فرایند پذیرش مقالات

از زمان وصول مقاله در سایت فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، تا زمان چاپ و انتشار آن، چهار مرحله به ترتیب زیر طی خواهد شد:

الف. مرحله پذیرش اولیه

در این مرحله، مقالاتی که بر اساس «راهنمای نگارش مقالات» ارسال شده باشد، پذیرش می‌شود و جهت داوری به داوران تحویل خواهد شد. انتخاب داوران بر عهده هیئت تحریریه فصلنامه است. در بازه زمانی 2 روز تا یک هفته پذیرش یا عدم پذیرش اولیه به نویسنده اعلام می شود.

ب. مرحله داوری مقاله

مقالاتی که مورد پذیرش اولیه قرار گرفته‌اند، حداقل برای سه داور که در موضوع مقاله صاحب‌نظر باشند، ارسال و پس از داوری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل چاپ است؛

2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران قابل چاپ است؛

3. مقالاتی که قابل چاپ نیست.

بدیهی است مقالات دسته اول بلافاصله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. دسته دوم نیز به‌منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برای نویسنده اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات غیرقابل چاپ نیز ضمن اطلاع به نویسنده مقاله، از مسیر چاپ خارج می‌گردد.

ج. مرحله انجام اصلاحات

در این مرحله، نویسنده یا نویسندگان مقاله باید از تاریخ دریافت مقاله، حداکثر ظرف مدت 10 روز اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهند یا دلایل خود مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را از طریق سایت فصلنامه به اطلاع برسانند.

د. مرحله پذیرش نهایی

پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامه دلایل کافی مبنی بر اصلاحات کامل، مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد و مراتب، طی نامة کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و چاپ مقاله، برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.