بررسی الزامات تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- معاونت آموزش- آموزش دانشکده بهداشت

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

4 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی الزامات تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌های دولتی به روش توصیفی- پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش 157 نفر از صاحب‌نظران آموزش عالی و دست‌اندرکاران دانشگاه‌های دولتی بودند که 112 نفر از آنها به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته مشتمل بر 78 گویه بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحب‌نظران و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. میزان پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ 97/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (t تک‌نمونه‌ای و آزمون فریدمن) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که از دیدگاه پاسخ‌دهندگان، برای تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌های دولتی، تمامی الزامات از اهمیت بالا برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد در سطح کلان، الزامات سیاست‌گذاری- راهبردی دارای بیشترین اهمیت و الزامات مالی- اقتصادی دارای کمترین اهمیت هستند. در سطح خرد نیز الزامات انگیزشی و الزامات ساختاری به ترتیب از بیشترین و کمترین اهمیت برخوردارند. با عنایت به اینکه الزامات تدوین شده، از پیش‌بایست‌های تأمین و تنوع‌بخشی مالی دانشگاه‌ها است، مسئولان و دست‌اندرکاران دانشگاهی باید در برنامه‌ریزی‌های خود برای کسب درآمد، آنها را مطمح نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Requirements for Financing and Diversifying the Financial Resources in Public Universities

نویسندگان [English]

  • mehdi rabiei 1
  • samad izadi 2
  • ebrahim Salehi Omran 3
  • mohammad reza Ahanchian 4
چکیده [English]

The purpose of this descriptive survey was to investigate the requirements for financing and diversifying the financial resources in public universities. The statistical population of this study was composed of 157 experts and authorities in higher education and public universities. As such, 112 subjects were selected as research sample using stratified random sampling method. The required data were collected through a researcher-made questionnaire consisting of 78 items. The content validity of the questionnaire was confirmed through collecting the viewpoints of experts and its construct validity was confirmed using confirmatory factor analysis. Besides, the Cronbach’s Alpha Coefficient was calculated (0/97) in order to calculate the reliability of forenamed questionnaire. Regarding the data analysis, it was decided to make use of descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (One-Sample T-test and Friedman Test). The results showed that, from the perspective of the respondents, all requirements were of major importance in financing and diversifying the financial resources in public universities. The results indicated that (in the macro level) policymaking and strategic requirements and economic-financial requirements were the most and least important items, respectively. In the micro level, it was indicated that the motivational requirements and structural requirements were the most and least important items. Considering this fact that the formulated requirements have been among the prerequisites of financing and diversifying the financial resources in public universities, the academic authorities and personnel should consider them in their planning in order to attain higher income thereof. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • financing
  • diversification of financial resources
  • macro level
  • micro level
  • Higher Education
انتظاری، یعقوب (1390). ارائه الگویی برای تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 60، 17-36.
انتظاری، یعقوب؛ نادری، ابوالقاسم و محجوب عشرت‌آبادی، حسن (1391). تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در آموزش عالی؛ بررسی سازوکارهای تخصیص منابع مالی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 2 (7)، 75-98.
جمشیدی، لاله (1391). الزامات کلان و خرد توسعه خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: ارائه یک الگو. رساله دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران. 
روشن، احمدرضا (1391).چند پیشنهاد برای افزایش منابع مالی دانشگاه‌ها‌ی دولتی. روزنامه دنیای اقتصاد(12/09/1391).
روشن، احمدرضا (۱۳۹۲). رهیافت‌هایی برای تأمین ‌مالی دانشگاه‌های دولتی. ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران. تهران: گروه مالی و سرمایه‌گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف، 26-1.
سیاست‌های کلی علم و فناوری (1393). مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
عباسی اسفنجانی، حسین و فروزنده دهکردی، لطف‌اله (1394). طراحی مدل جامع تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی. پژوهشنامه بازرگانی، 19 (75)، 139-170.
قارون، معصومه (1392). معرفی الگوی برآورد منابع مالی مورد نیاز برای اهداف کلان بخش علوم، تحقیقات و فناوری از محل منابع عمومی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 67، 1 -19.
قورچیان، نادرقلی و حیدری کرد زنگنه، غلامرضا (1387). ارائه مدلی جهت ارتقاء و توسعه خصوصی‌سازی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 8 (3)، 219 – 257.
نوروزی، خلیل؛ آزادی احمد‌آبادی، جواد؛ جوادی، مجتبی؛ اکبرزاده، معین و اکبرزاده، امین (1393). تأمین مالی خیّرانه دانشگاه‌ها: شناسایی الزامات و کژ کارکردها (مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع)). تحقیقات مالی اسلامی، 4 (7)، 167 – 196.
هاشم‌زاده، شهرام (1388). بررسی تأثیر تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی بر تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های صنعتی کشور. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
یوسفی، امید‌علی (1389). مطالعه تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی بخش آموزش عالی در کشورهای ایران، ژاپن و آلمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی. 
Aghion, P.; Dewatripont, M.; Hoxby, C.; Mas-Colell, A. & Sapir, A. (2008). Higher aspirations: An agenda for reforming European universities. Brussels: Bruegel Blueprint 5.
Diris, R. & Ooghe, E. (2015). The economics of financing higher education. Available at: http://ssrn.com/abstract=2676524.
Estermann, T. (2010). European Universities Diversifying Income Streams. Towards financially sustainable universities II: Diversifying income streams. University of Bologna 13-14.
Estermann, T. & Pruvot, E. B. (2011). Financially Sustainable Universities II, European universities diversifying income streams. Brussels. [Online] Available: http://www.eua.be/Pubs/Financially_Sustainable_Universities_II.pdf
European University Association (2008). Financially sustainable universities: towards full costing in European universities. pp 66-69.
European University Association (2013). Designing strategies for efficient funding of higher education in Europe. Available at: www.eua.be
Gebreyes, F. M) .2012). Revenue generation strategies in Sub-Saharan African University. Available at: http://doc.utwente.nl/83678/1/A_Paper_Presented_at_ASTU’s_International _conferene_.pdf.
 Lin, W. (2010). Nonprofit revenue diversification and organizational performance: an empirical study of New Jersey human services and community improvement organizations. A dissertation submitted to the Graduate School – Newark. Rutgers, the State University of New Jersey.
Magara, E. (2009). Financing a Public University: Strategic Directions for Makerere University in Uganda. JHEA/RESA, 7 (3).
Miroiu, A.; Murgescu, B. & Țeca, M. (2014). Annual Public Report: Higher education funding and necessary improvement actions. National Higher Education Funding Council.
Riechi, A. R. O.  (2012). Revenue Diversification in Kenya’s Public Universities and Imply cations for Efficiency and Equity: an Analysis of Educational Finance in the African Context.  Kenyatta University.  Available at:  http://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/2382.
Salmi, J. & Hauptman, A. M. (2006). Innovations in Tertiary Education Financing: A Comparative Evaluation of Allocation Mechanisms. Washington: world Bank.
Slantcheva-Drust, S. (2010). Private Higher Education in Bulgaria: Making a Difference. Kinser, K. et al (Eds). The Global Growth of Private Higher Education. pp 37-50, Wiley Periodicals.
Sullivan, A. & Steven. M. (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. P. 273. ISBN 0-13-063085-3.
Waweru, K. M.; Sewale, A.; Guyo, S. H. & Shano, M. D. (2011). Financing of higher education in Africa: A case of Ethiopia public universities revenue diversification strategies. International Journal of Business and Public Management. 1 (1), 15-21.
Yale University Financial Report (2015).  Available at: www.yale.edu/fr13-14.
Yongfan, X. (2012). The Study on University Financial Management under Knowledge Economy. Physics Procedia, 33, 1914 –1919