نویسنده = محمدرضا بهرنگی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی

دوره 10، شماره 29، بهار 1399، صفحه 7-34

علیرضا دهقانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان؛ محمدرضا بهرنگی