محاسبه ضریب همکاری در گروه‌های آموزشی دانشگاه کردستان و بررسی عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آمار کاربردی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، مربی، دانشگاه آزاد سنندج

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار

چکیده

هدف از این مقاله اندازه‌گیری میزان همکاری در انجام تحقیقات و تألیفات علمی گروه‌های آموزشی دانشگاه کردستان و بررسی رابطة آن با عواملی چون نوع و درجة تألیف و دانشکده است. پس از بررسی تألیفات اساتید دانشگاه کردستان در سال ۱۳۸۷ هجری شمسی و 2008 میلادی و محاسبة ضریب همکاری، مشاهده گردید که بیشترین ضریب همکاری مربوط به مقاله‌های چاپ شده در مجلات با درجه ISI و کم‌ترین آن مربوط به مقاله‌های چاپ شده در مجلات بدون درجه علمی است و همچنین با افزایش ضریب همکاری گروه‌ها، تعداد مقاله‌های چاپ شده توسط همکاران گروه نیز افزایش یافته است. ضریب همکاری در گروه‌های آبیاری، علوم دامی و زیست‌شناسی بیشترین و ضریب همکاری در گروه‌های معماری، جغرافیا و ادبیات فارسی کم‌ترین است؛ دانشکدة کشاورزی بیشترین ضریب همکاری و دانشکدة ادبیات کم‌ترین ضریب همکاری را داشتند. 

کلیدواژه‌ها


-     امیری، محمدرضا (1383). همکاری در تألیف: شیوه‌ها و مزایای آن. کتاب ماه: کلیات 32-35.
-     ایزو لا آجی فیروکی، کیو. بارل، ژان تگ (1988). مترجم: عبدالحسین فرج پهلو، ضریب همکاری: مقیاسی برای اندازه‌گیری میزان همکاری در تحقیقات، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، شماره 2: 169-184.
-     دانش و همکاران (1388). همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، شماره 1: 5-22.
-     رحیمی، ماریه. فتاحی، نعمت الله (1386). بررسی وضعیت همکاری در تولید آثار علمی و عوامل مؤثر بر آن در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی.
-     رحیمی، ماریه. فتاحی، نعمت الله (1387). بررسی وضعیت همکاری علمی اعضای هیأت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد. برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی.
-     ضیایی پرور، حمید (1388). چرا ارتباطات علمی در دانشگاه‌های ما شکل نمی‌گیرند، برگرفته از سایت iranictnews.ir.
-     عصاره، فریده. معرفت، رحمان (1384). مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین پزشکی)، فصلنامه رهیافت، شماره 35: 39 -44.
-     ولایتی، خالید (1387). بررسی میزان همکاری علمی بین ایران و کشورهای همجوار طی سال‌های 1990 تا 2007، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
 
-     Ajiferuke, Isola, Q. Burell, Jean Tague. (1988). Collaborative Coefficient: A Single Measure of the Degree of Collaboration in Research. Scientometrics 14(5- 6): 421-433
-     Clarke, B. L. (1964). Multiple authorship trends in scientific papers. Science, 143 (3608): 822                                   
-     Savanur. K, Srikanth. R (2009). Modified Collaborative Coefficient: a new measure for quantifying the degree of research Collaboration.Scientometrics, Published online. 
-     Hart, Rrichard (2000). Co-authorship in the academic library literature: survey of attitudes and behaviors. Journal of Academic Librarianship, 26 (5), 339_345.