه، کورش و شفیعی، ناهید (1386). ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی: مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان.فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 1 (5)، 1 – 26.
 نادری، ابوالقاسم و اسماعیل‌نیا، ندا (1390). بین‌المللی شدن آموزش عالی و ارتقای کیفیت دانشگاهی، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، تهران.
محمدهادی، فریبرز؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ پرداختچی، محمدحسن و ابوالقاسمی، محمود (1389). تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2 (2)، 117 – 139.
مدهوشی، مهرداد؛ زالی، محمدرضا و نجیمی، نسیم (1388). تشکیل خانه کیفیت در نظام آموزش عالی: مطالعه موردی مقطع دکتری مدیریت دانشگاه­های دولتی. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 51، 121 – 154.
موسوی جد، سیدمحمد؛ زندی، خلیل و قاسمی، افشین (1395). کاربست الگوی تحلیل اهمیت – عملکرد جهت ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید. پژوهشنامه تربیتی، 11 (46)، 79 – 93.
 
Britton, M; Letassy, N; Medina, M. S. & Nelson, E. (2009). A Curriculum Review and Mapping Process Supported by an Electronic Database System. AmericanJournal of Pharmaceutical Education, 72, (5), 1-6.
Havas beigi, F.; Keramati, M. R. & Ahmadi, A. (2011). The quality curriculum evaluation in postgraduate studies of Educational Management and Planning in the public Universities of Tehran City. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 15, 3723–3730.
Ibiwumi, A. A. (2011). Trends and Issues on Curriculum Review in Nigeria and the Need for Paradigm Shift in Educational Practice. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 2, (5), 325-333.
Rezeanu, O. M. (2011). The implementation of quality management in higher education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 1046–1050.
Stevenson, T. L.; Lori B.; Hornsby, L. B.; Phillippe, H. M.; Kelley, K. & McDonough. S. (2011). A Quality Improvement Course Review of Advanced Pharmacy Practice Experiences. American Journal of Pharmaceutical Education, 75 (6), 1-9.
Yeo, Roland K (2009). Service quality ideals in a competitive tertiary environment. International Journal of Educational Research, 48, 62–76117