مطالعه تطبیقی نظریه‌های تصمیم‌گیری و انتخاب تحصیلی ـ شغلی: راهبردی برای ارزیابی و بهبود برنامه هدایت تحصیلی ـ شغلی نظام آموزش ‌و پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری و دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات برنامه درسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری، تهران، ایران

10.22034/emes.2023.562164.2417

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی نظریه‌های تصمیم‌گیری و انتخاب تحصیلی ـ شغلی و به‌منظور ارائۀ راهبردی برای ارزیابی و بهبود برنامه هدایت تحصیلی ـ شغلی نظام آموزش‌وپرورش ایران انجام شده است.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد تطبیقی و با روش تحلیلی ـ اسنادی صورت پذیرفته است. بنابراین، اسناد نظری با بهره‌گیری از کلیدواژه‌های مرتبط و کتابخانه‌های دیجیتال و پایگاه‌های داده آنلاین گردآوری و از طریق فیش‌برداری محقق ساخته و تکنیک‌های تلخیص و طبقه‌بندی داده‌ها تحلیل گردیدند. جهت بررسی اعتبار یافته‌ها از معیارهای خود بازبینی محقق در طی فرایند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و همچنین از توسعه و توصیف غنی داده‌ها جهت اطمینان از قابلیت انتقال‌پذیری استفاده شد.
یافته‌ها: عوامل اثرگذار در هدایت تحصیلی ـ شغلی مبتنی بر نظریه‌های ارائه‌شده را می‌توان در سه بخش، شامل عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل محیطی ـ اجتماعی دسته‌بندی نمود. نتایج ارزیابی برنامه هدایت تحصیلی ـ شغلی نظام آموزش و پرورش ایران با طبقه‌بندی احصاء شده نیز نشان داد، علیرغم توجه به برخی از این عوامل، اما برنامه هدایت تحصیلی ـ شغلی در اجرا چندان موفق نبوده است.
نتیجه‌گیری: اثربخشی برنامه های هدایت تحصیلی ـ شغلی مستلزم شناسایی و درنظر گرفتن همه عوامل اثرگذار در این حوزه است. در این زمینه  با طراحی و اجرا برنامه درسی هدایت تحصیلی ـ شغلی می توان تمام عوامل و ملاک‌هایی که در پایگاه نظری به‌عنوان عوامل مهم در انتخاب تحصیلی ـ شغلی مطرح شده‌اند را طی فرایند و گام‌های سیستماتیک در کل مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of decision ـ making theories and educational ـ career choice: A strategy for evaluating and improving the educational ـ career guidance program of Iran's education system

نویسندگان [English]

 • Behrooz Rahimi 1
 • Rezvan Hakimzadeh 2
 • Mohammad Javadipour 2
 • Keyvan Salehi 2
 • Mohammad Khademi Kolehlou 3
1 Researcher of society and progress Department, Institute of technology studies & PhD Candidate of curriculum studies, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 ,Assistant Professor, Department of Progress and Society, Technology studies institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The current research was conducted with the aim of comparative study of decision ـ making theories and educational ـ career choice and in order to provide a strategy for evaluating and improving the educational ـ career guidance program of Iran's education system.
Methods:  This research was done with a comparative approach and with an analytical ـ documentary method. Therefore, the theoretical documents were collected using related keywords and digital libraries and online databases and were analyzed through the researcher's flash capture and data summarization and classification techniques. In order to check the validity of the findings, the researcher's self ـ review criteria were used during the process of data collection and analysis, as well as the development and rich description of the data to ensure transferability.
Results: The effective factors in educational ـ career guidance based on the presented theories can be categorized into three parts, including individual factors, social factors and environmental ـ social factors. The results of the evaluation of Iran's educational ـ career guidance program with the statistical classification also showed that, despite paying attention to some of these factors, the educational ـ career guidance program has not been very successful in implementation.
Conclusion: The effectiveness of educational ـ career guidance programs requires identifying and considering all the influencing factors in this field. In this context, by designing and implementing the educational ـ career guidance curriculum, all the factors and criteria that have been proposed in the theoretical base as important factors in choosing an educational ـ career can be taken into account during the process and systematic steps in the entire educational levels of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Theory
 • choice
 • educational ـ career
 • evaluation
 • education
 • Iran

References

Arshadi, V., Tavakoli Jaghargh, R., Monfared, M., & Ghyasi, J. (2021). Evaluation of Efficiency of Signals of Choosing Educational Field From The Perspective of Labor Market Needs. Journal of Economic Modeling Research, 12(44), 105 ـ 142 (in Persian).
Akhsania, K. N., Basuki, T., Sugiharto, D. Y. P., & Japar, M. (2021). Students’ career understanding and career decision making self ـ efficacy in junior high school. Islamic Guidance and Counseling Journal, 4(1), 12 ـ 20.
Athanasou, J. A., & Van Esbroeck, R. (2008). An International and Social Perspective on Career Guidance. In J. A. Athanasou and R. Van Esbroeck (Eds), International handbook of career guidance (pp. 695 ـ 709). Springer.
Amir, T., Gati, I., & Kleiman, T. (2008). Understanding and interpreting career decision ـ making difficulties. Journal of Career Assessment, 16(3), 281 ـ 309.
Bureau, E. (2014). Guide on life planning education and career guidance for secondary schools. Hong Kong, China: Government Document.
Bordin, E. S. (1990). Psychodynamic model of career choice and satisfaction. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (2nd ed., pp. 102 ـ 144). San Francisco, CA: Jossey ـ Bass.
Brown, D. (1996). Brown’s values ـ based, holistic model of career and life ـ role choices and satisfaction. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development (3rd ed., pp. 337 ـ 372). San Francisco: Jossey ـ Bass.
Career Guidance Washington. (2016). Navigating College & Career Readiness for All Students. Washington State Office of Superintendent of Public Instruction. Available at: https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ossi/k12supports/careercollegereadiness/pubdocs/handbookcareerguidancewashington.pdf.
Camp, D. C. (2000). Career decision ـ making difficulties in high school students: A study of reliability and validity of the career decision difficulties questionnaire. The University of Memphis.
Campbell, R. E., & Cellini, J. V. (1981). A diagnostic taxonomy of adult career problems. Journal of CareerBehavior, 19(2), 175 ـ 190.
Creed, P., Patton, W., & Prideaux, L. A. (2006). Causal relationship between career indecision and career decision ـ making self ـ efficacy: A longitudinal cross ـ lagged analysis. Journal of career development, 33(1), 47 ـ 65.
Collins, G. R (2007) Christian counselling (3rd edition.) Thomas Nelson Publishers.
Department of Education Victorian (DEV). (2012). Aligning the Australian Curriculum with the Victorian Careers Curriculum Framework. .Available at: https://education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/teachingresources/careers/carframe/auscurricmapping.pdf.
Dietrich, J., & Kracke, B. (2009). Career ـ specific parental behaviors in adolescents’ development. Journal of vocational behavior, 75(2), 109 ـ 119.
Dawis, R. V., & Lofquist, L. H. (1984). A psychological theory of work adjustment: An individual differences model and its application. Minneapolis: University of Minnesota.
Feld, J., & Zölitz, U. (2022). The effect of higher ـ achieving peers on major choices and labor market outcomes. Journal of Economic Behavior & Organization, 196, 200 ـ 219.
Ginzberg, E., Ginsburg, S. W., Axelrad, S., & Herma, J. L. (1951). Occupational choice: An approach to general theory. NY: Columbus University Press.
Gottfredson, L. S. (1981). Circumscription and compromise: A developmental theory of occupational aspirations. Journal of Counseling Psychology, 28, 545 ـ 579.
Grier‐Reed, T. L., & Skaar, N. R. (2010). An outcome study of career decision self‐efficacy and indecision in an undergraduate constructivist career course. The Career Development Quarterly, 59(1), 42 ـ 53.
Hosseini Lavasani, F., Afzali, A., Danesh, E., Mirzamani, S. M. (2015). The relationship between perceived parenting styles and career decision ـ making problems in university students, Journal of Counseling and Psychotherapy, 4th year, 15th issue, 45 ـ 59 (in Persian).
Hosseini, S. M. (2002). The design of counseling and guidance system in different educational levels. A collection of conference articles. National Institute of Reforms in Education and Training, Tehran: Research Institute of Education and Training. 224 ـ 211 (in Persian).
Hackett, G., & Betz, N. (1981). A self ـ efficacy approach to the career development of women. Journal of Vocational Behavior, 18, 326 ـ 339.
Hooley, T. (2021). Career Development Framework: Using the Framework to support career education and guidance in secondary schools (Key stage 3 ـ post ـ 16). 92698.
Holland, J. L. (1973). Making vocational choices: A theory of careers. Englewood Cliffs. J. Holland.
Holland, J. L. (1985a). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Khan, A (2018). Application of Career Education in National Curriculum of Pakistan at Elementary Level. International e ـ Journal of Educational Studies, 2(4), 114 ـ 119.
Kelly, K. R., & Lee, W. C. (2002). Mapping the domain of career decision problems. Journal of Vocational Behavior, 61(2), 302 ـ 326..
Kraus, L. J. (1997). The impact of an intervention on the career decision ـ making self ـ efficacy and career indecision of high school juniors. Kansas State University.
Krass, L. J., & Hughey, K. F. (1999). The impact of an intervention on career decision ـ making self ـ efficacy and career indecision. Professional School Counseling, 2(5), 384.
Lent, R. W. (2001). Vocational psychology and career counseling: Inventing the future. Journal of Vocational Behavior, 59, 213 ـ 225.
Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1996). Career development from a sociocognitive perspective. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development (3rd ed., pp. 373 ـ 422). San Francisco, CA: Jossey ـ Bass.
Lent, R. W. (2005). A social cognitive view of career development and counseling. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and practice to work (pp.101 ـ  127). Hoboken, NJ: John Wiley.
Lent, R. W. (2013). Social cognitive career theory. In. S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (2nd ed., pp. 115 ـ 146). New York: Wiley.
Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying sociocognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. [Monograph]. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79 ـ 122.
Madan dar Amani, A & Kakia, L. (2015). Comparative education of new perspectives (second edition). Aizh Publications (in Persian).
Mau, W. C. J. (2004). Cultural dimensions of career decision‐making difficulties. The Career Development Quarterly, 53(1), 67 ـ 77.
McCrae, R. R., & John, O. P. (1992). An introduction to Five Factor Model and its applications. Journal of Personality, 60, 175 ـ 215.
Ministry of Education Ontario. (2006). Guidance and Career Education Curriculum. Available at: http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/guidance910currb.pdf.
Ministry of Education. (2009). Career education and guidance in New Zealand schools. Available at:  https://nzcurriculum.tki.org.nz/Curriculum ـ resources/Career ـ education.
Ministry of Education British Columbia. (2018). Career Education 10 ـ 12 Guide. Available at: https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/curriculum/career ـ education/en_career ـ education_10 ـ 12_career ـ education ـ guide.pdf  .
Ministry of Education Singapore. (2012). Educational and Career Guidance. Available at: https://apcda.wildapricot.org/resources/Documents/2016Conference/261_Overview_ECG%20in%20Sg%20Schs.pdf
Miller ـ Tiedeman, A., & Tiedeman, D. V. (1990). Career decision making: An individualistic perspective. Career choice and development: Applying contemporary theories to practice, 2, 308 ـ 337.
Miller ـ Tiedeman, A. L. (1989). How not to make it and succeed: Life on your own terms. Vista, CA: Lifecareer Foundation.
Miller ـ Tiedeman, A. L. (1999). Learning, practicing and living the new careering: A twenty ـ first century approach. New York: Taylor Francis.
Mitchell, L. K., & Krumboltz, J. D. (1990). Social learning approach to career decision making: Krumboltz’s theory. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (2nd ed., pp. 145 ـ 196). San Francisco: Jossey ـ Bass.
Mokhtar Zadeh Bazargani, S., & Alizadeh, S. (2019). Assessing Factors Affecting the Orientation of the Cours ـ of ـ Study Selection In Students. Management and Educational Perspective, 1(1), 15 ـ 30(in Persian).
Moosavi, S. A., Pirāni, Ā., & Mo'meni, H. (2020). The pathology of the 9th grade students' educational guidance process in Ilām province. Educational Innovations, 19(3), 123 ـ 148 (in Persian).
Namdar, H. (2021). Challenges and obstacles in choosing the field and career future of students. The first national conference of applied studies in educational processes, Bandar Abbas (in Persian).
Navidi, P. D. (2018). Academic Guidance in Iranian Educational System: Practical Experiences and Lasting Challenges. Quarterly Journal of Education, 34(1), 9 ـ 34(in Persian).
Niyaazi, P. D., & Soleymaannejaad, P. D. (2021). Experts’ Opinion on Factors Affecting the Selection of Field of Study by High School Students. Quarterly Journal of Education, 36(4), 105 ـ 126(in Persian).
Otto, L. B. (2000). Youth perspectives on parental career influence. Journal of Career Development, 27(2), 111 ـ 118.
Osipow, S. H. (1999). Assessing career indecision. Journal of Careerbehavior, 55(1), 147 ـ 154.
Patton, W., & McMahon, M. (2014). Career development and systems theory: Connecting theory and practice (Vol. 2). Springer.
Peterson, G. W., Sampson, J. P., Jr., Reardon, R. C., & Lenz, J. G. (1996). A cognitive information processing approach to career problem solving and decision making. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development (3rd ed., pp. 423 ـ 476). San Francisco: Jossey ـ Bass.
Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Boston: Houghton Mifflin.
Payne, J. (1985). Educational Guidance Services and the Provision of Adult Education. International Journal of Lifelong Education, 4(1), 35 ـ 54.
Reardon, R. C., Lenz, J. G., Sampson, J. P., & Peterson, G. W. (2011). Big questions facing vocational psychology: A cognitive information processing perspective. Journal of Career Assessment, 19, 240 ـ 250.
Roosevelt Public School. (2009). career education and family and life skill curriculum guide. Available at: http://www.rps1.org/assets/careereducationcurr.pdf. 
Rounds, J.B., Jr., & Tinsley, H.E.A. (1984). Diagnosis and treatment of vocational problems. In S. Brown & R. Lent (Eds.), Handbook of Counseling Psychology (pp. 137 ـ 177). New York: Wiley.
Roe, A. (1956). The psychology of occupations. NY: Wiley.
Roe, A., & Lunneborg, P. W. (1990). Personality development and career choice, w: Career choice and development: Applying contemporary theories to practice , D. Brown, L. Brooks (red.).
Super, D. E. (1980). A life ـ span, life ـ space approach to career development. Journal of Careerbehavior, 16(3), 282 ـ 298.
Super, D. E. (1951). Vocational adjustment: Implementing a self ـ concept. Occupations, 30, 88 ـ 92.
Super, D. E. (1990). A life ـ span, life ـ space approach to career development. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (2nd ed., pp. 197 ـ 261). San Francisco: Jossey ـ Bass.
Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 42 ـ 70). Hoboken, NJ: John Wiley.
Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In D. Brown & Associates (Eds.), Career choice and development (4th ed., pp. 149 ـ 205). San Francisco: Jossey Bass.
Savickas, M. L. (2013a). Career construction theory and practice. In. S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (2nd ed., pp. 147 ـ 186). New York: Wiley
Savickas, M. (2019). Career counseling (pp. xvi ـ 194). Washington, DC: American Psychological Association.
Savickas, M. L. (1995). Current theoretical issues in vocational psychology: Convergence, divergence, and schism. In W. B. Walsh & S. H. Osipow (Eds.), Handbook of vocational psychology (pp. 1 ـ 34). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J ـ P., Duarte, M. E., Guichard, J., & van Vianen, A. E. M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75, 239 ـ 250.
Savickas, M. L. (2001). Towards a comprehensive theory of career development: Dispositions, concerns and narratives. In F. T. L. Leong & A. Barak (Eds.), Contemporary models in vocational psychology. A volume in honor of Samuel H. Osipow (pp. 295 ـ 320). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Tinsley, H. E. (1992). Career decision making and career indecision. Journal of CareerBehavior.41, 209 ـ 211.
Texas Education Agency, Austin. (2004). A Model Developmental Guidance and Counseling Program for Texas Public Schools. A Guide for Program Development Pre ـ K ـ 12Th Grade. Texas Education Agency.
Yazidi, A. A. (2017). Designing students' career paths, Journal of School Education Development, Vol. 12, No. 3, 26 ـ 33 (in Persian).
Young, R. A., Valach, L., & Collin, A. (1996). A contextual explanation of career. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development (3rd ed., pp. 477 ـ 512). San Francisco: Jossey ـ Bass.
Vondracek, F. W., Lerner, R. M., & Schulenberg, J. E. (1986). Career development: A life ـ span developmental approach. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Watts, A. G. (2008). Career guidance and public policy. In International handbook of career guidance (pp. 341 ـ 353). Springer, Dordrecht.
Watts, A. G. (2005). Career guidance policy: An international review. The Career Development Quarterly, 54(1), 66 ـ 76.
Zivari Rahman, M., Salehi, K., Khodaie, I., Moghadamzadeh, A., Hakimzadeh, R. (2022). Pathology of Scholastic Aptitude Search in Iran (Systematic Review of Literature in the Last Three Decades). Journal of Economic Modeling Research Educational measurement and evaluation studies. 12 (39), 36 ـ 7 (in Persian).