طراحی سازمان ملی ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

ضرورت طراحی و انجام پژوهشی نظام‌دار در خصوص نظام مناسب و فراگیر ارزشیابی کیفیت در نظام آموزش عالی متناسب با دانش و تجربیات بین‌المللی و ملی جهت مشخص کردن روش، فرایند اجرا، معیارهای ارزشیابی و ساختار مدیریتی این نظام و ویژگی‌های آن، هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن بررسی تجارب ملی و بین‌المللی، رویکرد بومی نظام ارزشیابی کیفیت آموزش عالی را طراحی کرده و به دنبال آن، چارچوب سازمان ملی ارزشیابی کیفیت آموزش عالی را تدوین و ارائه کرده است. برای سنخ‌شناسی تجارب جهانی و الگوگیری از آن از روش مطالعه تطبیقی و برای بررسی انتقادی و تفسیر تحلیلی فعالیت‌ها و تجربه‌های ملی از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است. در قسمت یافته‌های پژ‍وهش نیز ساختارهای پیشنهادی سازمان ملی ارزشیابی کیفیت آموزش عالی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the National Organization for Evaluation, Accreditation and Quality Assurance of Higher Education

نویسندگان [English]

  • Javad Hatami 1
  • Reza Mohammadi 2
1
2
چکیده [English]

 Since the necessity of design and implementation the systematic research about appropriate and comprehensive system for quality evaluation in higher education (QEHE), that is in accordance with national and international knowledge and experience, and in order to determine the method, implementation process, evaluation criteria, managerial structure of this system and its features, the current research was aimed to examine national and international experiences, as well as design the native approach of the system of QEHE, and also develop the framework of the national organization for quality evaluation in higher evaluation (NOQEHE). For the typology of the world experiences and modeling of them, the comparative study and for critical study and analytical explanation of the national activities and experiences, the documentary study have been used. In the section of research finding, the proposed structures for the NOQEHE have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National organization
  • structure
  • Evaluation
  • Accreditation
  • Quality of higher education
بازرگان، عباس (1385). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی، تهران: انتشارات سمت.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
رحیمی، حسین؛ محمدی، رضا؛ پرند، کورش (1382). ارزیابی درونی، رویکرد چالش‌برانگیز در نظام آموزش عالی ایران. مجموعه مقالات چهل و هفتمین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور. تهران: مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
فلیک، اووه (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
کرسول، جان، پژوهش کیفی و طرح پژوهش. ترجمه حسن دانایی فرد، حسین کاظمی. تهران: انتشارات صفار
مارشال، کاترین؛ راس‌من، گرچن‌ب. روش تحقیق کیفی. چاپ دوم. ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی (1381). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
محمدی، رضا؛ شریعتی، صدیقه؛ مختاریان، فرانک؛ کرم‌زاده، سمیه (1387). سیر تحول و تکامل استقرار نظام ارزیابی عملکرد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. نامه آموزش عالی. سال اول. شماره 1. ص 167-133.
مختاریان، فرانک؛ محمدی، رضا (1387). ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی کشور هند. تهران: البرز فردانش
 

ACQUIN (2013). Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute. Accreditation Procedure. http://www. acquin.org/en/accreditationproced. php

Abu Jaber, Majed (2010). Accreditation and Quality Assurance in Higher Education Institutions in Jordan, Higher Education Accreditation Commission (HEAC). Princess Sumaya University for Technology Almusallam, Abdullah (2009). Accreditation and Quality Assurance in Higher Education in the Kingdom of Saudi Arabia, Roundtable meeting of QA 13-15 November, 2009, Kuala Lumpur, Malaysia.
Al-Alawi, Yaser; Al-Kaabi, Dheya; Rashdan, Suad; Al-Khaleefa, Lobna (2009). Quality Assurance and Continuous Improvement: A Case Study of the University of Bahrain. Quality in Higher Education, 1470-1081, Volume 15, Issue 1, 2009, Pages 61 - 69. Available at:
     http://www. informaworld. com/smpp/content AUCC (2005). Principles of Institutional Quality Assurance in Canadian Higher Education. http://www. aucc.ca/qa/principles/index_e. html.
CICIC (2006). Postsecondary Education in Canada. Toronto: Canadian Information Center for International Credentials
CRUS (2013). Rectors’ Conference of the Swiss Universities. Studying in Switzerland.
http://www. crus. ch/information-programme/study-in-switzerland. html?L=2

DEC (2009). Distance Education Council. Assessment & Accreditation of Open and Distance Learning (ODL) Institutions, Guidelines for ODL Institutions Handbook, 2009. Indira Gandhi National Open University. Maidan Garhi, New Delhi-110068

ECA (2012). European Consortium for Accreditation in higher education (ECA). http://www. ecaconsortium. net/ecapedia/Higher_education_system_in_Germany
ENQA (2011). REVIEW OF THE DANISH EVALUATION INSTITUTE. available at:www.enqa.eu/... /Review Danish Evaluation Institute.pdf
FINHEEC (2010). Finnish Higher Education Evaluation Council. External Review of Finnish Higher Education Evaluation Council. Self-evaluation report. PUBLICATIONS OF THE FINNISH HIGHER EDUCATION EVALUATION COUNCIL.
HEFCE (2009). Higher Education Funding Council for England.A guide to UK higher education. Available at: http://www. hefce. ac. Uk.
HESA (2011). Higher Education Statistics Agency. PATTERNS AND TRENDS 2011 IN UK HIGHER EDUCATION. ISBN 978-1-84036-261-9. Available at: www. universitiesuk.ac.uk
Hsv (2011). Högskoleverket (Swedish National Agency for Higher Education). The Swedish National Agency for Higher Education’s quality evaluation system 2011–2014. ISSN 1653-0632. available at:www. hsv.se
Lajinian-Magarian, Annie, Al Habsi, Fakhriya, Goodliffe, Tess. (2011). The role of the Oman Quality Network and the impact of the recent external evaluation. International Network Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) Conference, Madrid.
National Assessment and Accreditation Council (2005). Preparation for Peer Team Visits. www. naac-india. com

NOKUT (2013). Norwegian Agency for Quality Assurance in Education. Strategy http://www. nokut. no/en/About-NOKUT/Strategy/

Oman Accreditation Council. (2008). Quality Audit ManualInstitutional Accreditation: Stage 1. Available at:http://www. oac. gov. om/Institution. aspx
QAA (2008). Quality Assurance Agency for Higher Education. Quality and standards in UK universities: A guide to how the system works. Publication is held by Universities UK. Available at: www. qaa.ac. uk

Study in norway (2010). Transfer of credits & degrees

SUC (2006). Swiss University Confrence. Available at:
     www.cus.ch/wEnglisch/index.php The Hungarian Accreditation Committee (HAC). (2001). The Hungarian Accreditation Committee and its Work in 2000/2001, Budapest.
Singh, S. P (2006). Globalization and Higher Education. Arya; P. P (2006). Higher Education and Global Challenges; Systems and Opportunities. New Delhi: Deep&Deep Publications PVT. LTD