وضعیت جاری ارزشیابی برنامه های درسی دوره آموزش ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

2 دانشیار مطالعات برنامه درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

3 استادیار علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

4 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/emes.2023.2005328.2483

چکیده

هدف: ارزشیابی برنامه­های درسی یکی از اجزای مهم در طراحی برنامه­های درسی و اجرای آن است، برنامه­هایی که به درستی مورد ارزشیابی قرار بگیرند در زمینه رسیدن به اهداف خود موفق­تر خواهند بود. هدف پژوهش حاضر  بررسی وضع موجود ارزشیابی برنامه­های درسی دوره ابتدایی است.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده­ بنیاد انجام گرفت. جامعه­ی آماری شامل کلیه کارگزاران دخیل در برنامه ­درسی دوره ابتدایی هستند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاک ‌محور انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه­ی نیمه‌ساختار‌یافته با ده نفر از معلمان، هفت نفر از سرگروه­های آموزشی دوره آموزش ابتدایی، شش نفر از مدیران مدارس ابتدایی و هشت نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان در رشته علوم تربیتی – برنامه­ریزی درسی جمع­آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان‌دهنده­ی بیست و یک مفهوم محوری و نه مقوله منتخب است که در قالب مدل پارادیمی شامل ارزشیابی نامتوازن برنامه­های درسی به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (مشتمل بر محورهایی چون؛ ضعف سواد طراحی ارزشیابی برنامه­­ریزان درسی،تقلیل­گرایی در ارزشیابی، ضعف سواد سنجش و ارزشیابی مجریان و کمیت­گرایی در ارزشیابی)، عوامل زمینه­ای (مشتمل بر محورهایی چون؛ سازمانی، مدرسه­ای و کلاسی)، عوامل راهبردی (مشتمل بر محورهایی چون تغییر رویکرد ارزشیابی برنامه­های درسی، تخصص محوری در اجرای ارزشیابی و شبکه‌سازی در حوزه طراحی ارزشیابی برنامه درسی) شرایط مداخله­­ای تسهیل­گر(مشتمل بر محورهایی چون توسعه­حرفه­ای معلمان، تقویت دیدگاه انتقادی به برنامه­درسی و حمایت و پشتیبانی­سازمانی)، شرایط مداخله­گر محدودکننده(مشتمل بر محورهایی چون موانع فردی، اجرایی و فرهنگی – ساختاری) و راهبردها و پیامد (کاهش اثربخشی و کارایی برنامه­درسی) سازمان یافت.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می­توان نتیجه­گرفت وضعیت ارزشیابی برنامه­های درسی در دوره ابتدایی در سطوح سه­گانه برنامه­های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده مطلوب نیست و ضرورت توجه به بهبود سواد سنجش و ارزشیابی معلمان و برنامه­ریزیان درسی در این زمینه لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Current state of Evaluation of Primary Education Curriculums

نویسندگان [English]

  • Khairola Bameri 1
  • Hossain Momenimahmouei 2
  • Mehdi Zirak 3
  • Aliakbar Ajam 4
1 Doctoral student of Curriculum Studies, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh branch, Torbat Heydarieh, Iran
2 Associate Professor of Curriculum Studies, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh Branch, Torbat Heydarieh, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Educational Sciences, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh branch, Torbat Heydarieh, Iran
4 Associate Professor of Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Curriculum evaluation is one of the important components in curriculum design and implementation, programs that are properly evaluated will be more successful in achieving their goals. The purpose of the current research is to investigate the current situation of evaluation of elementary school curricula.
Methods: This research was conducted with a qualitative approach and a data-based method. The statistical population includes all agents involved in the curriculum of the elementary school, who were selected through purposeful criterion-based sampling. The data were collected through semi-structured interviews with ten teachers, seven heads of educational groups of primary education, six principals of primary schools, and eight professors of Farhangian University in the field of educational sciences - mass curriculum planning. was brought In order to analyze the data, open, axial and selective coding method was used. Lincoln and Cuban criteria were used to ensure validity and reliability.
Results: The results of the research show twenty-one core concepts and nine selected categories, which, in the form of a paradigmatic model, include unbalanced evaluation of curricula as a core category and causal conditions (including axes such as: lack of literacy in the evaluation design of curriculum planners, reductionism in evaluation, weak assessment and evaluation literacy of the implementers and quantification in evaluation), contextual factors (including axes such as; organizational, school and class), strategic factors (including axes such as changing the approach of program evaluation curriculum, core expertise in the implementation of evaluation and networking in the field of curriculum evaluation design (facilitating intervention conditions) including such areas as professional development of teachers, strengthening the critical view of the curriculum and support organizational), restrictive intervening conditions (including axes such as individual, executive and cultural-structural barriers) and strategies and consequences (reduction in the effectiveness and efficiency of the curriculum) of the organization.
Conclusion: According to the results, it can be concluded that the evaluation status of the curricula in the primary period in the three levels of the intended, implemented and acquired curricula is not favorable and the need to pay attention to the improvement of the assessment and evaluation literacy of the teachers and the program. Curriculum is necessary in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Evaluation
  • Curriculum
  • Elementary Education course
  • Grand theory

References

Conn, C. A., Bohan, K. J., Bies-Hernandez, N. J., Powell, P. J., Sweeny, S. P., Persinger, L. L., & Persinger, J. D. (2022). Expected data literacy knowledge and skills for early career teachers: Perspectives from school and district personnel. Teaching and Teacher Education, 111: 103-139.
Datu, J. A. D., Wong, G. S. P., & Rubie-Davies, C. (2021). Can kindness promote media literacy skills, self-esteem, and social self-efficacy among selected female secondary school students? An intervention study. Computers & Education, 161: 104-128.
DeLuca, C., LaPointe-McEwan, D., & Luhanga, U. (2016). Teacher assessment literacy: A review of international standards and measures. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 28(3): 251-272.
Fathi Vajargah, K. (2020). Basic principles and concepts of curriculum planning. Tehran. Alam Ostadan Publications. [Persian]
Fino, L. B., Alsayed, A. R., Basheti, I. A., Saini, B., Moles, R., & Chaar, B. B. (2022). Implementing and evaluating a course in professional ethics for an undergraduate pharmacy curriculum: A feasibility study. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 14(1), 88-105.
Golombek, P.R. & Johnson, K.E. (2021). Recurrent restoring through language teacher narrative inquiry. System,  102(6): 54-87.
Goodwin, A. L., Smith, L., Souto-Manning, M., Cheruvu, R., Tan, M. Y., Reed, R. and Taveras, L. (2014). What should teacher educators know and be able to do? Perspectives from practicing teacher educators. Teacher Education, 65(4): 284-302.
Haji Tabar Firoz Jani, M., Madbouhi, S., Shafiei, M. (2015). An analysis of curriculum theory with an emphasis and a critique on the ideology of Eisner and McNeil. Qualitative Research Quarterly in Curriculum. Winter, 1(1): 93-120. [Persian]
Heydarzadeh, N., Ismaili, Z., Faraj-Lalhi, M., and Safaei, T. (2018). Designing and validating the model of moral education according to the characteristics of Iranian elementary school students with emphasis on the document of fundamental transformation of education. Research in educational systems; Spring Special 97: 231-247. [Persian]
Kadivar, P. (2014). Educational psychology. Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (Samt). [Persian]
Land, T. J., Tyminski, A. M., & Drake, C. (2015). Examining pre-service elementary mathematics teachers' reading of educative curriculum materials. Teaching and Teacher Education51: 16-26.
Mehromhammadi, M. et al. (2017) 1. Curriculum (viewpoints, approaches and perspectives). Tehran. Side publications. [Persian]
Mendoza, N. B., Cheng, E. C., & Yan, Z. (2022). Assessing teachers’ collaborative lesson planning practices: Instrument development and validation using the SECI knowledge-creation model. Studies in Educational Evaluation73(2): 64-81.
Mira Leal, S., Pereira, J. C., & Morais, F. (2013). How do teachers evaluate their training on the portuguese language curriculum in basic education?. In International Conference on New Horizons in Education. 1(7): 1404-1414).
Momeni Mehmoui, H., and Karmi, M. (2017). Curriculum evaluation based on the new strategic constructionism approach in the evaluation of the elementary school curriculum. Educational Research, 10(1): 161-188. [Persian]
Pianta, R. C., Lipscomb, D., & Ruzek, E. (2022). Indirect effects of coaching on pre-K students' engagement and literacy skill as a function of improved teacher–student interaction. Journal of School Psychology91: 65-80.
Randel, B., Apthorp, H., Beesley, A. D., Clark, T. F., & Wang, X. (2016). Impacts of professional development in classroom assessment on teacher and student outcomes. The Journal of Educational Research, 109(5): 491-502.
Safai Mohd, S., Hajizadeh, M., (2019). Curriculum evaluation as a complex phenomenon. Theory and Practice in Curriculum, 8(16): 191-214. [Persian]
Simpson, A., Rosenberg, M., Ward, B., Thornton, A. L., Derbyshire, A., & Jackson, B. (2022). Primary school teacher outcomes from online professional development for physical literacy: A randomised controlled trial. Psychology of Sport and Exercise, 102199.
Troyer, M. (2019). Teachers’ adaptations to and orientations towards an adolescent literacy curriculum. Journal of Curriculum Studies51(2): 202-228.
Zhao, D., Ma, X., & Qiao, S. (2017). What aspects should be evaluated when evaluating graduate curriculum: Analysis based on student interview. Studies in Educational Evaluation54: 50-57.