روایی آزمون‌های ورودی دکتری مهندسی1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

10.22034/emes.2020.44374

چکیده

عملکرد موفقیت‌آمیز داوطلب دوره دکتری مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری اعضای کمیته پذیرش است که کمک می‌کند کدام داوطلب را بپذیرند. یکی از مباحثی که همیشه همراه با نمره‌های آزمون‌های پذیرش وجود داشته، مسئله روایی نمره‌های  در پیش‌بینی عملکرد موفقیت‌آمیز  داوطلبان بوده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی روایی ملاکی-پیش‌بین نمره‌های آزمون‌های تخصصی  در چهار رشته دکتری مهندسی روی سنجه‌های مصاحبه  به‌عنوان ملاک عملکرد موفقیت‌آمیز  بوده است. در این پژوهش که توصیفی از نوع همبستگی است، رتبه‌های داوطلبان در آزمون‌های اختصاصی  و مصاحبه  در چهار رشته دکتری مهندسی در سال 1397 بر اساس تئوری تعمیم‌پذیری تحلیل شدند. بسته به رشته دانشگاهی داده‌های آزمون‌شوندگان دربرگیرنده نمره آنها روی 3 تا 8 خرده‌آزمون اختصاصی  و 2 نمره ترکیبی ملاک مصاحبه  بود. داده‌ها با نرم‌افزار mGENOVA بر اساس یک طرح تک‌رویه‌ای  تحلیل شدند. سپس همبستگی بین دو نمره جهانی ترکیبی با توزیع نرمال دومتغیری در نمودار پراکندگی نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد نمره‌های آزمون‌های تخصصی  به‌خوبی می‌توانند نمره‌های افراد را در ملاک مصاحبه  به‌عنوان شاخص عملکرد موفقیت‌آمیز  یا کیفیت داوطلب پیش‌بینی کنند (به‌جز در رشته فناوری اطلاعات)؛ تعداد زیاد خرده‌آزمون‌های تخصصی، ناپایایی آنها و واریانس نابسته به سازه از عواملی هستند که می‌توانند پیش‌بینی‌های درست برای پذیرش یا رد داوطلبان را –به‌ویژه روی نمره برش- تحت تأثیر قرار دهند. اگرچه پیش‌بینی دقیق عملکرد موفقیت‌آمیز  داوطلبان دوره دکتری به وسیله نمره‌های آزمون‌ها  هدف دست نیافتنی است، اما تعریف بهتر آنچه ملاک موفقیت  در دوره دکتری است و بااهمیت‌تر شدن آزمون‌های عمومی زبان و استعداد  و هم‌زمان تعدیل سطوح دشواری این آزمون‌ها و کاهش خطای اندازه‌گیری سنجه‌های پیش‌بینی‌کننده  در یک برنامه سنجش دومرحله‌ای که در آن آزمون‌های عمومی زبان و استعداد به‌عنوان غربال اولیه توسط سازمان سنجش برگزار شود و آزمون‌های اختصاصی و مصاحبه توسط دانشگاه‌ها، می‌تواند راه بهینه‌ای باشد برای افزایش روایی نمره‌های آزمون‌ها  در پیش‌بینی عملکرد موفقیت‌آمیز  داوطلبان و پذیرش دانشجویان باکیفیت‌تر.

کلیدواژه‌ها


آلن، مری جی. و ین، وندی ام. (1979). مقدمه‌ای بر نظریه‌های اندازه‌گیری (روان‌سنجی)؛ ترجمه علی دلاور (1374). تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
ذوالفقارنسب، سلیمان؛ خدایی، ابراهیم؛ یادگارزاده، غلامرضا (1391). وزن‌دهی بهینه به سؤال­ها و خرده‌آزمون‌های ورودی برای ساخت نمره کل ترکیبی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 3(4)، 79- 104.
ذوالفقارنسب، سلیمان؛ یادگارزاده، غلامرضا (1391) چهارچوب سامانه نوآوری و کارکرد آن در رشد و توسعه ملی: رویکردی بر پایه نشانگرهای سازمان ملل متحد. رهیافت، 51، 41-50.
فرجی ده‌سرخی، حاتم؛ آراسته، حمیدرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ عبداللهی، بیژن (1394) شناسایی ملاک‌ پذیرش دانشجویان دوره دکتری: مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 21(4)، 97-71.
فرجی ده‌سرخی، حاتم؛ آراسته، حمیدرضا؛ بغدادچی، رضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ عبدالهی، بیژن (1395) سیستم پذیرش دکتری در ایران و دانشگاه‌های برتر: یک مطالعه تطبیقی. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 6(2)، 5-34.
وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی (1397).آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(Ph.D.). مصوب شصت و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی: http://satim.tums.ac.ir/app/webroot/upload/files/PhD(2).pd
American Educational Research Association. American Psychological Association & National Council for Measurement in Education [AERA, APA & NCME] (2014). The Standards for Educational and Psychological Testing. Washington.
Attiyeh, G. M. (1999). Determinants of persistence of graduate students in Ph. D. programs. ETS Research Report Series1999(1), i-43.
Bachman, L. F., & Palmer, A. (1996). Language testing in practice. Oxford, UK: Oxford University Press.
Brennan, R. L. (2003). Coefficients and Indices in Generalizability Theory. (CASMA Research Report No.1). Iowa City: Center for Advanced Studies in Measurement and Assessment, the University of Iowa.
Brennan, R. L. (2001). Generalizability Theory, Iowa Testing Programs. University of Iowa. Springerverlag, New York.
Fogarty, G. J. (2008). Principles and applications of educational and psychological testing. In Adult educational psychology (pp. 351-383). Brill Sense.
Godin, B. (2003). The emergence of S&T indicators: why did governments supplement statistics with indicators? Research Policy, 32(4), 679-691.
Hartnett, R. T., & Willingham, W. W. (1980). The criterion problem: What measure of success in graduate education? Applied Psychological Measurement4(3), 281-291.
Hunter, J. E., & Hunter, R. F. (1984). Validity and utility of alternative predictors of job performance. Psychological bulletin, 96(1), 72.
Kuncel, N. R., Hezlett, S. A., & Ones, D. S. (2001). A comprehensive meta-analysis of the predictive validity of the graduate record examinations: implications for graduate student selection and performance. Psychological bulletin, 127(1), 162.
Louw, J., & Muller, J. (2014). A literature review on models of the PhD. Centre for Higher Education Trust (CHET). Available online at: https://www.chet.org.za/papers/literature-review-models-phd
Messick, S. (1989). Validity. In R. L. Linn (Ed.), Educational measurement (3rd ed., pp. 13-104). New York, NY: American Council on education and Macmillan.
Messick, S. (1993). Foundations of validity: Meaning and consequences in psychological assessment. ETS Research Report Series1993(2), i-18.
Otago university (2011). Selecting high quality PhD candidates seven tips for prospective supervisors. Graduate Research Services. New Zeland. Available at: https://www.otago.ac.nz/graduate-research/study/otago029265.pdf
Rogelberg, S. G. (Ed.). (2007). Encyclopedia of industrial and organizational psychology (Vol. 1). Sage.
Schmidt, F. L., Hunter, J. E., McKenzie, R. C., & Muldrow, T. W. (1979). Impact of valid selection procedures on work-force productivity. Journal of Applied Psychology64(6), 609.
Shaw, E. J., Marini, J. P., Beard, J., Shmueli, D., Young, L., & Ng, H. (2016). The Redesigned SAT® Pilot Predictive Validity Study: A First Look. Research Report 2016-1. College Board.
Taylor, H. C., & Russell, J. T. (1939). The relationship of validity coefficients to the practical effectiveness of tests in selection: discussion and tables. Journal of applied psychology, 23(5), 565.
Thompson, W. J. (2018). The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation.
Walpole, M., Burton, N. W., Kanyi, K., & Jackenthal, A. (2002). Selecting successful graduate students: in‐depth interviews with GRE® users. ETS research report series, 2002(1), I-29.
Willingham, W. W. (1976). Validity and the Graduate Record Examinations Program.
Zwick, R. (1991). An Analysis of Graduate School Careers in Three Universities: Differences in Attainment Patterns across Academic Programs and Demographic Groups. GRE Board Report No. 86-21P
Zwick, R. (2006). Higher education admissions testing. In R. L. Brennan (Ed.), Educational Measurement (4th ed.), pp. 647-679 Westport, CT: American Council on Education/Praeger.
Zwick, R. (2007). College admission testing. National Association for College Admission Counseling, 1-44