فرم تعارض منافع و اصالت مقاله

قابل توجه نویسندگان محترم

لطفاً فرم تعارض منافع و اصالت مقاله را تکمیل نموده و همزمان با ارسال مقاله از طریق سامانه و یا از طریق پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایید.

Faslnameh.motaleat@gmail.com

- فرم تعارض منافع و اصالت مقاله را از اینجا دانلود فرمایید.