تحلیل سازوکار ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی: مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بدست دادن تصویری از وضع موجود ارزشیابی عملکرد آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه پیشنهادهایی به منظور اصلاح و بهبود سازوکار ارزشیابی عملکرد آموزشی است. روش پژوهش مورد استفاده، زمینه‌یابی با استفاده از مصاحبه سازمان یافته و پرسشنامه بوده است. مسأله پژوهش در قالب دو سوال پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی درسال تحصیلی 90- 1389 که از آن نمونه‌ای به تعداد 200 نفر و به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های مورد نیاز، پرسشنامه محقق ساخته بود. در مجموع داده های 125 پرسشنامه تکمیل شده، تحلیل شد. یافته‌ها بیانگر ناکارآمدی سازوکار کنونی ارزشیابی عملکرد آموزشی و عدم رضایت اعضای هیأت علمی از آن است. 56 درصد از افراد مورد مطالعه بر این باور بودند که فرم کنونی ارزشیابی دانشجو از استاد نیازمند اصلاح است. در پایان پیشنهادهایی به منظور اصلاح و بهبود روش‌های ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the evaluating mechanisms of academic members' performance (Case study: Allameh Tabataba'i University)

نویسنده [English]

  • Hosein Abdollahi
چکیده [English]

 The main purpose of the present research was to study and analyze the current situation of educational performance evaluation among academic members of Allameh Tabataba’i University. The required data were collected by a researcher-made questionnaire. To do so, 200 academic members were randomly selected out of 450 in 2011-2012 Academic Years. Finally the data of 125 completed questionnaires were analyzed. The results showed that the current mechanism of academic members' performance evaluation is not sufficient. Also, more than 56 percent of them believed that the current mechanism should be improved. Finally, some suggestions are offered to improve the evaluation methods.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of educational performance
  • Academic members
  • teaching
  • Higher Education
-     بازرگان، عباس (1391). ارزشیابی آموزشی. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات سمت.
-     درگاهی، حسین؛ محمدزاده، نیلوفر (1392). ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط دانشجویان: معتبر یا غیرمعتبر. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. دوره 13 شماره 1. صص 39-48.
-     رضایی، علی محمد (1389). بررسی شاخص‌های ارزشیابی عملکرد گروه‌ها و دانشکده‌های علوم انسانی به منظور تدوین یک مدل ساختاری. رساله دکتری. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
-     سیف، علی‌اکبر (1389). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. ویرایش پنجم. تهران: انتشارات دوران.
-     فرخ‌نژاد، خدانظر؛ پیردادیان، معصومه (1390). تضمین کیفیت از طریق ارزیابی کیفیت فرایند تدریس یادگیری در نظام دانشگاهی. پنجمین همایش "ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی" دانشگاه تهران- پردیس دانشکده‌های فنی.
-     فتاحی، زهرا؛ ادهمی، اشرف؛ نوحی، عصمت؛ نخعی، نوذر؛ اسلامی‌نژاد، طاهره (1384). نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد ارزشیابی استاد در سال تحصیلی 82-1381. مجله پزشکی هرمزگان. دوره نهم شماره اول صص 66-59.
-     کرم دوست، نوروز علی (1383). بررسی رابطه ارزشیابی دانشجویان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی از تدریس استادان با میانگین نمرات آنان از درس استادان در سال‌های تحصیلی 78-77 تا 80-79. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران. شماره 1 بهار و تابستان.
-     معزی، معصومه؛ شیرزاد، هدایت‌اله؛ زمان‌زاد، بهنام؛ روحی، حمید (1388). دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در مورد ارزشیابی اساتید و معیارهای مؤثر در تدریس استاد در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله علوم پزشکی شهر کرد. شماره 4. صص 75-63.
-     مردانی­حموله، ابراهیم (1378). بررسی نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه استادان این دانشگاه در سال تحصیلی 79 – 78. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
 
-     Adams, Jim (2002). A view from the top: what academic leaders believe about faculty performance and compensation in California's four – year postsecondary institutions? University of Southern California. U. S. A.

-     Atkinson, Janet & Grosjean, Garnet (2000). The Use of Performance Models in Higher Education: A Comparative International Review. Education Policy Analysis Archives. Volume 8.

-     Center for research on learning and teaching (2012). Guidelines for evaluating teaching. Michigan University. http://www.crlt. umich.edu/tstrategies/guidelines. php
-     Jennings, John d. (1997). Faculty Productivity: A Contemporary Analysis of Faculty Perspective. A Dessertation for Ph. D Degree, Stanford University, U. S. A.
-     Joiner, Haywood, B. JR (2008). A study of factors used to evaluate faculty teaching, research and service performance at historically balck colleges and universities, dissertation in Grambling State University.
-     Kumar. C. R. Thulasi (2005). Faculty Workload Analysis: What Matters? Office of Institutional Research University of Northern Iowa.
-     Middaugh, Michael F. (2001). Understanding Faculty Productivity Standards and Benchmarks for Colleges and Universities. Jossy _Bass Publisher. San Francisco. U. S. A.
-     Nowell, Clifford; Gale, Lewis R.; Handley, Bruce (2010). Assessing faculty performance using student evaluations of teaching in an uncontrolled setting. Assessment & Evaluation in Higher Education. Vol. 35, No. 4
-     Rector, Jeff (2009). Faculty perception of faculty evaluation programs at selected private colleges/universities in the southeast United States. Dissertation presented in the University of Tennesse, Chattanooga.
-     Indiana State University (1998). Report of the task force on assessing and improving teaching and learning at Indiana State University.
-     Shao, Lawrence P.; Anderson, Lorraine P.; Newsome, Michael (2007). Evaluating teaching effectiveness: where we are and where we should be. Assessment & Evaluation in Higher Education. Vol. 32, No. 3, pp. 355–371.
-     Seldin. Peter and Associates (2006). Evaluating Faculty Performance a Practical guide to Assessing Teaching, Research and Service. Anker publishing company. INC. U. S. A.
-     Simon. Judith. C. Soliman. Khalid. S (2003). An alternative method to measure MIS faculty teaching performance. International journal of educational management. Volume 17, number 5, p 195.
-     Weistroffer, H. Roland. Spinelli, Michael A. Canavos, George C. and Fuhs. F. Paul (2001). A merit pay allocation model for college faculty based on performance quality and quantity. Journal of Economics of Education Review . Volume 20, Issue 1