اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن آیتی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه بیرجند

ayati_mohsenatyahoo.com

دکتر عباس بازرگان هرندی

پژوهش های آموزشی استاد دانشگاه تهران

abazargaathotmail.com

دکتر احمد پارسیان

آمار کاربردی استادیار دانشگاه تهران

ahmad_patkhayam.ut.ac.ir

دکتر احسان جمالی

اقتصاد آموزش عالی استادیار سازمان سنجش آموزش کشور

ehsanjamaliatgmail.com

دکتر جواد حاتمی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

hatami52atgmail.com

دکتر ابراهیم خدایی

آمار دانشیار دانشگاه تهران

faslnameh.motaleatatgmail.com

دکتر ابراهیم صالحی عمران

استاد دانشگاه مازندران

edpes60athotmail.com

دکتر بهروز مهرام

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

bmahramatum.ac.ir

دکتر سید مرتضی نوربخش

جامعه شناسی دانشیار سازمان سنجش آموزش کشور

drnorbakhshatgmail.com

دکتر رضا محمدی

مدیریت آموزش عالی رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

remohamadiatyahoo.ca

مدیر مسئول

دکتر رضا محمدی

مدیریت آموزش عالی رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

remohamadiatyahoo.ca

سردبیر

دکتر ابراهیم خدایی

آمار کاربردی دانشیار دانشگاه تهران

faslnameh.motaleatatgmail.com

مدیر داخلی

زهرا حسن خانی

علم اطلاعات و دانش شناسی سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

noet.libatgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر محمدرحیم رسولی آزاد

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

research7178atgmail.com

ویراستار انگلیسی

نصرالله بیات افشار

ادبیات زبان انگلیسی عضو هیئت موسس انجمن اساتید آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

nasr.afshar35atgmail.com

دکتر احسان اکرادی

دکتری آموزش عالی آموزش عالی

faslnameh.motaleatatgmail.com

کارشناس نشریه

محمد محمدی بیدشکی

کارشناس مجلات سازمان سنجش آموزش کشور

m.bideshki1383atgmail.com
021-88922231