دوره و شماره: دوره 13، شماره 43، مهر 1402 
واکاوی نقش شهریه در تصمیمات تحصیلی دانشجویان: مطالعه‌ای به روش فراترکیب

صفحه 88-118

10.22034/emes.2023.1972209.2435

ابوالقاسم نادری‌روشناوند؛ ابراهیم خدایی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ احمد کیخا


وضعیت جاری ارزشیابی برنامه های درسی دوره آموزش ابتدایی

صفحه 139-156

10.22034/emes.2023.2005328.2483

خیراله بامری؛ حسین مومنی مهموئی؛ مهدی زیرک؛ علی اکبر عجم