اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا محمدی

مدیریت آموزش عالی دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

craqe.com/uploads_content/1399/2107_1.pdf
remohammadisut.ac.ir
0000-0002-4818-4844


remohamadi@yahoo.ca

سردبیر

دکتر ابراهیم خدایی

آمار، آمار کاربردی دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~khodaie
khodaieyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا محمدی

مدیریت آموزش عالی دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

craqe.com/uploads_content/1399/2107_1.pdf
remohammadisut.ac.ir
0000-0002-4818-4844


remohamadi@yahoo.ca

دکتر عباس بازرگان

ارزشیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی، اندازه‌گیری آموزشی، روش تحقیق استاد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~abazarga
abazargaut.ac.ir

h-index: 18  

دکتر محسن آیتی

برنامه‌ریزی درسی دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

cv.birjand.ac.ir/ayati/fa
ayati_mohsenyahoo.com

h-index: 10  

دکتر احمد پارسیان

آمار کاربردی استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~aparsian
ahmad_pkhayam.ut.ac.ir

h-index: 12  

دکتر جواد حاتمی

برنامه‌ریزی درسی، آموزش استاد، علوم تربیتی - برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

www.modares.ac.ir/~j.hatami
j.hatamimodares.ac.ir

h-index: 11  

دکتر ابراهیم خدایی

آمار، آمار کاربردی دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~khodaie
faslnameh.motaleatgmail.com

دکتر ابراهیم صالحی عمران

برنامه‌ریزی آموزشی، آموزش عالی استاد، برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~salehiomran/
edpes60hotmail.com
0000-0002-0390-2232

h-index: 8  

دکتر بهروز مهرام

برنامه‌ریزی درسی دانشیار گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

bmahram.profcms.um.ac.ir/
bmahramum.ac.ir
0000-0003-2072-595X

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر داود معصومی

یادگیری الکترونیکی، کیفیت آموزشی، ارتقاء معلمان و استادان دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه گاول، سوئد

www.hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Organisation/Akademier/Faculty-of-Education-and-Business-Studies/Research-at-the-Faculty/Researchers/Department-of-Educational-Sciences/Curriculum-Studies/Davoud-Masoumi.html
davoud.masoumihig.se
+46762143256
0000-0002-3898-8005

h-index: 9  

مدیر داخلی

دکتر طاهره ظفری‌پور

آموزش عالی (برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی) سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، تهران، ایران

craqe.com/index.php/site/g_content/fcontent/232
zafaripournoet.ir
0000-0001-5811-5730


zafaripour@yahoo.com