کلیدواژه‌ها = فساد آکادمیک
ساختار عاملی پرسشنامه فساد آکادمیک در آموزش عالی ایران

دوره 10، شماره 32، بهمن 1399، صفحه 139-158

10.22034/emes.2021.244028

کویستان محمدیان شریف؛ جمال سلیمی؛ نعمت‌الله عزیزی؛ شیرکوه محمدی؛ علی‌اکبر امین بیدختی