شناسایی عوامل مؤثر بر تفاوت نمره‌های ارزشیابی مستمر و نهایی هماهنگ پایه یازدهم از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان: مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی لارستان

2 دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر لنگه

10.22034/emes.2020.38192

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تفاوت نمره آزمون‌های مستمر و نهایی در دانش‌آموزان سال یازدهم متوسطه دوم (سوم دبیرستان) از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان انجام گرفت. برای نیل به این هدف از رویکرد پژوهش آمیخته متوالی (کمی سپس کیفی) استفاده شد. جامعه پژوهش در مرحله کمّی، دانش‌آموزان سوم دبیرستان شهرستان بستک و توابع و روش نمونه‌گیری در این مرحله سرشماری بود. در مرحله کیفی، جامعه آماری همه دبیران و دانش‌آموزان سال سوم متوسطه دوم بود و 35 دانش‌آموز و 20 دبیر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کمّی، نمره‌های پیشرفت تحصیلی و در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تفاوت در حجم دو آزمون، تفاوت در میزان دشواری دو آزمون، تفاوت در شاخص‌های روان‌سنجی دو آزمون، تفاوت در جو روانی اجتماعی دو آزمون، عدم تناسب کیفیت یاددهی- یادگیری، انگیزه و نگرش (عوامل مربوط به دانش‌آموزان) و دستکاری نمره‌ها توسط دبیران از جمله عوامل مؤثر بر تفاوت مشهود نمره‌های مستمر و پایانی بود.

کلیدواژه‌ها


 پارسا، عبداله؛ ناخدا، طوبی و مرعشی، سیدمنصور (1389). بررسی نقش جشنواره فعال تدریس بر بهبود کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان (مطالعه نگرش دبیران مقطع متوسطه استان خوزستان). مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 6 (1)، 79-102.
پاهنگ، نظام‌الدین؛ مهدیون، روح‌اله و یاریقلی، بهبود (1396). بررسی کیفیت مدارس و شناسایی عوامل مؤثر بر آن: پژوهشی ترکیبی. دوفصلنامه مدیریت مدرسه، 5 (1)، 173-193.
حاجبی، مصطفی (1396). ارتباط بین ارزشیابی مستمر و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی. فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، 3، 65-72.
خبرگزاری مهر (1396). ارتقای میانگین نمره‌های نهایی دانش آموزان لرستانی. [۱۳ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۵: کد خبر: 4021400].
دولتی، علی‌اکبر؛ جمشیدی، لاله و امین بیدختی، علی‌اکبر (1394). بهبود فرایند یاددهی– یادگیری مدارس هوشمند از منظر ارزشیابی. دوفصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری، 7 (2)، 1-2.
سیف، علی‌اکبر (1390). روان‌شناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.
شکوری‌نیا، عبدالحسین؛ مظفری، علیرضا و خسروی بروجنی، آذر (1388). بررسی سؤالات چندگزینه‌ای آزمون دستیاری در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز. مجله علمی پزشکی، 8 (4)، 491-503.
عرب‌شاهی کریزی، احمد (1395). تعییـن درجـه توسـعه‌یافتگی شهرسـتان‌های اسـتان ‌هرمـزگان براسـاس شـاخص‌های آموزشـی. پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان، 13 (9)، 113-133.
فراست، مریم؛ بهروز، مهرام و امین‌خندقی، مقصود (1396). نگرش و میزان ارتکاب دانش‌آموزان به تقلب و پیش‌بینی‌پذیری نگرش دانش‌آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 7 (17)، 133-155.
کاظمی، اشرف؛ احسان‌پور، سهیلا و حسن‌زاده، اکبر (1388). وضعیت ارزشیابی تحصیلی دروس تخصصی نظری دوره کارشناسی پیوسته مامایی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 9 (4)، 346-355.
کاظمی، سارا (1390). مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و مدارج تحصیلی در مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه کشورهای ایران، آلمان و انگلستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
کاکوجوبیاری، علی‌اصغر؛ سلسبیلی، نادر و پرتو، ناصر (1382). سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران، پیش‌نویس دوم. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کمیلی، غلامرضا ورضایی، قربانعلی (1381). نحوه ارزشیابی دانشجویان تسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مجله ایرانی آموزش در پزشکی، 4 (9)، 53-49.
کیامنش، علیرضا و نوری، رحمان (1376). یافته‌های سومین مطالعات بین المللی تیمز. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
محمدپور، احمد؛ صادقی، رسول و رضایی، مهدی (1389). روش‌های تحقیق ترکیبی به عنوان سومین جنبش روش‌شناختی: مبانی نظری و اصول عملی. جامعه‌شناسی کاربردی، 38 (2)، 77-100.
 
American Educational Research Association, American Psychological Association, & the National Council on Measurement in Education (2014). Standards for educational and psychological testing. Washington, DC: AERA.
Andesson, C. & Palm, T. (2018). Reasons for teachers’ successful development of a formative assessment practice through professional development a motivation perspective. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 25 (6), 576-597.
Baird, J.; Hopfenbeck, T.; Newton, P.; Stobart, G. & Steen-Utheim, A. (2014). State of the field review: Assessment and learning. Oslo: Report for the Norwegian Knowledge Centre for Education, case number 13/4697. Retrieved from http://forskningsradet.no [Google Scholar].
Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: A critical review. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18 (1), 5–25.
Brewer, J. & Hunter, A. (2006). Foundations of Multi method Research: Synthesizing Styles. Second Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Black, P. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation & Accountability, 21 (1), 5–31.
Cizek, G. J. (2010). An introduction to formative assessment: History, characteristics, and challenges. In H. L. Andrade, & G. J. Cizek (Eds.), Handbook of formative assessment. New York, NY: Routledge.
Creswell, J., W. & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. London: Sage Publication Inc.
Dignath, C. & Büttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Metacognition & Learning, 3 (3), 231–264.
Diekelmann, N. L. (2001). Narrative pedagogy: heidegerian hermeneutical analysis of lived experiences of student, teachers, and clinicians. Advances in Nursing Science, 23 (3), 53-71.
Downing, S. M. (2005). The effects of violating standard item writing principles on tests and students: the consequences of using flawed test items on achievement examinations in medical education. Advances in Health Sciences Education, 10 (2), 133-143.
Glazer, N. (2014). Formative Plus Summative Assessment in Large Undergraduate Courses: Why Both? International Journal of Teaching & Learning in Higher Education, 26 (2), 276-286.
Hattie, J. A. C. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Abingdon: Routledge.
Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77 (1), 81–112.
Huhta, A. (2010). Diagnostic and Formative Assessment. In Spolsky, Bernard; Hult, Francis M. The Handbook of Educational Linguistics. Oxford, UK: Blackwell. pp. 469–482.
Johnson, B. & Christensen, L. (2008). Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches. Needham Heights: Allyn and Bacon.
O’Meara, J.; Whiting, S. & Steele-Maley, T. (2015). The contribution of teacher effectiveness maps and the TACTICS framework to teacher leader professional learning, leader professional learning. Journal of Education for Teaching, 41 (5), 529–540.
States, J.; Detrich, R. & Keyworth, R. (2018). Overview of Summative Assessment. Oakland, CA: The Wing Institute. https://www.winginstitute.org/assessment-summative.
Swaffield, S. (2011). Getting to the heart of authentic assessment for learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18 (4), 433–449.
Tridane, M., Belaaouad, S., Benmokhtar, S., Gourja, B., & Radid, M. (2015). The impact of formative assessment on the learning process and the Unreliability of the mark for the summative evaluation. 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 186 (4), 578–595.
Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. First Edition, Sage Publication Inc.
Webb, M. E. & et al (2018). Challenges for IT-Enabled Formative Assessment of Complex 21st Century Skills. Technology, Knowledge & Learning