طراحی و رواسازی الگوی ارزشیابی شایستگی محور جهت سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22034/emes.2023.531768.2276

چکیده

تحقیق حاضر باهدف طراحی و رواسازیالگوی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه انجام‌گرفته است.
میدان پژوهش شامل «کلیه اسناد و منابع مربوط به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی» و «مدیران، معاونان و دبیران دبیرستان‌های دولتی استان آذربایجان غربی» بود. پژوهش حاضر به شیوه‌ی اسنادی انجام گردید. پس از تنظیم سؤالات پژوهش، به‌منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها، اصطلاحات و پایگاه‌های مناسب برای دریافت منابع مربوط مشخص شدند. همچنین با توجه به مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی 45 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبة نیمه ساختاریافته بود.
بامطالعه منابع موجود، اسناد بالادستی و مصاحبه نیمه ساختاریافته، ابعاد و مؤلفه‌های ارزشیابی مبتنی بر شایستگی‌ شامل ابعاد «مبانی تعیین شایستگی‌ها»، «شایستگی‌های کلیدی»، «اصول و ویژگی‌ها»، «ابزار و روش‌ها»، «اهداف و استانداردها»، «ارزیاب»، «زمان ارزشیابی» و «بازخورد» شناسایی شد.
درنهایت الگوی ارزشیابی شایستگی‌ محور شامل دو بخش اصلی «کجا باید باشیم؟» و «کجا هستیم؟» ترسیم شد، بخش اول شامل مبانی تعیین شایستگی‌ها است شامل سه مؤلفه شایستگی‌های کلیدی شامل (مهارت‌های شناختی و غیر شناختی)؛ تعیین اهداف و استانداردها؛ با توجه به اصول و ویژگی‌های ارزشیابی شایستگی محوراست؛ بخش دوم الگو تعیین اینکه کجا هستیم با استفاده از ابعاد: ابزار و روش‌های ارزشیابی ( تأکید بر ابزارها و روش‌های چندگانه)؛ در بعد ارزیاب (تنوع ارزیاب) در بعد زمان (متغیر بودن زمان ارزشیابی) و بازخورد (تکوینی، توصیفی و تراکمی) است. از این الگو می‌توان برای تدوین محتوی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a competency-based evaluation model to measure and evaluate the academic achievement of junior high school students

نویسندگان [English]

  • rafigh hasani 1
  • setareh jahini 2
1 Department of Educational Sciences, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 PhD in Educational Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Objective:The present study was conducted with the aim of designing and validating an assessment model based on competency in measuring and evaluating the academic achievement of junior high school students.
Methods: The field of study included "all documents and resources related to the evaluation of academic achievement based on competency" and " managers, deputies and teachers of public high schools in West Azerbaijan province." The present study was conducted in a review (documentary) method. After preparing the research questions, in order to identify the dimensions and components, search terms were identified and suitable bases for receiving relevant resources were identified. Also, according to the theoretical foundations and background of the research, 45 people were selected using purposive sampling method. The data collection tool was a semi-structured interview.
Results: Study of available resources, upstream documents and semi-structured interviews, dimensions and components of competency-based evaluation including dimensions of "basics of competency determination", "key competencies", "principles and characteristics", "tools and methods", "goals and standards", "Evaluator", "evaluation time" and "feedback" were identified.
Conclusion: This model can be used to compile the content and evaluate the academic achievement of junior high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competency-based assessment
  • key competencies
  • cognitive and non-cognitive skills