تقلب در امتحانات نظام آموزشی از منظر فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 طلبه سطح3، رشته تفسیر قرآن ، حوزه علمیه خواهران امام حسین ع یزد، یزد، ایران

10.22034/emes.2023.556755.2397

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین حکم فقهی تقلب در امتحانات نظام آموزشی انجام شده است.
روش پژوهش: این پژدهش از نوع بنیادی بوده و در سال 1401 انجام شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است یافته­ها با بررسی منابع چهارگانه فقه یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع فقها به دست آمده است.
یافته‌ها: یافته­های تحقیق در قرآن کریم  و روایات نشان می­دهند عناوینی مانند غشّ، خیانت و ظلم حرمت قطعی دارند. در مورد عقل نیز یافته­ها حرمت عناوین مذکور را نشان می­دهند زیرا از طرفی عقل آن­ها را تایید می­کند و از طرف دیگر حکم عقل، حکم شرع نیز هست. اجماع اصطلاحی نیز در اینجا مطرح نیست.
نتیجه‌گیری: تحلیل داده­ها که نشان دهنده حرمت قطعی غش، خیانت و ظلم است ما را به این نتیجه می­رساند که تقلب در امتحانات نیز که از مصادیق بارز این عناوین است حرمت قطعی دارد..
واژه‌های کلیدی: امتحان، تقلب، فقه اسلامی، نظام آموزشی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fraud in exams from the perspective of Islamic jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Reza Baniasadi 1
  • Maliheh Bagherinijad Yazdi 2
1 Assistant Professor of Islamic Studies Department , Medical School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Level 3 student, Department of Holy Quran Interpretation, Imam Hussein Sisters Seminary yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted with the aim of explaining the jurisprudential ruling of cheating in the exams of the educational system.
Methods: This pudding is of the basic type and was done in 2022. In this research, which is a descriptive-analytical method, the findings have been obtained by examining the four sources of jurisprudence, namely the Qur'an, Sunnat, reason and the consensus of jurists.
Results: Research findings in the Holy Quran and hadiths show that titles such as fainting, betrayal and cruelty are definitely sanctited. In the case of intellect, the findings show the sanctity of the mentioned titles, because on the one hand, intellect confirms them, and on the other hand, the ruling of reason is also the ruling of Sharia. Terminological consensus is not relevant here.
Conclusion: The analysis of the data, which shows the absolute sanctity of fainting, betrayal, and cruelty, leads us to the conclusion that cheating in exams, which is one of the obvious examples of these titles, has absolute sanctity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exams
  • Fraud
  • Islamic Jurisprudence
  • Educational System