مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی (EMES) - اهداف و چشم انداز