راهنمای نویسندگان

قابل توجه نویسندگان محترم

لطفاً فرم تعارض منافع و اصالت مقاله را تکمیل کرده و هم‌زمان با ارسال مقاله به نشریه از طریق پست الکترونیکی زیر یا همراه فایل مقاله از طریق سامانه ارسال فرمایید.

faslnameh.motaleat@gmail.com

فرم تعارض منافع و اصالت مقاله را از اینجا دانلود کنید.

لطفاً مقاله‌های علمی خود را بر اساس شیوه‌‌نامه نشریه نگارش نمایید در غیر این صورت مقاله شما به دلیل رعایت نکردن موارد شیوه‌نامه فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، عودت داده خواهد شد.

- برای ملاحظه فایل راهنمای نگارش و محتوای مقاله اینجا کلیک کنید.