دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، دی 1402 
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر بعد پژوهشی

صفحه 68-94

10.22034/emes.2023.1987070.2450

رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی؛ ایوب ابراهیمی؛ سیدرسول حسینی؛ مهدی نامداری پژمان


هم‌ترازسازی و پیوند نمرات در آزمون‌های سراسری

صفحه 111-132

10.22034/emes.2024.561619.2412

سلیمان ذوالفقارنسب؛ علی مقدم زاده؛ نگار شریفی یگانه