دوره و شماره: دوره 13، شماره 41، فروردین 1402 

مقاله پژوهشی

توسعه چارچوب آموزش کارآفرینی در مدارس با استفاده از رویکرد فرا ترکیب

صفحه 7-30

10.22034/emes.2023.554789.2388

محمدرضا طیب نیا؛ آصف کریمی؛ حمید پاداش؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمد کیهانی


تحلیل تطبیقی نظام دانشگاه تراز جهانی (برنامه‌ها، اقدامات، مضامین)

صفحه 88-109

10.22034/emes.2023.550488.2363

اکبر خرسندی یامچی؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ رضا محمدی