شناسایی عوامل مؤثر در ارزشیابی کیفیت آموزش در دانشگاه و ارائه مدل مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/emes.2023.1975622.2443

چکیده

هدف: با توجه به نقش هدایت‌کننده کیفیت آموزش عالی جهت توسعه کشور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در ارزشیابی کیفیت آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است.
روش پژوهش: از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش­شناسی کیفی، با استفاده از روش دلفی بوده است. در این پژوهش از پرسشنامه نمیه ساختاریافته، بررسی اسناد و چارچوب‌های نظری متخصصان و تجارب ملی و بین‌المللی استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تکنیک دلفی استفاده شد. در بخش دلفی افراد منتخب مرتبط با موضوع بوده و معیارهای ورود را دارا بودند.
یافته‌ها: به‌ منظور تأیید روایی و پایایی مؤلفه‌ها، 18 نفر از اعضای هیأت علمی تا اشباع نظری انتخاب شدند. 10 نفر از خبرگان شناسایی و سپس 8 نفر دیگر از طریق 10 نفر خبره معرفی شدند. 1/61 درصد خبرگان مرد و 9/38 درصد زن، 61/1 درصد خبرگان عضو هیأت علمی و همه دارای مدرک دکتری بودند. بعد از دو مرحله دلفی اتفاق نظر ایجاد شده و با آزمون کندال و اشباع نظری، نظرسنجی از خبرگان متوقف شد و 71 نشانگر در قالب 29 ملاک و 7 عامل تأیید شد.
نتیجه‌گیری: 7 عامل ساختار سازمانی، اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دوره‌های آموزشی و برنامه‌های درسی، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و دانش آموختگان با ملاک‌ها و نشانگرهای آن‌ها شناسایی شدند و در پایان مدل نهایی پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting Evaluation of the Higher Education Quality by Providing a Proper Model

نویسندگان [English]

  • Azam Samadipour 1
  • Nazanin Bani Asadi 2
  • Esmaeil Kavousy 3
1 PhD student in higher education management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Cultural Management and Planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Considering the guiding role of the quality of higher education for the development of the country, the present research was conducted with the aim of identifying the effective factors in evaluating the quality of education in Islamic Azad University.
Methods: In terms of practical purpose, in terms of qualitative methodology, it was using the Delphi method. In this research, a structured questionnaire, review of documents and theoretical frameworks of experts and national and international experiences have been used. Descriptive statistics and Delphi technique were used in data analysis. In the Delphi section, the selected people were related to the subject and met the entry criteria.
Results:In order to verify the validity and reliability of the components, 18 faculty members were selected until theoretical saturation. 10 experts were identified and then 8 others were introduced through 10 experts. 61.1% of the experts were male and 38.9% were female, 1.61% of the experts were faculty members and all of them had doctorate degrees. After two Delphi steps, consensus was established and with Kendall's test and theoretical saturation, the survey of experts was stopped and 71 indicators were confirmed in the form of 29 criteria and 7 factors.
Conclusion:7 organizational structure factors, faculty members, students, training courses and curricula, educational and research facilities and equipment, and graduates were identified with their criteria and indicators, and the final model was proposed at the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Evaluation
  • Islamic Azad University
  • Delphi method
  • quality of education
  • model
Reference
Aghaei, Mirhossein; Roshanzadeh and Tajabadi. (2018). Comparison of educational system and curriculum of master's degree in pediatric nursing in Iran and Toronto, Canada: a comparative study. Research in medical science education, 10 (4), 61-69.
Alibeighi, Amir Hossein, Barani, Shahrazad and Karmidehkordi, Mehdi (2019). Designing and compiling a comprehensive model for evaluating the quality of professors' teaching: a case study of Razi University, Research Quarterly in Curriculum Planning (Knowledge and Research in Educational Sciences - Curriculum Planning), 16 (36), 21-34.
Bani-Esadi, Nazanin and Ishaghi, Fakhte (2021). "Investigation, evaluation and integration of virtual (electronic) education in higher education in different countries of the world before and during the era of Covid-19 (Corona) according to the short-term experience of the Islamic Azad University - North Tehran branch and providing a suitable model to improve the quality in the academic year 2019 - 1400. Tehran: Islamic Azad University, North Tehran branch.
Bani Asadi, Nazanin; Ishaghi, Fakhta and Mohammadi, Reza (2019). Internal evaluation of quality in the educational department of business management (Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University) in the second international conference and the thirteenth national conference on quality evaluation in academic systems (June 22 and 23, 2019), a collection of articles and lectures presented (Shiraz: Center Preparation and editing of monitoring, evaluation and quality assurance of Shiraz University (preparation and editing).504-546.Bazargan, Abbas (1995). Internal evaluation and its application in continuous improvement of higher education quality, Higher Education Research and Planning Quarterly, 3 (4), 49-70.
Bazargan, Abbas (1999). Introduction to Assessing Quality in Higher Medical Education in Iran: challenges and perspectives, Quality in Higher Education, 5:1, 61-67.Bazargan, Abbas, (2001). Educational evaluation (concepts, patterns and operational process), first edition, Tehran, Samt Publications.
Bazargan, Abbas (2004). Educational evaluation (concepts, patterns and operational process), 4th edition, Tehran, Samt Publications.
Bazargan, Abbas (2009). Mixed research methods: a superior approach for exploring the problems of the educational system and solving them. Research Journal of Efficient Schools.
Baziar, Elham and Mohammadi, Reza. (2016). Perspective evaluation of the educational department of the University of Cultural Sciences. Educational Evaluation and Measurement Studies Quarterly, (15) 6, 65-98.
Besterfield, M. & Besterfield, K. (2015). Total Quality Management, translated by: Ehsan Enami and Abdullah Aghaei, Tehran: Khwaja Nasiruddin Tousi University of Technology Publications.
Bejan, Andrei-Stelian; Damian, Radu Mircea; Leiber, Theodor; Neuner, Iohan; Niculita, Lidia & Vacareanu, Radu (2018) Impact evaluation of institutional evaluation and programme accreditation at Technical University of Civil Engineering Bucharest (Romania), European Journal of Higher Education, 8:3, 319-336.
Bhola, H.S. (2003),"Social and Cultural Contexts of Educational Evaluation: A Global Perspective" in Thomas Kellaghan, Daniel L. Stufflebeam, and Lori A. Wingate, International Handbook of Educational Evaluation. MA: Kluwer Academic Publishers.
Bollinger, D., & Hofstede, G.  (1987). Les differences culturelles dans Ie managements. Paris: Les Editions Organisation.
Bowling, A. M, Cooper, R., Kellish, A, Kubin, L, & Smith, T. (2018). No evidence to support number of clinical hours necessary for nursing competency. Journal of Pediatric Nursing, 39, 27–36.
Eskandari, Irannejad, Mohammadi, Salimi, Jahanian and Ramadan. (2021). Designing and presenting the validation model at the level of the educational group (case study: educational groups of higher education management and educational management of Islamic Azad University). Educational Measurement and Evaluation Studies, 11 (34), 75-99.
Farstkhah, Maqsood, Bazargan, Abbas (2007). Internal and external evaluation in Iran's higher education is an unfinished project. Proceedings of the Internal Evaluation Conference. Tehran: Tehran University Quality Assessment Center.
Farastkhah, Maqsood (2008). Investigating the impact of the internal evaluation process on planning to improve the quality of university teaching groups; Comparative analysis, Higher Education Research and Planning Quarterly, 49, 145-175.
Hosseini-Moghadam, Mohammad (2011). Comparison of higher education evaluation systems. Tehran: Scientific Policy Research Center Publications.
Imani, Mohammad Taqi and Ayouzi, Elaha (2018). The strategy of improving the educational quality in the Iranian Islamic higher education system, Strategic Scientific-Research Quarterly, 27 (88), 83-97.
Gaston, p. (2014 ). Higher education accreditation.Virginia: Stylus-Kundu, G.(2017). Quality in higher education from different perspectives: A literature review. International journal for Quality Research, 11(1),17-34.
Ghayoumi, Abbas Ali and Parand, Koresh (2017). Quality assurance in the higher education system, the fifth international conference on research approaches in humanities and management (3), 5, 76-90.
Gurchian, Nader Ali (2004). Accreditation of higher education in the third millennium. Encyclopaedia of higher education. Tehran: Persian Encyclopaedia Foundation, 159-163.
Gurchian, Nadergholi and Shahrkipour, Hassan (2010). Examining higher education evaluation systems in the world in order to provide a suitable model for the country's higher education. Journal of Management Research. 85.
Gholamzadeh, Hojjat, Shahi, Sakineh, Farhadirad, Hamid and Razavi, Seyed Abbas (2019). Presenting a model for the internal evaluation of educational groups of Iranian state universities with a meta-evaluation approach, Scientific-Educational Quarterly of Marine Sciences,19, 52-67.
Hou, Angela Yung Chi; Kuo, Karen; Hui, Jung Chen, Hill, Christopher; Lin, Shaw Ren; Chih, Jackson Chun-Chi & Chou, Hua Chi (2018) The implementation of self-accreditation policy in Taiwan higher education and its challenges to university internal quality assurance capacity building, Quality in Higher Education, 24:3, 238-259. 
Kundu, G.(2017). Quality in higher education from different perspectives: A literature review. International journal for Quality Research, 11(1),17-34
Kalimullin, A, Khodyreva, E, & Koinovazoellner, J. (2016). Development of internal system of education quality assessment at a univerInternational. journal of environmental and science education, 11(13),6002-6013.
Khadim-Moshtori, Khalil and Salimi, Mehtab (2019) Evaluation and quality assurance in the higher education system, bi-monthly scientific-research applied studies in management and development sciences, 4 (1), 47-62.
Kundu, G.(2017). Quality in higher education from different perspectives: A literature review. International journal for Quality Research, 11(1),17-34
Moazzami, Mojtaba; Mohammadkhani, Kamran; Delawar, Ali and Mohammad Davoudi, Amirhossein (2018). Identifying the dimensions and components of improving educational quality in Sama schools of Islamic Azad University and determining the contribution of each of them, scientific-research quarterly, new approach in educational management, 9 (1), 105-125.
Mohammadi, Reza and colleagues (2005) Quality evaluation in higher education (concepts, principles, methods and standards), Tehran, Organization for the Evaluation of National Education, 2005.
Mohammadi, Reza et al. (2007). Quality evaluation in higher education, Tehran: Publications of the country's education assessment organization.
Mohammadi, Reza and colleagues (2009) Accreditation: a suitable model for improving the quality of research institutions, Rahaft Quarterly, 11th year, 45, 40.
Mohammadi, Reza, (2010). Proceedings of the second internal evaluation conference to improve academic quality, publications of the country's education assessment organization.
Mohammadi, Reza; Fathabadi, Jalil; Yadgarzadeh, Gholamreza; Mirzamohammadi; Mohammad Hassan and Parand, Koresh (2010). Quality evaluation in higher education: concepts, principles, methods, criteria. Tehran: National Education Assessment Organization.
Mohammadi, Reza (2013). The necessity of establishing a quality evaluation system in Islamic Azad University and providing its appropriate model, Research Quarterly in Educational Systems, 7th year, 20, 169-37.
Mohammadi, Reza; Zafaripour, Tahira; Sadeghimandi, Fatemeh and Zamanifar, Maryam (2014). Accreditation and quality assurance of distance higher education: a review of models and processes. Quarterly Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies. 4 (8), 95-137.
Mohammadi, Reza. Arefi, beloved. Bazargan, Abbas and Ishaghi, Fakhte (2014). Designing the optimal quality audit model for higher education in Iran. Quarterly Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies. 4 (5), 115-153.
Mohammadi, Reza; Zamanifar, Maryam; Sadeghimandi, Fatemeh (2016). Evaluation and quality assurance in higher education is a voluntary or mandatory process. Quarterly Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies. sixth year 14, 651-120.
Nasirian-Thamrin, Karim; Samari, Jesus; Namour, Youssef and Soleimani, Turan (2019). Designing the educational quality evaluation model in a technical and professional university using a mixed method. The scientific quarterly of modern educational ideas. 15 (3), 199-227.
Noaman, A, Ragab, A, Ayman, M, & Ayman, F. (2017). higher education quality assessment model. journal of studies in higher education, 42(1), 23-46.
Leiber,Theodor (2019) A general theory of learning and teaching and a related comprehensive set of performance indicators for higher education institutions, Quality in Higher Education, 25:1,76-97.
Lumino, Rosaria;  Gambardella, Dora & Grimaldi, Emiliano (2017). The evaluation turn in the higher education system: lessons from Italy, Journal of Educational Administration and History, 49:2, 87-107.
 Ryan, T. (2016). Quality assurance in higher education. Higher learning research communications, 4(5), 67-79.
Paripur, Sarmadi, Natghi and Mohammadi Naini. (2020). Presenting the quality evaluation model of combined education in higher education based on SIP evaluation approach. Research in educational systems, 14(51), 22-7.
Purpasha and Ali Akbari. (2022). Applying the DIMTEL technique in identifying and ranking the factors affecting the quality of education in vocational technical centers in the west of Mazandaran province. Curriculum and educational planning researches, 12(1), 75-88.
Salehian, Nader, Mehdavizadeh, Mehdi and Esmaili, Mehdi (2016). Assessment and evaluation in education, Tehran: Farabi Faculty of Science and Technology Publications.
Shahson Qaraghoni, Bazarafshan Moghadam, Mehram, Amin Khandaghi and Maqsood. (2016). Supervisory approach in higher education evaluation:challenges and solutions. The third national conference and the tenth conference on the evaluation of the quality of academic systems.
Shabanpur-Omali, Mahdia, Ebadi-Jamkhane and Alame. (2017). Examining educational evaluation patterns. Studies in psychology and educational sciences, 16(3), 181-196.
Sheikhzadeh, Nabilou, Babaei and Shiva. (2015). The views of academic staff members of Urmia University of Medical Sciences on educational evaluation models: 2013. Research in Medical Sciences Education, 7(3), 20-28.‎
Sid Nair, Chenicheri; Webster, Len and Mertova,Patricie(Eds.)(2010).Leadership and Management of Quality in Higher Education. Oxford: Chandos Publishing.
Sopha, S, & Nanni, A. (2019). The CIPP Model: Applications in Language Program Evaluation. The Journal of Asia TEFL, 16(4), 1360-1367.
Stufflebeam D.L , Coryn C.L.S. Evaluation theory, models, and applications. Jossey-Bass, 2014.
Talebi, Fahima; Hossein Ali, Jahid and Sarikhani, Nahid (2021). Components and indicators of improving the quality of research in Iran's higher education system, Quarterly Journal of Public Policy in Management, 41, 148-163.
Vlasceanu, L., Grunberg, L., and Parlea, D., (2004). Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions (Bucharest, UNESCO-CEPES) Papers on Higher Education, ISBN 92-9069-1786. http://www.cepes.ro/publications/
 Wachter, B., Kelo, M., Lam, Q, Effertz, P, & Jost, C.(2015). University Quality Indicators: A Critical Assessment. European Parliament.
Yemeni Dozi Sarkhabi, Mohammad (2016). Quality in higher education. Tehran: Side.
Zamani, Asghar (2017). Identifying, analyzing and prioritizing factors affecting educational quality in higher education, Innovation and Value Creation Quarterly, (11) 6, 23-35.