بررسی مقایسه‌ای وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس سهمیه‌های ورودی (مطالعه موردی: دانشگاه رازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

2 پسادکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آمار، کرمانشاه، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه 3، کرمانشاه، ایران

10.22034/emes.2023.540557.2316

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف پاسخ به این پرسش که «آیا بین وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس سهمیه‌ی ورودی به دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود دارد یا خیر» در دانشگاه رازی به اجرا درآمد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهش‌های کمی است که داده‌های آن در یک زمان مشخص و از طریق داده‌کاوی گردآوری شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در فاصله‌ی سال‌های تحصیلی 1394 تا 1397 بود. نمونه‌گیری به‌صورت تمام شماری و از طریق سامانه‌ی جامع آموزشی دانشگاه رازی (سامانه‌ی گلستان) انجام شد. وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از نرخ واحد گذرانده (نسبت واحد گذرانده به واحد اخذ شده) و معدل استاندارد شده‌ی دانشجو مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: بروندادهای آماری نشان داد که بین وضعیت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی از نظر سهمیه‌ی مورد استفاده برای ورود به دانشگاه اختلاف معنی‌داری در سطح پنج درصد خطا وجود دارد. یافته‌های آزمون تعقیبی جیمز-هاول گویای آن بود که وضعیت تحصیلی دانشجویانِ سهمیه‌ی پنج درصد به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از سایر سهمیه‌ها بوده است. همچنین، وضعیت تحصیلی دانشجویان استفاده کننده از سهمیه‌ی مناطق 3 به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از دانشجویان سهمیه‌ی منطقه‌ی 2 بود. اما، این تفاوت‌ها برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن یافته‌های این پژوهش، ضرورت دارد که سازمان سنجش در برنامه‌های خود برای پذیرش دانشجویان استفاده کننده از سهمیه‌ی ایثارگران پنج درصد و منطقه‌ی 3 در مقطع کارشناسی و سهمیه‌ی مربیان در مقطع دکتری تجدید نظر کند و شاخص‌های دیگری برای ورود آنها به دانشگاه تدوین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Academic Status of Students Based on Input Quota(Case Study: Razi University)

نویسندگان [English]

  • Habib Jafari 1
  • Feyzallah Monavvarifard 2
  • Bahareh Miri 3
  • Shayesteh Fakhri 4
1 Associate Professor of Statistics, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Postdoctoral of Agricultural Education, Razi University, Kermanshah, Iran
3 MS of Statistics, Kermanshah, Iran
4 MS of Educational Management, Education Region 3, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Objective: This research was carried out in Razi University with the aim of answering the question that "is there a significant difference between the academic status of students based on the university entrance quota at different levels of education".
Methods: In terms of nature, the present research is a type of quantitative research, the data of which was collected at a specific time and through data mining. The statistical population of the research included the students of Razi University-Kermanshah between the academic years of 1393 and 1396. Sampling was done in full and through the comprehensive educational system of Razi University (Golestan system). The students' academic status was evaluated using the past unit rate (the ratio of passed units to received units) and the student's standardized GPA.
Results: Statistical results showed that there is a significant difference between the educational statuses of undergraduate students in terms of the quota used to enter the university at the level of five percent error. The findings of James-Howell's follow-up test showed that the academic status of the students of the 5% quota was significantly lower than the other quotas. Also, the academic status of the students using the quota of regions 3 was significantly lower than the students of the quota of region 2. However, these differences were not significant for master and doctoral students.
Conclusion: Considering the findings of this research, it is necessary for the evaluation organization to revise its programs for accepting students who use the 5% veterans' quota and the 3rd zone in the undergraduate level and the quota of instructors in the doctoral level, and other indicators for their entry into University to compile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: University entrance quotas
  • Razi University
  • National Education Evaluation Organization
  • Academic performance

References

Björklund, A., & Salvanes, K. G. (2011). Education and family background: Mechanisms and policies. In Handbook of the Economics of Education (Vol. 3, pp. 201-247). Elsevier.
Boateng, S., Asare, D., Manu, P. T., Sefah, E. A., & Adomako, J. (2021). Relationship Between Students’ Home Background and Their Academic Performance: A Case of Some Selected Senior High School Students in Rural Districts in Ashanti Region, Ghana. Journal of Education, 201(3), 153-161.
da Silva, L., Soltovski, R., Pontes, J., Treinta, F., Leitão, P., Mosconi, E., de Resende, L., & Yoshino, R. (2022). Human Resources Management 4.0: Literature Review and Trends. Computers & Industrial Engineering, 108111.
del-Castillo-Feito, C., Blanco-González, A., & Hernández-Perlines, F. (2022). The impacts of socially responsible human resources management on organizational legitimacy. Technological Forecasting and Social Change, 174, 121274.
Dialga, I., & Ouoba, Y. (2022). How do extractive resources affect human development? Evidence from a panel data analysis. Resources, Environment and Sustainability, 100046.
Disterheft, A., Caeiro, S., Azeiteiro, U. M., & Leal Filho, W. (2015). Sustainable universities–a study of critical success factors for participatory approaches. Journal of Cleaner Production, 106, 11-21.
Eratlı Şirin, Y., & Şahin, M. (2020). Investigation of factors affecting the achievement of university students with logistic regression analysis: School of physical education and sport example. Sage Open, 10(1), 2158244020902082.
Eskandari, M., rostami, A., Hojati, A., Kolifarhood, G.(1393).Trends of Academic Failure and Its Demographic Determinants among Medical Students in Zanjan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education; 14 (2) :174-183
Gouvias, D., Katsis, A., & Limakopoulou, A. (2012). School achievement and family background in Greece: A new exploration of an omnipresent relationship. International Studies in Sociology of Education, 22(2), 125-145.
Hassanabadi, H., Yaghoubi, H., Pyruvi, H.,  Poursharifi, H., Hamidpour, H., Akbari, S., Sobhi Gharamalki, N., Farzan, N., and Fakhari, E., (1391). Factors affecting students' academic progress: Preliminary results of a national study, Gilan, Proceedings of the 6th Mental Health Seminar, Ministry of Science, Research and Technology, Special Issue, 261-265.
Hijazi, E.,  Abedini, Y.(1387). The structural model of the relationship between approach-functional goals, academic engagement and academic achievement. psychology,  47(3):332-348
Kishimoto, M. (2007). How are academic ability surveys conducted in the United States. Methods of dealing with and implementation of academic ability surveys, 144.
Lenkeit, J., Hartmann, A., Ehlert, A., Knigge, M., & Spörer, N. (2022). Effects of special educational needs and socioeconomic status on academic achievement. Separate or confounded? International Journal of Educational Research, 113, 101957.
Li, J., Han, X., Wang, W., Sun, G., & Cheng, Z. (2018). How social support influences university     students' academic achievement and emotional exhaustion: The mediating role of self-esteem. Learning and Individual Differences, 61, 120-126.
Li, Z., & Qiu, Z. (2018). How does family background affect children’s educational achievement?
     Evidence from Contemporary China. The Journal of Chinese Sociology, 5(1), 1-21.
Lurie, L. A., Hagen, M. P., McLaughlin, K. A., Sheridan, M. A., Meltzoff, A. N., & Rosen, M. L. (2021).
     Mechanisms linking socioeconomic status and academic achievement in early childhood: Cognitive
     stimulation and language. Cognitive Development, 58, 101045.
Madigan, D. J., & Kim, L. E. (2021). Does teacher burnout affect students? A systematic review of its association with academic achievement and student-reported outcomes. International Journal of Educational Research, 105, 101714.
Milienos, F. S., Rentzios, C., Catrysse, L., Gijbels, D., Mastrokoukou, S., Longobardi, C., & Karagiannopoulou, E. (2021). The Contribution of Learning and Mental Health Variables in First-Year Students' Profiles. Frontiers in Psychology, 12, 1259.
Nácher, M. J., Badenes-Ribera, L., Torrijos, C., Ballesteros, M. A., & Cebadera, E. (2021). The effectiveness of the GoKoan e-learning platform in improving university students’ academic performance. Studies in Educational Evaluation, 70, 101026.
Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Advances in motivation and achievement, 10(149), 1-49.
Reynolds, K. J., Lee, E., Turner, I., Bromhead, D., & Subasic, E. (2017). How does school climate impact academic achievement? An examination of social identity processes. School Psychology International, 38(1), 78-97.
Sadeghi Jafari, J., Roshan, M., Shakuri Ganjavi, H.(1389). Comparative study of the academic performance of students of sacrifice quotas and regional quotas in daily courses of public universities. Higher Education Letter, Year 3, Number 10, 75-15.
Sharifian, A., (1380). Factors affecting the academic progress of Shahed University students. Journal of Social Sciences,  No. 3(16), 199-230.
Shin, J., Lee, H., & Kim, Y. (2009). Student and school factors affecting mathematics achievement: International comparisons between Korea, Japan and the USA. School Psychology International, 30(5), 520-537.
Silva, C. S., Carvalho, H., Magalhães, E., Attar-Schwartz, S., Ornelas, S., & Calheiros, M. M. (2022). Organizational social context and academic achievement of youth in residential care: The mediating role of youth-caregiver relationship quality. Children and Youth Services Review, 137, 106449.
Sulaiman, N. F. C., Akhir, N. H. M., Hussain, N. E., Jamin, R. M., & Ramli, N. H. (2020). Data on the impact of socioeconomic status on academic achievement among students in Malaysian public universities. Data in brief, 31, 106018.
Taghrubi, Z., Fakharian, I., Mir Hosseini, F., Rasoulinejad, S., Akbari, H., Ameli, H.(1390). Factors affecting the results of comprehensive examination of basic sciences in medical graduates of Kashan University of Medical Sciences. Journal of Pars University of Medical Sciences, Vol. 9. 30-38.
Thomas, T. A., & Maree, D. (2022). Student factors affecting academic success among undergraduate students at two South African higher education institutions. South African Journal of Psychology, 52(1), 99-111.
Tian, H., & Sun, Z. (2018). Academic Achievement Surveys and the Improvement of Education and Teaching. In Academic Achievement Assessment (pp. 339-357). Springer.
Tian, H., & Sun, Z. (2019a). Assessment Report on Chinese Primary School Students’ Academic Achievement. Springer.
Tian, H., & Sun, Z. (2019b). Survey Report on Factors Influencing Students’ Academic Achievement. In Assessment Report on Chinese Primary School Students’ Academic Achievement (pp. 253-302). Springer.
van Zwieten, A., Teixeira-Pinto, A., Lah, S., Nassar, N., Craig, J. C., & Wong, G. (2021). Socioeconomic status during childhood and academic achievement in secondary school. Academic pediatrics, 21(5), 838-848.
Wang, Y., Hu, J., & Zhang, Y. (2009). Construction of monitoring and evaluation system of quality of teaching for Beijing’s compulsory education. Educational Science Research, 32-36.
Waters, N. E., Ahmed, S. F., Tang, S., Morrison, F. J., & Davis-Kean, P. E. (2021). Pathways from socioeconomic status to early academic achievement: The role of specific executive functions. Early Childhood Research Quarterly, 54, 321-331.
Weiser, D. A., & Riggio, H. R. (2010). Family background and academic achievement: Does self-efficacy mediate outcomes? Social Psychology of Education, 13, 367-383.