کلیدواژه‌ها = آزمون سراسری
هم‌ترازسازی و پیوند نمرات در آزمون‌های سراسری

دوره 13، شماره 44، دی 1402، صفحه 111-132

10.22034/emes.2024.561619.2412

سلیمان ذوالفقارنسب؛ علی مقدم زاده؛ نگار شریفی یگانه


الگوی چندسطحی واکاوی نمرات آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

دوره 13، شماره 42، تیر 1402

10.22034/emes.2023.1996433.2468

رقیه باقی یزدل؛ ابوالقاسم نادری‌روشناوند؛ ابراهیم خدایی؛ احسان جمالی


الگوی ارزیابی حوزه های برگزاری آزمون سراسری

دوره 12، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 98-115

10.22034/emes.2022.556258.2394

رضا محمدی؛ زهرا عزیزی؛ طاهره ظفری‌پور