کلیدواژه‌ها = اضطراب بیماری‎های پاندمیک‎
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه چندبعدی اضطراب پاندمی کروناویروس

دوره 11، شماره 34، شهریور 1400، صفحه 121-135

10.22034/emes.2021.248203

مسلم دانش پایه؛ فریبرز درتاج؛ فضل الله حسنوند؛ فاطمه قائمی