نویسنده = ابوالقاسم نادری‌روشناوند
واکاوی نقش شهریه در تصمیمات تحصیلی دانشجویان: مطالعه‌ای به روش فراترکیب

دوره 13، شماره 43، مهر 1402، صفحه 88-118

10.22034/emes.2023.1972209.2435

ابوالقاسم نادری‌روشناوند؛ ابراهیم خدایی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ احمد کیخا


الگوی چندسطحی واکاوی نمرات آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

دوره 13، شماره 42، تیر 1402

10.22034/emes.2023.1996433.2468

رقیه باقی یزدل؛ ابوالقاسم نادری‌روشناوند؛ ابراهیم خدایی؛ احسان جمالی