طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی رشد دینی و اخلاقی با تأکید بر دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیارگروه برنامه ریزی درسی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22034/emes.2021.249162

چکیده

هدف: هدف از پژوهش‌حاضر، طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه‌درسی رشد دینی و اخلاقی با تأکید بر دوره اول متوسطه است.
روش‌پژوهش: در این پژوهش، از روش آمیخته اکتشافی استفاده شد. در ابتدا با مطالعه پیشینه‌نظری و تجربی، الگوی مطلوب برنامه‌درسی رشد دینی و اخلاقی، براساس مدل اکر طراحی گردید و سپس به کمک نظر خبرگان، میزان توافق آنان در خصوص الگو، مشخص گردید. جامعه آماری جهت طراحی الگو، اسنادمکتوب، تجارب‌جهانی، پیشینه‌ها در رابطه با آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی، روانشناسی رشد و ویژگی‌های رشدی دانش‌آموزان بود و جامعه مورد بررسی برای اعتباریابی الگوی پیشنهادی، اساتید و متخصصین رشته علوم تربیتی، برنامه‌ریزی‌درسی، تعلیم و تربیت‌اسلامی، اخلاق و معارف‌اسلامی و روانشناسی، با معیارهایی از جمله داشتن مدرک تحصیلی دکتری‌تخصصی، تألیف و ترجمه کتاب و انتشار مقالات علمی پژوهشی، بوده است. روش نمونه‌گیری در هر مرحله، ملاک‌محور بود ابزار گردآوری داده برای ارائه الگو، فیش‌برداری و جهت اعتباریابی الگو از پرسشنامه محقق ساخته بود. روش تجزیه و تحلیل داده برای ارائه الگو، سنتزپژوهی و برای اعتباریابی الگو، کمی‌ـ‌توصیفی بود.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌های این پژوهش، الگوی مورد‌نظر براساس ده عنصر برنامه‌درسی، اعم از منطق، اهداف، محتوا، فعالیت‌های یادگیری، نقش معلم، منابع، گروهبندی، زمان، مکان و ارزشیابی، طراحی گردید. در اعتباریابی الگو، 100% از متخصصان، مختصات کلی الگوی پیشنهادی را تأیید نمودند.
نتیجه‌‌گیری: از این رو می‌توان نتیجه گرفت که بین عناصر برنامه‌درسی رشد دینی و اخلاقی، ارتباط منطقی وجود داد و الگو از نظر ده عنصر برنامه‌درسی، دارای سیر منظم و منطقی است و از جامعیت و یکپارچگی لازم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating the Optimal Pattern of Religious and Moral development Curriculum with emphasis on the junior high school

نویسندگان [English]

  • Azar Abbaszade 1
  • Shahram Ranjdoust 2
  • Mohammad Azimi 3
1 PhD Student Curriculum Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 Curriculum Planning Department, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The goal of this research is Designing and Validating the Optimal Pattern of Religious and Moral development Curriculum with emphasis on the middle school.
Methods: In this study, the exploratory mixed method used. First, by studying the theoretical and experimental background, the desired model of religious and moral development curriculum was designed based on the Acker model, and then, with the help of experts, their agreement on the model was determined. The statistical population for model design was written documentation, world experiences, Research Background on teaching religious and moral concepts, developmental psychology and developmental characteristics of students. The study population to validate the proposed model was masters And specialists in the fields of educational sciences, curriculum planning, Islamic education, Islamic ethics and education, and psychology, With have been criteria such as having a doctoral degree, writing and translating books and publishing scientific research articles. The sampling method was criterion-based at each stage, and sampling continued until theoretical saturation achieved. The data collection tool was a researcher-made questionnaire to provide a template, take a note and validate the template. Data analysis method was model synthesis for model presentation and descriptive quantity for model validation.
Results: According to the findings of this study, the model was designed based on ten curriculum elements, including logic, objectives, Content, learning activities, teacher role, resources, grouping, time, place and evaluation. In model validation, 100% of the experts confirmed the general coordinates, of the proposed model.
Conclusion: it can be concluded that there is a logical relationship between the curriculum elements of religious and moral development and the model has a regular and logical course in terms of ten curriculum elements and has the necessary comprehensiveness and integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern Design
  • Validation
  • Curriculum
  • Religious development
  • Moral development
  • middle school
Andishe, H. abedi, A. sharif asgari, H. (2020). Cognitive functions of religious education in existence.  Journal of Quranic Knowledge. Year (winter 2020). 43. 39-64.
Azizi, F. (2014). The growth of spirituality and religion in children.  Quarterly Journal of Medical History. 21(1). 7-14.
Bagheri, KH. (2016). Take another look at Islamic education. Madrese. Tehran.
Bahonar, N. (2015). Teaching religious concepts in line with developmental psychology. International Publishing.  Tehran.
Bosliki, H. (2019). Factors of children's moral development in the parent-child relationship from the perspective of moral psychology.  Scientific Quarterly۔ Ethical research. 2(4). 113-135.
Document of Fundamental Transformation of Education (2011), Supreme Council of the Cultural Revolution, Tehran.
Farhosh, M. (2019). Spiritual growth in Islamic psychology research. Journal of Research in Religion and Health. 5(2). 1-5.
Gogani, D. A study of the observance of the principles of curriculum planning in the preparation and compilation of English language books (1) from the perspective of English language teachers in the cities of Esco and Khosrow Shahr in 1992-91.  Master Thesis.  Curriculum planning group.  Faculty of Humanities. Islamic Azad University of Marand.
Hafezi, AR. (2017). Investigating the inclusion of religious education components in child development magazines.  A study based on content analysis. Journal of Islamic Education. 12(24). 139-150.
Hasani, M. (2016). Investigating the approach of moral education in the formal and general education system of primary school. Journal of Islamic education. 11(22). 25-51. 
Hasani, M. vojdani, F. (2017). Qualitative content analysis of elementary school social studies textbooks from the perspective of moral education. Journal of Islamic Education. 12(25). 29-54.
Hornburg, Kristoffer (2015). Moral Education in Japan. The Coming of a New Dawn, Abe’s New Moral Education. University Oslo Fall 2015.
Hoshyari, Z. delaver, A. minaee, A. eskandari, H. (2018). Comparison of two approaches based on reminder and recognition in measuring moral growth: Neoclebrians and the challenges of examining moral growth.  Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 24(1).
Javadipour, M. (2006). Design and validation of a physical education curriculum model in Iranian schools.  Ph.D. Thesis.  Curriculum planning group.  Faculty of Psychology and Educational Sciences. Tehran Teacher Training University.
Kardan, Am. (2016). An Introduction to Islamic Education, Philosophy of Education. Tehran.  Samt.
Karimi, N. kazemi, M. Agayari, S. maddah karani, Z. (2012). Investigating the process of moral development from the perspective of cognitive evolution. Third Suhrawardi National Conference.  University of Zanjan. 1-10. 
Kavyani, S. (2019). The pathology of religious education in the individual realm from the perspective of Nahj al-Balaghah.  Quarterly Journal of Research in Islamic Education. 27(42). 5-26.
Keshavarz, S. (2008). Characteristics and harms of religious education hub.  Islamic Education Quarterly. 3(6). 93-122.
Killen, Melanie. Smetana, Judith G (2013). Origins and Development of Morality. vol3.  7. pp 701- 749.
Koukounaras Liagkis, Marios (2016). Teaching Religious Education in Schools and Adolescents’ Social and Emotional Development. An Action Research on the Role of Religious Education and School Community in Adolescents Lives. Cultural and Religious Studies. February 2016. Vol 4. No 2. pp. 121-133.
Maleki, H. (2015). Principles and principles of education. Tehran. Ayiyjh.
Mehrmohammadi, M. (2004). Curriculum, perspectives, approaches and perspectives. Tehran. Behnashr.
Michaelson, Valerie. Robinson, peter. Pickeett. William (2014). Participation in church or religious groups and its association with health: a national study of young Canadians. Journal of religious and health. 53. Pp. 1353- 1373.
Nasiri, F. ezadi moez, SH. Fallahi, A. shamkhani, Ajhdar. (2011). Internalization of Islamic values ​​among students from the perspective of educational educators. Journal of Cultural Engineering. 57(1). 74-85.
National Curriculum of the Islamic Republic of Iran (2012).  Tehran: Educational Research and Planning Organization.
Neuman, M.E (2011). Addressing children’s Beliefs through Fowlers stages of Faith. Journal of Pediatric Nursing. 26. pp 44-50.
Omidi, M. fazlollah gomshi, S. (2015). A study on the principles and methods of moral education of children from the perspective of Imam Ali and Jean-Jacques Rousseau. Journal of Ethics Quarterly. 12(19). 37 -63.
Parra, a. Manuel, j. c (2014). Changes resulting from paranormal/ spiritual experiences and their effects on peoples well beings. Journal for the study of spirituality. 4. Pp. 73-82.
Rahmanpour, M. mirshahjafari, SA. (2016). Disadvantages of religious education and providing appropriate solutions from the perspective of experts with a curriculum approach.  Research in Islamic education issues. 24(23). 31-52.
Reza khalajzzadeh, M. (2015). The role of moral growth in resolving professional ethics problems.  Quarterly Journal of Laboratory and Diagnosis. 27(1). 33-39.
Roudi, MT. fathivajargah, K. Arefi, M. Hakimzadeh, R. Sharifi, M. (2018). Conceptualizing curriculum counseling as one of the new realms in the field of curriculum studies.  Two Quarterly Journal of Theory and Practice in the Curriculum. 6(11). 105-140.
Scott, Kieran (2016). Curriculum and Religious Education. Class begins spring 2016. REGR 6140.
Shoaib, Z. (2013).  Moral judgment.  Electronic publishing.  Green Book.
 
Sobhaninejhad, M. Ahmadi Arani, N. najafi, H. abdollahyar, A. mohammadi, A. (2014). A new explanation of the components of the hidden curriculum with emphasis on Van Menen's phenomenology.  Quarterly Journal of Research in Curriculum Planning. 4(27). 8-21.
Tagipour zahir, A. (2011). Principles and principles of education. Agah Publishing Institute.  Tehran.
Vahedi, M. Gharibi, F. (2015). Analysis of the principles and methods of moral education from the perspective of Allameh Mohammad Taghi Jafari. Journal of Ethics Quarterly. 5(19). 83-106.
Vojdani, F. Imani naeeni, M. sadegzade gamsari, A. (2014). Critical study of three common views of moral education based on the view of Allameh Tabatabai.  Quarterly Journal of Educational Sciences from the Perspective of Islam. 2(2).
Vojdani, F. Imani naeeni, M. akbarian, reza. Sadegzade gamsari, A. (2013). The nature of moral education from the point of view of being individual or collective from the point of view of Allameh Tabatabai. Journal of Research in the issues of Islamic education. 21(18). 11-23.
Walker, A.G (2012). The Relationship between the integration of faith and work with life and job outcomes.  Journal of business ethics. 12. 3. 453-461.
Zandvanian, A. tayyebi, R. rasouli, R. (2015). Fowler's theory of faith growth as a framework for religious education. Quarterly Journal of Religions and Mysticism. 48(1). 67-79.