کلیدواژه‌ها = سودمندی برون‌زاد
ادراک سودمندی تکالیف آمار: مطالعه کیفی یک ناهمسویی

دوره 8، شماره 24، بهمن 1397، صفحه 85-144

الهه حجازی؛ ولی الله فرزاد؛ ناهید صادقی؛ میثم شیرزادی فرد