تبیین استنتاجات سیاستی و راهبردهای تخصصی به منظور تحقق الگوی بومی بین‌المللی شدن دانشگاه های دولتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حق التدریس دانشگاه فرهنگیان

2 استاد و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

10.22034/emes.2024.2004254.2482

چکیده

پژوهش حاضر، در پی شناسایی و تبیین بسته ای سیاستی مشتمل بر: استنتاجات سیاستی و راهبردهای تخصصی به منظور تحقق الگوی بومی بین‌المللی شدن دانشگاه های دولتی کشور، بوده است. پژوهش پیش رو، در قالب پارادایم کیفی، از روش مثلث سازی شامل سه مرحله مجزا و در عین حال به هم پیوسته: 1) فراترکیب 69 کتاب و مقاله داخلی و بین المللی چاپ شده طی سال های 1396 تا 1400، 2) تحلیل اسنادی 5 سند و برنامه بالادستی در حوزه آموزش عالی و 3) مصاحبه نیمه ساختمند با 28 مدیر و عضو هیأت علمی دارای سوابق مدیریتی، مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه بین‌المللی شدن دانشگاه ها، بهره جسته است که طی مراحل فوق و با بهره گیری از الگوی هفت مرحله ای ساندوسکی و باروسو(2007) در نهایت، 71 راهبرد تخصصی(کد) و 29 استنتاج سیاستی(زیرمؤلفه)، در قالب 3 مؤلفه اساسی آموزش، پژوهش و خدمات به منظور تحقق الگوی بومی بین‌المللی شدن دانشگاه های دولتی کشور، شناسایی گردیده است. شایان ذکر است که استنتاجات سیاستی و راهبردهای تخصصی شناسایی و نهایی شده، در قالب 2 زیرسیستم مدیریتی- ستادی و علمی- حرفه ای در دانشگاه ها، تبیین و ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the political conclusions and specialized strategies in order to realize the native model of the internationalization of the country's state universities.

نویسندگان [English]

  • tayebeh mousaviamiri 1
  • abdolrahim navehebrahim 2
1 Post-doctoral of Kharazmi University Lecturer at Farhangian Teacher Education University, Tehran.Iran.
2 Professor and member of the Faculty of Management, Kharazmi University
چکیده [English]

The current research has sought to identify and explain a policy package that includes: policy conclusions and specialized strategies in order to realize the indigenous model of internationalization of the country's state universities. The present research, in the form of a qualitative paradigm, from the triangulation method, includes three separate and at the same time interconnected stages: 1) meta-composition of 69 domestic and international books and articles published during the years 2016 to 2015, 2) document analysis 5 document and upstream program in the field of higher education and 3) semi-structured interviews with 28 managers and faculty members with management, study and research records in the field of internationalization of universities, which during the above steps and using the model Seven stages of Sandusky and Barroso (2007) in the end, 71 specialized strategies (codes) and 29 policy conclusions (sub-components), in the form of 3 basic components of education, research and services in order to realize the native model of internationalization of the country's state universities. It has been identified. It is worth mentioning that the identified and finalized policy conclusions and specialized strategies have been explained and presented in the form of 2 managerial-staff and scientific-professional subsystems in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education system
  • university
  • internationalization
  • political conclusions
  • specialized strategies