واکاوی نقش شهریه در تصمیمات تحصیلی دانشجویان: مطالعه‌ای به روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد آموزش ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار سنجش و پژوهش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

4 دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدة روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

10.22034/emes.2023.1972209.2435

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، واکاوی نقش شهریه بر تصمیمات تحصیلی دانشجویان می‌باشد که نتایج آن می‌تواند کمک شایانی به ارتقای اثربخشی سیاستگذاری‌های شهریه داشته باشد.
روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. بر این اساس، کلیدواژه‌های تخصصی پژوهش در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی (ساینس دایرکت، اشپرینگر، ویلی آنلاین، اریک، سیج، امرالد) در بازه زمانی (1990-2022) جستجو شدند. سپس با استفاده نمونه‌گیری قضاوتی، 77 مطالعه برای تحلیل انتخاب شد. در ادامه، با استفاده از فن تحلیلی آنتروپی شانون مشخص شد کدام تصمیم تحصیلی نسبت به سایر تصمیمات تحصیلی وزن و اولویت بیشتری در این مطالعه دارد.
یافته‌ها: پنج تصمیم تحصیلی اصلی همراه با سایر عوامل مرتبط شامل تصمیم ثبت‌نام، تصمیم در رابطه با تلاش علمی بیشتر برای پیشرفت تحصیلی، تصمیم نسبت به انصراف تحصیلی، تصمیم نسبت به ادامه تحصیل، تصمیم نسبت به تغییر رشته تحصیلی متاثر از شهریه شناسایی شده‌اند. بر اساس نتایج فن تحلیلی آنتروپی شانون، تصمیم در ادامه تحصیل نسبت به سایر تصمیمات تحصیلی در این مطالعه وزن و تأثیرپذیری بیشتری بدست آورده است.
نتیجه‌گیری: در واکاوی نقش شهریه در تصمیمات تحصیلی دانشجویان، مشخص شد که تصمیمات دانشجویان در پنج عرصۀ مهم متأثر از شهریه هستند و البته میزان تأثیرپذیری هر یک از آنها متفاوت می‌باشد. همچنین این نتیجه آشکار شد که تصمیمات تحصیلی ابعاد و مقوله‌های فرعی متعددی نیز دارند که در قالب یازده مقوله فرعی و 506 مفهوم کلیدی دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Role of Tuition on Students' Academic Decisions: a Meta-Synthesis Study

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Naderi 1
  • Ebrahim Khodaei 2
  • Gholamreza Geraeinejad 3
  • Ahmad Keykha 4
1 Professor of Economics of Education, University of Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Assessment and Research, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
3 Assistant Professor, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University of Center Tehran, Tehran, Iran
4 PhD. Economics and Finance Management of Higher Education, The University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This research explores tuition's role in students' academic decisions. The results can help improve the effectiveness of tuition policies.
Methods: This research was done using the Meta-Synthesis method. Based on this, the specialized keywords of the research in international databases (Science Direct, Springer, Wiley Online, Eric, Sage, Emerald) in The period (1990-2022) were searched. Then, using judgmental sampling, 77 studies were selected for analysis. Next, by using Shannon's entropy analytical technique, it was determined which academic decision has more weight and priority than other academic decisions in this study.
Results: Five academic decisions made by students have been identified accompanied with the other determinants, which are the decision to enroll, the decision in making further academic effort for greater academic progress, the decision to dropping out of university education, the decision to continuing education, the decision to changing the field of study which have been affected by the tuition fees. Based on the Shannon entropy analytical technique results, the decision to continue university education has obtained a greater weight and affectability in comparison with other academic decisions in this study.
Conclusion: In exploring the role of tuition fees in students' academic decisions classified in five categories, we conclude that the students’ decisions are significantly affected by tuition fees and some other factors. In addition, each area of students’ academic decisions comprises of some sub-categories elaborated into eleven primary sub-categories and 506 key concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tuition Fees
  • Students’ Academic

References

Ahmad, S., Karimzadegan, D., & Kheirati Kazeroni, T. (2014). Data Mining of Students Withdrawal at University of Tehran, focusing on Fee Paid Students (to prevent customer churn). Journal of Information Technology Management, 7 (2)
Akinwumi, F. S. (2007) Tuition Fee as a Determinant of Postgraduate Enrolment Demand in Nigerian Universities.
Alecke, B., Burgard, C., & Mitze, T. (2013). The Effect of Tuition Fees on Student Enrollment and Location Choice–Interregional Migration, Border Effects and Gender Differences. Ruhr Economic Paper, (404).
Alfattal, E. (2017). International students’ college choice is different. International Journal of Educational Management. 31 (7): 930–943
Alfonso, M. (2004). What students of different racial/ethnic groups do after high school: An empirical analysis with focus on why students attend two-year colleges. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada.
Allen, D., & Wolniak, G. C. (2019). Exploring the effects of tuition increases on racial/ethnic diversity at public colleges and universities. Research in Higher Education, 60(1), 18-43.
Amuedo-Dorantes, C., & Sparber, C. (2014). In-state tuition for undocumented immigrants and its impact on college enrollment, tuition costs, student financial aid, and indebtedness. Regional Science and Urban Economics, 49, 11-24.
Andrieu, S. C., & St John, E. P. (1993). The influence of prices on graduate student persistence. Research in Higher Education, 34(4), 399-425.
Aparicio, G., Iturralde, T., & Rodríguez, A. V. (2023). Developments in the knowledge-based economy research field: A bibliometric literature review. Management Review Quarterly, 73(1), 317-352.
Arendt, J. N. (2013). The effect of public financial aid on dropout from and completion of university education: evidence from a student grant reform. Empirical Economics, 44, 1545-1562
Atuahene, F. (2012). The impact of “tuition-paying” policy on retention and graduation rates at the University of Ghana. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 14(1), 37-65.
Azar, A (2001). Extension and development of Shannon's entropy method for data processing in content analysis. Humanities, 37
Bain, O. (2001). The cost of higher education to students and parents in Russia: Tuition policy issues. Peabody Journal of Education, 76(3-4), 57-80.
Becker, G. S. (1976). The economic approach to human behavior. Chicago: University of Chicago Press.
Beggs, J. M., Banthan, J. H., & Taylor, S. (2008). Distinguishing the factors influencing college students’ choice of major. College Student Journal, 42(2), 381–394.
Beneito, P., Boscá, J. E., & Ferri, J. (2018). Tuition fees and student effort at university. Economics of Education Review, 64, 114-128.
Berger, M. C. (1992). Private returns to specific college majors. In W. E. Becker, & D. R. Lewis (Eds.), The economics of American higher education (pp. 141–172). Boston: Kluwer Academic Publishers.
Best, K., & Keppo, J. (2014). The credits that count: How credit growth and financial aid affect college tuition and fees. Education Economics, 22(6), 589-613.
Bietenbeck, Jan and Marcus, Jan and Weinhardt, Felix, Tuition Fees and Educational Attainment (September 2020). DIW Berlin Discussion Paper No. 1900, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3696407 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3696407
Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. (2016). Member checking: a tool to enhance trustworthiness or merely a nod to validation? Qualitative health research, 26(13), 1802-1811.
Bleemer, Z., Brown, M., Lee, D., Strair, K., & Van der Klaauw, W. (2021). Echoes of rising tuition in students’ borrowing, educational attainment, and homeownership in post-recession America. Journal of Urban Economics, 122, 103298.
Boatman, A., Evans, B. J., & Soliz, A. (2017). Understanding loan aversion in education: Evidence from high school seniors, community college students, and adults. AERA Open, 3(1), 1–16.
Bosshardt, D. I., Lichtenstein, L., & Zaporowski, M. P. (2009). A Model of College Tuition Maximization. Contemporary Issues in Education Research, 2(1), 53-70.
Bozick, R., & Miller, T. (2014). In-state college tuition policies for undocumented immigrants: Implications for high school enrollment among non-citizen Mexican youth. Population Research and Policy Review, 33(1), 13-30
Bradley, S., & Migali, G. (2015). The Effect of a Tuition Fee Reform on the Risk of Drop out from University in the UK.
Bradley, S., & Migali, G. (2019). The effects of the 2006 tuition fee reform and the Great Recession on university student dropout behaviour in the UK. Journal of Economic Behavior & Organization, 164, 331-356.
Briceno-Mosquera, A. (2023). Factors Influencing In-State Resident Tuition Policy for Undocumented Youth in the USA. Journal of International Migration and Integration, 1-19.
Brooks, R., & Waters, J. (2011). Fees, funding and overseas study: mobile UK students and educational inequalities. Sociological Research Online, 16(2), 19-28.
Bruce, D. J., & Carruthers, C. K. (2014). Jackpot? The impact of lottery scholarships on enrollment in Tennessee. Journal of Urban Economics, 81, 30–44
Bruckmeier, K., & Wigger, B. U. (2014). The effects of tuition fees on transition from high school to university in Germany. Economics of education review, 41, 14-23.
Bruckmeier, K., Fischer, G. B., & Wigger, B. U. (2013). Does distance matter? Tuition fees and enrollment of first-year students at German public universities.
Bunce, L., Baird, A., & Jones, S. E. (2017). The student-as-consumer approach in higher education and its effects on academic performance. Studies in Higher Education, 42(11), 1958-1978.
Cai, Y., & Kivistö, J. (2013). Tuition fees for international students in Finland: Where to go from here? Journal of Studies in International Education, 17(1), 55-78.
Cai, Z., & Heathcote, J. (2022). College tuition and income inequality. American Economic Review, 112(1), 81-121.
Callender, C. (2006). Access to higher education in Britain: The impact of tuition fees and financial assistance. In Cost-sharing and accessibility in higher education: a fairer deal? (pp. 105-132). Springer, Dordrecht.
Callender, C., & Jackson, J. (2008). Does the fear of debt constrain choice of university and subject of study? Studies in higher education, 33(4), 405-429.
Cameron, S. V., & Heckman, J. J. (2001). The dynamics of educational attainment for black, hispanic, and white males. Journal of political Economy, 109(3), 455-499.
Capelle, D. (2019). The great gatsby goes to college: Tuition, inequality and intergenerational mobility in the us.
Card, D., & Lemieux, T. (2000). Dropout and enrollment trends in the post-war period: What went wrong in the 1970s.
Carter, R. E., & Curry, D. J. (2011). Using student-choice behaviour to estimate tuition elasticity in higher education. Journal of Marketing Management, 27(11-12), 1186-1207.
Castleman, B. L., & Long, B. T. (2016). Looking beyond enrollment: The causal effect of need-based grants on college access, persistence, and graduation. Journal of Labor Economics, 34(4), 1023-1073.
Chakrabarti, R., Fos, V., Liberman, A., & Yannelis, C. (2023). Tuition, debt, and human capital. The Review of Financial Studies, 36(4), 1667-1702.
Chakrabarti, R., Gorton, N., & Lovenheim, M. F. (2020). State investment in higher education: Effects on human capital formation, student debt, and long-term financial outcomes of students (No. w27885). National Bureau of Economic Research.
Chen, R. (2008). Financial aid and student dropout in higher education: A heterogeneous research approach. Higher education, 209-239.
Chen, R., & DesJardins, S. L. (2008). Exploring the effects of financial aid on the gap in student dropout risks by income level. Research in Higher education, 49, 1-18.
Chen, S. J. (2016). College costs, freshman enrollment, and student quality: Evidence from an urban state university. International Journal of Information and Education Technology, 6(9), 664.
Christie, B. (2004). Tuition fees, student finance and access: an economist's perspective.
Chung, E. (2017). Students' College Preferences in Response to Tuition Changes. Available at SSRN 2958471.
Civera, A., Cattaneo, M., Meoli, M., Paleari, S., & Seeber, M. (2021). Universities’ responses to crises: the influence of competition and reputation on tuition fees. Higher Education, 82(1), 61-84.
Clark, T., Hordósy, R., & Vickers, D. (2019). ‘We will never escape these debts’: Undergraduate experiences of indebtedness, income-contingent loans and the tuition fee rises. Journal of Further and Higher Education, 43(5), 708-721.
Conger, D., & Turner, L. J. (2015). The impact of tuition increases on undocumented college students' attainment (No. w21135). National Bureau of Economic Research.
Conn, S. (2019). College Students' Perceptions of Tuition as a Worthwhile Investment: The Role of Institutional Integrity and Finances (Doctoral dissertation, Azusa Pacific University).
Cooke, T. J., & Boyle, P. (2011). The migration of high school graduates to college. Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(2), 202-213.
Cornwell, C., Mustard, D. B., & Sridhar, D. J. (2006). The enrollment effects of merit-based financial aid: Evidence from Georgia’s HOPE program. Journal of Labor Economics, 24(4), 761-786.
Cunningham, A. F., & Santiago, D. (2008). Student aversion to borrowing: Who borrows and who doesn’t. Institute for Higher Education Policy and Excelencia in Education. December.
Curs, B. R., & Singell Jr, L. D. (2010). Aim high or go low? Pricing strategies and enrollment effects when the net price elasticity varies with need and ability. The Journal of Higher Education, 81(4), 515-543.
Czarnecki, K., Korpi, T., & Nelson, K. (2021). Student support and tuition fee systems in comparative perspective. Studies in Higher Education, 46(11), 2152-2166.
Darabi, R, Chenari Buket, Hassan & Vali Khani, M. (2015). Dimensions and approaches to the theory of behavioral finance theory. Accounting and Auditing Studies, 5 (17).
Darolia, R., & Potochnick, S. (2015). Educational “when,” “where,” and “how” implications of in-state resident tuition policies for Latino undocumented immigrants. Review of Higher Education, 38(4), 507-535.
Davis, E., Aitchison, T., Allen, E., Gomez, C., Laird, S., & Raczyńska, K. (2015). An investigation of student response to a potential tuition cap increase at Casper College. Community College Journal of Research and Practice, 39(2), 192-198.
Dearden, L., Fitzsimons, E., & Wyness, G. (2011). The impact of tuition fees and support on university participation in the UK (No. W11/17). IFS Working Papers.
DeMoranville, C. W., & O'Donnell, P. B. (2001). Price elasticity of per-credit-hour tuition charges and the effects on four-year graduation rates. Journal of Marketing for Higher Education, 11(4), 29-49.
Dewi, A.U. (2018). Towards knowledge economy: A comparative study of Indonesian and South Korean Internationalization of Higher Education. In ICSPI 2018 Conference: Knowledge and Social Transformation. Dubai, UAE: KNE Social Sciences, 63-83
Dickson, L., & Pender, M. (2013). Do in-state tuition benefits affect the enrollment of non-citizens? Evidence from universities in Texas. Economics of Education Review, 37, 126-137.
Dietrich, H., & Gerner, H. D. (2012). The effects of tuition fees on the decision for higher education: evidence from a German policy experiment. Economics Bulletin, 32(3), 2407-2413.
Do, C. (2004). The effects of local colleges on the quality of college attended. Economics of Education Review, 23(3), 249–257.
Dotterweich, D., & Baryla Jr, E. A. (2005). Non‐resident tuition and enrollment in higher education: implications for tuition pricing. Education Economics, 13(4), 375-385.
Douglass, J. A., & Lapid, P. A. (2018). Tuition as a path for affordability? The pursuit of a progressive tuition model at the University of California. California Journal of Politics and Policy, 10(1).
Dowd, A. C. (2004). Income and financial aid effects on persistence and degree attainment in public colleges. education policy analysis archives, 12, 21.
Duru-Bellat, M., Kieffer, A. & Reimer, D. (2008) Patterns of social inequalities in access to higher education in France and Germany, International Journal of Comparative Sociology, 49(4–5), 347–368.
Dwenger, N., Storck, J., & Wrohlich, K. (2012). Do tuition fees affect the mobility of university applicants? Evidence from a natural experiment. Economics of Education Review, 31(1), 155-167.
Dynarski, S. (2000). Hope for whom? Financial aid for the middle class and its impact on college attendance. National Tax Journal, 53(3), 629–661.
Dynarski, S., Libassi, C. J., Michelmore, K., & Owen, S. (2018). Closing the gap: The effect of a targeted, tuition-free promise on college choices of high-achieving, low-income students (No. w25349). National Bureau of Economic Research.
Ehrenberg, R. G. (2020). The economics of tuition and fees in American higher education. In The Economics of Education (pp. 345-352). Academic Press.
Epple, D., Romano, R., & Sieg, H. (2006). Admission, tuition, and financial aid policies in the market for higher education. Econometrica, 74(4), 885-928.
Espinoza, O., Sandoval, L., González, L. E., Corradi, B., McGinn, N., & Vera, T. (2023). Did free tuition change the choices of students applying for university admission? Higher Education, 1-21.
Fadda, N., Marinò, L., Pischedda, G., & Ezza, A. (2022). The effect of performance-oriented funding in higher education: Evidence from the staff recruitment budget in Italian higher education. Higher Education, 83(5), 1003-1019.
Farhan, B. Y. (2016). Tuition elasticity of demand as a tool to manage higher education institutions. International Journal of Arts & Sciences, 9(1), 159.
Finfgeld‐Connett, D., & Johnson, E. D. (2013). Literature search strategies for conducting knowledge‐building and theory‐generating qualitative systematic reviews. Journal of advanced nursing, 69(1), 194-204.
Flores, S. M. (2010). State dream acts: The effect of in-state resident tuition policies and undocumented Latino students. Review of Higher Education, 33(2), 239-283.
Flores, S. M. (2010). The first state dream act: In-state resident tuition and immigration in Texas. Educational Evaluation and Policy Analysis, 32(4), 435-455.
Fortunata, R., & Toni, N. (2020). The influence of service quality, tuition fee and promotion on student decisions to continue study in postgraduate of prima indonesia university. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 3(2), 829-837.
Fos, V., Liberman, A., & Yannelis, C. (2017). Debt and human capital: Evidence from student loans. Available at SSRN, 2901631.
Frenette, M. (2005). The impact of tuition fees on university access: Evidence from a large-scale price deregulation in professional programs (No. 2005263e). Statistics Canada, Analytical Studies Branch.
Fricke, H. (2018). Tuition fees, student finances, and student achievement: evidence from a differential raise in fees. Journal of Human Capital, 12(3), 504-541.
Garibaldi, P., Giavazzi, F., Ichino, A., & Rettore, E. (2007). College cost and time to obtain a degree: Evidence from tuition discontinuities. NBER Working Paper, 12863.
Garibaldi, P., Giavazzi, F., Ichino, A., & Rettore, E. (2012). College cost and time to complete a degree: Evidence from tuition discontinuities. Review of Economics and Statistics, 94(3), 699-711.
Garrett, H., & Greene, A. (2018). Tuition and Fees for Public In-State Four-Year Institutions and the White/Black Education Gap (2006-2016).
George-Jackson, C. E., Rincon, B., & Martinez, M. G. (2012). Low-income engineering students: Considering financial aid and differential tuition. Journal of Student Financial Aid, 42(2), 1.
Godek, J., Murray, K. B., & Karns, G. (2015). The effect of tuition increases on business student decisions. Journal of Education for Business, 90(5), 255-259.
Goldrick-Rab, S., Harris, D. N., & Trostel, P. A. (2009). Why financial aid matters (or does not) for college success: Toward a new interdisciplinary perspective. In Higher education: Handbook of theory and research (pp. 1-45). Springer, Dordrecht.
Griffith, A. L., & Rothstein, D. S. (2009). Can’t get there from here: The decision to apply to a selective college. Economics of Education Review, 28(5), 620–628.
Grimes, P. W., & Lin, F. (2020). Estimating tuition elasticity of student enrollment: the case of a regional comprehensive master’s institution. College Student Journal, 54(2), 269-282.
Grossman, M. (2006). Education and nonmarket outcomes. In E. Hanushek & F. Welch (Eds.), Handbook of the economics of education, Vol. 1 (pp. 577–633). Amsterdam: Elsevier.
Hallam, S. (1998). The predictors of achievement and dropout in instrumental tuition. Psychology of music, 26(2), 116-132.
Havranek, T., Irsova, Z., & Zeynalova, O. (2018). Tuition fees and university enrolment: a meta‐regression analysis. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 80(6), 1145-1184.
Heath, J. A., & Tuckman, H. P. (1987). The effects of tuition level and financial aid on the demand for undergraduate and advanced terminal degrees. Economics of Education Review, 6(3), 227-238.
Heller, D. E. (1997). Student price response in higher education: An update to Leslie and Brinkman. The Journal of Higher Education, 68(6), 624-659.
Heller, D. E. (2000). Tuition pricing and higher education participation in Colorado. Olympia, WA: Northwest Education Research Center.
Hemelt, S. W., & Marcotte, D. E. (2011). The impact of tuition increases on enrollment at public colleges and universities. Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(4), 435-457.
Holbeck, M. (2017). Funding of Higher Education: Variations in State Funding, Impacts of State Funding on Differential Tuition, and Variables Impacting Differential Tuition. South Dakota State University.
Huang, Y. (2012). The influence of Tuition Changes on Retention and Graduation Rates. In 37th Annual Conference-Association for Education Finance and Policy, 1
Hübner, M. (2012). Do tuition fees affect enrollment behavior? Evidence from a ‘natural experiment’in Germany. Economics of Education Review, 31(6), 949-960.
Imlay, S. J. (2021). Tuition, targeting, and tradeoffs: A conjoint analysis of Americans’ preferences over the design of higher education subsidies. The Journal of Higher Education, 92(6), 986-1017.
Islami Bidgoli, G., Kordloui, H (2009). Behavioral finance, the transition stage from standard finance to neurofinance. Financial Engineering and Securities Management, 1 (1): 19-36.
Ison, M. P. (2022). The viability of tuition-free community college. Educational Policy, 36(5), 1054-1077.
Jooste, C., Cullen, M., & Calitz, A. P. (2020). The Factors that Influence South African Students’ University of Choice Decisions. Editors: Dr UG Singh (University of KwaZulu-Natal, South Africa) Prof CS Nair (Victorian Institute of Technology, Australia) e-ISBN: 978-1-990901-49-2, 210.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica,47, 263–291
Kamali, Y (2016). THE METHODOLOGY OF META SYNTHESIS AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC POLICY. Politics Quarterly, 47(3), 721-736
Kaushal, N. (2008). In-state tuition for the undocumented: Education effects on Mexican young adults. Journal of Policy Analysis and Management, 27(4), 771–792.
Keenan, C., Chhatwal, G., & Wang, J. (2014). A Study of the Effects and Policy Implications of Flat Rate Tuition.
Kelly, W., & Shale, D. (2004). Does the Rising Cost of Tuition Affect the Socio-Economic Status of Students Entering University? Online Submission.
Kerkvliet, J., & Nowell, C. (2014). Public subsidies, tuition, and public universities’ choices of undergraduate acceptance and retention rates in the USA. Education Economics, 22(6), 652-666.
Kifmann, M., Heineck, M., & Lorenz, N. (2006). A duration analysis of the effects of tuition Fees for long-term students in Germany. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 226(1), 82-112.
Koshal, R. K., Koshal, M., Boyd, R., & Levine, J. (1994). Tuition at PhD-granting institutions: A supply and demand model. Education Economics, 2(1), 29-44.
Kurlaender, M. (2006). Choosing community college: Factors affecting Latino college choice. New Directions for Community Colleges, 2006(133), 7–16.
Kwasi-Agyeman, F., Langa, P., & Swanzy, P. (2020). Higher Education Funding and Student Access in the Global South. Journal of Comparative & International Higher Education, 12, 83-98.
Lachal, J., Revah-Levy, A., Orri, M., & Moro, M. R. (2017). Metasynthesis: an original method to synthesize qualitative literature in psychiatry. Frontiers in psychiatry, 8, 269.
Lan, Y., & Winters, J. V. (2011). Did the DC tuition assistance grant program cause out-of-state tuition to increase? Economics Bulletin, 31(3), 2444-2453.
Lang, D., Chan, H. S., Pask-Aube, C., & Swift, K. (2009). Does the level of tuition fees affect student retention and graduation? In Canadian Society for the Study of Higher Education Annual Conference (pp. 1-33).
Langelett, G., Chang, K., Akinfenwa, S. O., Jorgensen, N., & Bhattarai, K. (2015). Elasticity of demand for tuition fees at an institution of higher education. Journal of Higher Education Policy and Management,37(1), 111–119
Lassila, N. E. (2011). Effects of tuition price, grant aid, and institutional revenue on low-income student enrollment. Journal of Student Financial Aid, 41(3), 2.
Le, T. T., Nguyen, T. L., Trinh, M. T., Le, V. T., & Pham, H. H. (2022). Investigating Vietnamese undergraduate students’ willingness to pay for higher education under the cost-sharing context. Policy Futures in Education, 20(1), 19-43.
Leslie, L. L., & Brinkman, P. T. (1987). Student price response in higher education: The student demand studies. The Journal of Higher Education, 58(2), 181-204.
Long, B. T. (2006). College tuition pricing and federal financial aid: Is there a connection. Testimony before the US Senate Committee on Finance, hearing: Report card on tax exemptions and incentives for higher education: Pass, fail, or need improvement.
Lucas, C., Van Duser, K., & Cohen, S. (2020). The Influence of Rising Tuition on First-Year Students' Enrollment and Persistence Intentions. College Student Journal, 54(4), 421-430.
Lucca, D. O., Nadauld, T., & Shen, K. (2019). Credit supply and the rise in college tuition: Evidence from the expansion in federal student aid programs. The Review of Financial Studies, 32(2), 423-466.
Ma, J., & Baum, S. (2016). Trends in community colleges: Enrollment, prices, student debt, and completion. College board research brief, 4, 1-23.
Malgwi, C. A., Howe, M. A., & Burnaby, P. A. (2005). Influences on students’ choice of college major. The Journal of Education for Business, 80(5), 275–282.
Malik Jafarian, R (2013). Examining theories related to the decision making process and strategy selection. Monthly social, scientific and cultural work and society, 162
Manzoor, D., Taheri, M (2012). Economic rationality in the critique of behavioral economics. Economic research and policies, 21 (68): 154-174.
McDuff, D. (2007). Quality, tuition, and applications to in-state public colleges. Economics of Education Review, 26(4), 433-449.
Metcalf, H. (2005). Paying for university: the impact of increasing costs on student employment, debt and satisfaction. National Institute Economic Review, 191, 106-117.
Migin, M. W., Falahat, M., Yajid, M. S. A., & Khatibi, A. (2015). Impacts of Institutional Characteristics on International Students' Choice of Private Higher Education Institutions in Malaysia. Higher Education Studies, 5(1), 31-42.
Miller, L., & Barreto, H. (2017). The role of distance in college Undermatching (No. 2017-01).
Mohammad Zadeh, Z.,   Mortazavi, S., & Legzian, M. (2014). Typology of implicit followership theories using conventional content analysis. Iranian Association of Management Sciences, 9 (36)
Molina, T., & Rivadeneyra, I. (2019). The Labor Market Effects of Eliminating University Tuition in Ecuador (No. 201901).
Monks, J. (2012). The role of tuition, financial aid policies, and student outcomes on average student debt.
Montalvo, J. G. (2018). The impact of progressive tuition fees on dropping out of higher education: a regression discontinuity design. Economics Working Papers, 1597.
Moshiri, I., Jalili, A (2008). Mental accounting: a new challenge to classic models of financial management. Management Accounting, 2(2): 37-49.
Moulin, L., Flacher, D., & Harari-Kermadec, H. (2016). Tuition fees and social segregation: lessons from a natural experiment at the University of Paris 9-Dauphine. Applied Economics, 48(40), 3861-3876.
Mountjoy, J. (2019). Community colleges and upward mobility (SSRN Scholarly Paper ID 3373801). Social Science Research Network
Mughan, S., Sherrod Hale, J., & Woronkowicz, J. (2022). Build It and will They Come? The Effect of Investing in Cultural Consumption Amenities in Higher Education on Student-Level Outcomes. Research in Higher Education, 63(1), 60-91.
Mujumdar, S., Friesner, D., Schibik, T., & Harrington, C. (2016). Do tuition increase lower student academic performance? International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 8(3), 183-205.
Naderi, A (2012). Econometric: a new approach to explain economic decisions. Planning and Budgeting Quarterly, 18(2): 99-125.
Naderi, A (2017). cognitive economics; A new approach to the evolution of economic education in Iran. Journal of Education and Learning Research, 15 (2): 73-86.
Naderi, A., & Fooladi, M. (2010). A comparative analysis of students’ achievement among the first and second types of admission: The students of master degree at the faculty of psychology and education, University of Tehran. Journal of Psychology & Education, 41(4), 61-72
Navehebrahim A, Azizi Shomami M. A (2012). Study of the Relationships between Students’ Socio-economic Status and Their Perception of Investment in Graduate Education. IRPHE, 18 (2) :109-130
Neill, C. (2006). The effect of tuition fees on students’ work in Canada. Unpublished manuscript, Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON.
Neill, C. (2009). Tuition fees and the demand for university places. Economics of Education Review, 28(5), 561-570.
Neill, C. (2015). Rising student employment: The role of tuition fees. Education Economics, 23(1), 101-121.
Ngo, F., & Cho, J. (2022). The Effect of In-State Tuition on International Student Enrollment: Evidence from the Heartland. Journal of Student Financial Aid, 51(3), 3.
Nguyen, D. H., & Serna, G. R. (2014). Access or barrier? Tuition and fee legislation for undocumented students across the states. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 87(3), 124-129.
Nguyen, H. (2019). Free tuition and college enrollment: Evidence from New York’s Excelsior program. Education Economics, 27(6), 573-587.
Nutting, A. W. (2014). Tuition and the outcomes of community college attendance: Simulations for academic-program and occupational-program students. Education Economics, 22(6), 614-634.
Peng, A., & Yang, L. (2010). Dividing Time between Work and Study: Are Tuition Fees a Factor? Canadian Journal of Higher Education, 40(1), 13-29.
Perna, L. W. (2006). Understanding the relationship between information about college costs and financial aid and students’ college-related behaviors. American Behavioral Scientist, 49, 1620–1635.
Polit, D. F., Beck, C. T., & Hungler, B. P. (2006). Essentials of nursing research. Methods, appraisal and utilization, 6.
Potochnick, S. (2014). How states can reduce the dropout rate for undocumented immigrant youth: The effects of in-state resident tuition policies. Social science research, 45, 18-32.
Prka, M; Pulaniæ, Drazen & Glavaš, E (2001). Paying tuition and academic performance of students at the Zagreb University School of Medicine. Croat Med J, 42, 74-8.
Qasim, A. M., Al-Askari, P. S. M., Massoud, H. K., & Ayoubi, R. M. (2021). Student university choice in Kurdistan-Iraq: what factors matter? Journal of Further and Higher Education, 45(1), 120-136.
Ranjdoust S, Ahmadi K, Azimi M. (2022). Content analysis of English high school textbooks based on Shannon entropy method. Educ Strategy Med Sci, 15 (5) :523-535
Rezaian S, Kharrazi S K, Jamali E, Naderi A. (2019). A Conceptual Model of Cognitive Decision Making. Advances in Cognitive Sciences, 21 (1) :1-20
Rizzo, M., & Ehrenberg, R. G. (2004). Resident and nonresident tuition and enrollment at flagship state universities. In College choices: The economics of where to go, when to go, and how to pay for it (pp. 303-354). University of Chicago Press.
Rolfe, H. (2001). The Effect of Tuition Fees on Students' Demands and Expectations: Evidence from Case Studies of Four Universities. London: National Institute of Economic and Social Research.
Rouse, C. E. (1995). Democratization or diversion? The effect of community colleges on educational attainment. Journal of Business & Economic Statistics, 13(2), 217-224.
Sá, F. (2014). The effect of tuition fees on university applications and attendance: Evidence from the UK. Institute for the Study of Labor, (8364).
Sahi, S. K. (2012). Neurofinance and investment behaviour. Studies in Economics and Finance., 29 (4)
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company.
Serna, G. R. (2017). Effects of region on the establishment of public higher education prices in the US: indications of possible suboptimal equilibria? Studies in Higher Education, 43(4), 1–16.
Shaw, T. K. (2016). Do In-state Tuition Benefits Affect the Academic Performance of Non-citizens? Data from Texas Public Universities.
Shileh, M. (2018). Neuroscience of economic and financial behavior. Official accounting, 13
Shin, J. C., & Milton, S. (2008). Student response to tuition increase by academic majors: Empirical grounds for a cost-related tuition policy. Higher Education, 55(6), 719-734.
Singell Jr, L. D., & Stone, J. A. (2007). For whom the Pell tolls: The response of university tuition to federal grants-in-aid. Economics of Education Review, 26(3), 285-295.
St. John, E., Paulsen, M., & Carter, D. (2005). Diversity, college costs, and postsecondary opportunity: An examination of the financial nexus between college choice and persistence for African Americans and Whites. Journal of Higher Education, 76(5), 545–569.
Stoyanova, R., & Goranova, S. (2021). The influence of a tuition fee increase on the drop-out rate of the nursing program. Journal of Economy Culture and Society, (63), 55-66.
Sulistiyo, D., & Soegoto, H. S. (2018). The impact of tuition fees changes on the university new student aplicants. International Journal of Economics, Business and Management Research, 2(6), 81-87.
Tang, T. L. P., Tang, D. S. H., & Tang, C. S. Y. (2004). College tuition and perceptions of private university quality. International Journal of Educational Management.
Teymouri, E, Renani, Mohsen & Mohammadi, A (2016). Criticism of rational choice from the perspective of competing approaches: behavioral economics, laboratory and brain sciences. Iranian Economic Research Quarterly, 22 (73): 1-43.
Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. Journal of Behavioral Decision Making, 12, 183–206.
Thomas, A. (2018). Why Higher Education requires an intersectional lens. https://www.universityworldnews.com/post.php?story=201807111008 36157
Thomsen, S., & von Haaren-Giebel, F. (2016). Did tuition fees in Germany constrain students’ budgets? New evidence from a natural experiment. IZA Journal of European Labor Studies, 5(1), 1-25.
Turley, R. N. L. (2009). College proximity: Mapping access to opportunity. Sociology of Education, 82(2), 126–146.
University of Victoria (2002) Affordability and Access Study; Report to the Board of Governors; University of Victoria; Victoria, British Columbia
Vasigh, B., & Hamzaee, R. G. (2004). Testing sensitivity of student enrollment with respect to tuition at an institution of higher education. International Advances in Economic Research, 10(2), 133-149.
Wakeling, P., & Jefferies, K. (2013). The effect of tuition fees on student mobility: the UK and Ireland as a natural experiment. British Educational Research Journal, 39(3), 491-513.
Ward, J. D., & Corral, D. (2022). Resetting Prices: Estimating the Effect of Tuition Reset Policies on Institutional Finances and Enrollment. Research in Higher Education, 1-31.
Webber, K. L., & Burns, R. A. (2022). The Price of Access: Graduate Student Debt for Students of Color 2000 to 2016. The Journal of Higher Education, 93(6), 934-961.
Wells, R. S., Seifert, T. A., Padgett, R. D., Park, S., & Umbach, P. D. (2011). Why do more women than men want to earn a four-year degree? Exploring the effects of gender, social origin, and social capital on educational expectations. The Journal of Higher Education, 82(1), 1-32.
Wilkins, S., Shams, F., & Huisman, J. (2013). The decision-making and changing behavioural dynamics of potential higher education students: the impacts of increasing tuition fees in England. Educational Studies, 39(2), 125-141