موانع تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌های دانشگاهی (مورد مطالعه: پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل مقایسه­ای موانع تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی اجرا شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی و توصیفی _ همبستگی است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس­های دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 1395-1394 با حجم تقریبی 1200 نفر بود. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده بود و حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی ­_ مورگان 290 نفر در نظر گرفته شد. برای گرد‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ محقق‌ساخته موانع تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی استفاده شد. روایی ابزار با استفاده ازنظر استادان صاحب‌نظر تأیید و پایایی ابزار نیز در ضریب آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد. با تحلیل عاملی اکتشافی به روش عامل­یابی عناصر اصلی و با در نظر گرفتن بار عاملی بالاتر از 40/0، شش عامل استخراج شد که 067/55 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کرد. همچنین همبستگی درونی، ضریب آلفای مناسبی را برای عامل­ها (از 52/0 تا 89/0) نشان داد. نتایج ارزیابی مقایسه­ای مؤلفه­ها با آزمون t دوگروهی مستقل نشان داد که بین دانشجویان پردیس دانشگاه علامه و پردیس دانشگاه خوارزمی تنها در مؤلفه مالی – اعتباری تفاوت معنی­دار وجود دارد و در سایر مؤلفه­ها تفاوت معنی­دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to Commercialization of Outcomes of Academic Investigations (Case Study: Self-Governing Campuses of Allameh Tabatabaei University and Kharazmi University)

نویسندگان [English]

  • Bijan Abdollahi 1
  • Seyede Tayebeh Mousavi Amiri 2
  • Ebrahim Aryani 3
چکیده [English]

This descriptive-correlational study aimed to undertake a survey-type research to comparatively analyze the barriers to the commercialization of outcomes of academic investigations. The statistical population of this study included the graduate students in campuses of Allameh Tabatabaei University and Kharazmi University in the Academic Year 2015-2016 (N=1200). To do this end, a simple random sampling was used. Besides, the sample size was determined as 290 individuals resorting to Krejcie-Morgan Table. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data. The validity of the questionnaire was approved through mustering the viewpoints of elite professors and its reliability was confirmed using the Cronbach's Alpha (0.84). Having resorted to exploratory factor analysis (via operating the principal components and recounting the loads higher than 0.40), 6 factors were extracted that could explain up to 55.067% of the total variance. Also, high internal consistency revealed an acceptable alpha coefficient for the factors (from 0.52 to 0.89). The results of comparative comparison of the components through Independent Two-Samples T-test showed that, among the students of forenamed campuses, only financial-credit component was significantly different and, consequently, there was not any significant difference in terms of other components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • academic investigations
  • barriers to commercialization
  • graduate students
افشاری، معصومه و محمدزاده قصر، اعظم (1391). بررسی چالش­های فرهنگ پژوهش در ایران. دومین همایش مدیریت پژوهش و فنّاوری، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، صص 235- 226.
انصاری، محمدتقی و سنجابی، محمدرضا (1392). تحلیل چالش‌های تجاری‌سازی تحقیقات از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 4 (44)، 555-568.
ایزدی، الهام؛ رئیسی، مهنوش؛ شریفی­راد، غلامرضا؛ توسلی، الهه؛ غضنفری، زینب و جوادزاده، سید همام‌الدین (1392). بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به پژوهش. مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 21 (6)، 56 – 62.
بندریان، رضا؛ صدرایی، ساسان؛ بهرادی، رضا (1387). نقدی بر کتابچه خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در سال‌های 1384 و 1385. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 17، 51-55.
پورعزت، علی‌اصغر؛ قلی‌پور، آرین و ندیرخانلو، سمیرا (1389). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار در تجاری‌سازی دانش در دانشگاه­ها. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 7، 35-66.
تیموری آسفیچی، عباس (1389). تحقیق و پژوهش در ایران. فصل شما (مجله اینترنتی علوم اجتماعی)، 5 (16)، 16 – 18.
علی­بیگی، امیرحسین (1386). تحلیل بهره­وری پژوهشی اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی: دانشگاه رازی). فصلنامه‌ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 46، 145 – 155.
عنبری، زهره و جدیدی، رحمت‌الله (1392). مقایسه­ دیدگاه دانشجویان محقق و غیر محقق در مورد موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک و ارائه‌ استراتژی­های مناسب در مدیریت تحقیقات دانشجویی. مجله­ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 5 (13)، 399 – 412.
فضل‌الهی، سیف‌الله (1391). عوامل بازدارنده­ مؤثر بر پژوهش­های دانشجویی. اسلام و پژوهش­های تربیتی، 4 (1)، 165 – 184.
فکور، بهمن (1383). تجاری‌سازی نتایج تحقیقات. نشریه رهیافت،34، 53-58.
کاظمی، یحیی؛ روشن، علیقلی و بنی‌اسدی، ندا (1390). عوامل مؤثر بر افزایش فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی (مطالعه­ موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان و شهید باهنر کرمان). فصلنامه آموزش عالی ایران، 3 (3)، 65 – 86.
کلانتری، اسماعیل؛ میگون پوری، محمدرضا و یدالهی فارسی، جهانگیر (1394). مطالعه عوامل سازمانی تأثیرگذار بر راهبرد تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی (مورد مطالعه: فناوری نانو). مدیریت فرهنگ سازمانی، 2 (13)، 415-435.
نعمتی، محمدعلی و موسوی امیری، طیبه (1394). تبیین مدل علی چالش­های تحقق دانشگاه‌پژوهی در دانشگاه‌های تخصصی کشور (موردکاوی: دانشگاه علامه طباطبایی). فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی. جمعیت پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، 3 (7)، 4 – 17.
هاشم‌نیا، شهرام؛ عمادزاده، مصطفی؛ صمدی، سعید و ساکتی، پرویز (1388). روش‌های تجاری‌سازی در آموزش عالی و چالش‌های آن. فصلنامه آموزش عالی ایران، 2، 35-57.
یداللهی فارسی، جهانگیر و کلاتهایی، زهرا (1391). جایگاه تجاری‌سازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمده مدل‌های تجاری‌سازی در حوزه صنایع پیشرفته. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 9 (33)، 26 – 36.
 
Abbott, M. & Doucouliagos, H. (2004). Research output of Australian universities. Education Economics, 12 (3), 251-265.
Agrawal, A. (2001). University to industry knowledge transfer: literature review and unanswered questions. International Journal of Management Reviews, 3 (4), 285-302.
Bozeman, B. (2000). Technology transfer and public policy: a review of research and theory. Research policy, 29 (4-5), 627-655.
Brookes, M. (2005). Higher Education: Marketing in a Quasi-commercial Service Industry. Nonprofit and Voluntary Societal Marketing, 8 (2).
Buenstorf, G. (2009). Is commercialization good or bad for science? Individual-Level evidence from the Max Planck Society. Research policy, 38, 281-292.
Cokburn, A. & Highsmith, J. (2001). Agile software development: the people factor. Software Management, 36 (2), 131-139.
Cummings, J. L. & Teng, B. (2003). Transferring R and Knowledge: The Key Factors Affecting Knowledge Transfer Success. Journal of Engineering and Technology Management, 20, 39 - 68.
Di Gregorio, D. & Shane, S. (2003). Why Do some Universities Generate More Start-ups than Others? Research Policy, 32, 209-227.
Diane, A. I. (2004). Commercialization of Federal Research Laboratories and University Research. Carleton University Eric Sport, School of Business, Canada.
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as “quassi-firms”: the invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32 (2), 109-121.
Ganz, J. S. & Stern, S. (2003). The product market and the market for “ideas”: Commercialization strategies for technology entrepreneurs. Research Policy, 32, 333-350.
Goktepe, D. (2004). Mechanisms for transferring university research results to industry: Licensing and university Start-ups”, division of innovation-LTH Lund university, Lund, Sweden.
Howells, J. & McKinley, C. (2009). Commercialization of University Research in Europe, Expert Panel on the Commercialization of University Research of the Advisory Council on Science and Technology. Ontario, Canada.
Kalaitzandonakes, N. (1997). Commercialization of Research and Technology. Department of Agricultural Economics, 1-27.
Karlssone, M. (2007). Commercialization of Research Results in the United States: An Overview of Federal and Academic Technology Transfer. Swedish institute for growth policy studies.
Lockett, A. & Wright, M. (2005). Resources, Capabilities, Risk Capital and the Creation of University Spin-Out Companies. Technology Transfer and Universities’ Spine-out Strategies’.
Lockett, A.; Wright, M. & Franklin, S. (2003). Technology Transfer and Universities’ Spine-out Strategies. Small Business Economics, 20, 185-201.
Meyer, L. & Evans, T. (2005). Supporting Academic Staff: Meeting New Expectations in higher education without Compromising Traditional Faculty Values. Journal of Higher Education Policy, 18, 243-255.
Nowotny, H. (2006). Real Science is Excellent – how to Interpret post – Academic Science, Mode 2 and ERC. Journal of Science Communication, 5 (4), 1-4.
 Philpot, M. (2004). Research Ethics. United Kingdom: Medicine Publishing Company Ltd: P 26.
Plewa, C. & Quester, P. (2005). Marketing Orientation in University Industry Linkages; Industry Linkages, Australian & New Zealand Marketing Academy Conference, Wellington, New Zealand, 29.
Rasmussen, E.; Moen, E. & Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26, 518-533.
Shinn, T. & Lamy, E. (2006). Paths of commercial knowledge: Forms and consequences of university-enterprise in scientist-sponsored firms. Research Policy, 35, 1465-1476.
Siegel, D., Waldman, D., Atwater, L., Link, A. (2003). Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university– industry collaboration. Journal of High Technology Management Research, 14, 111-133.
Umum, K. K.; Dhewanto, W. & Larso, D. (2008). Higher education institution and technology transfer. Proceedings of the 5th AGSE International Entrepreneurship. Research Exchange, Melbourne, 5-8 February 2008.
Varkevisser, C. M.; Pathmanathan, I. & Brownlee, A. (2003). Designing & Conducting Health System Research Project: Proposal development and fieldwork. Ottawa: World Health Organization. International Development Research Centre.
Wright, M.; Clarysse, B.; Mustar P. & Lockett, A. (2007). Academic Entrepreneurship in Europe. Edward Elgar, Cheltenham and Northampton, 172-173.