بررسی چهار دهه سیاست گذاری و وضع قوانین در حوزة آزمون های سراسری ورود به آموزش عالی در ایران، از جنبة مسئله یابی، پیامدها و خلاءها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مسئول گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران

10.22034/emes.2022.550559.2364

چکیده

هدف: مسئله پژوهش حاضر بررسی سیاست­ها و قوانین وضع شده درباره آزمون سراسری ورود به دانشگاه­ها از جهت تشخیص مسئله، پیامدها و راهکارهای پیش بینی شده و خلاءهای موجود بود.
روش پژوهش: به این منظور با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات وضع شده طی چهار دهة گذشته به روش تحلیل محتوای کیفی، سیاست­ها و مقررات مترتب بر آنها (از جهت مسئله­یابی و راهکارها) استخراج شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته­های به دست آمده، عدالت در دسترسی به آموزش عالی، توسعه آموزش عالی، تنوع دوره­های آموزشی، کاهش محدودیت­های جنسیتی (افزایش مشارکت زنان)، اصلاح روش­های سنجش ورودی، بومی گزینی و اصلاح و بهبود ساختاری، به عنوان هفت سیاست اصلی استخراج شد.
نتیجه‌گیری: ارزیابی سیاست­ها از دیدگاه مسئله یابی نشان می­دهد که بخشی از سیاست­ها همگام با تحولات جهانی آموزش عالی از جهت فراهم آوردن زمینه­های گسترش آموزش عالی، مشارکت زنان و افزایش برابری و عدالت در دسترسی به آموزش عالی مثبت ارزیابی می­شود. با این حال فقدان نگاه آمایشی و غفلت از گسترش و تنوع بدون معیار آموزش عالی را می­توان از عوامل اصلی کاهش کیفیت و دامن زدن به تقاضای آموزش عالی محسوب کرد. همچنین سیاست تغییر روش­های سنجش (با هدف بهبود)، به دلیل ضعف در شناخت مسئله و پشتوانه­های علمی و بی توجهی به زیرساخت­های لازم، نه تنها موجب بهبود آزمون­های ورودی نشده است بلکه پیامدهای منفی کاهش کیفیت آموزش همگانی به صورت تورم نمره و معدل را در دوره متوسطه به دنبال داشته است. فقدان هرگونه سیاست­گذاری در حوزه مدیریت تقاضا، ضعف هماهنگی بین مراجع متعدد سیاست­گذار و تصمیم­گیرنده و فقدان ارزیابی از پیامدهای سیاست­ها و قوانین وضع شده را می­توان از مهم­ترین نقاط ضعف سیاست­گذاری­ها در نظام ورود به آموزش عالی به شمار آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Four Decades of Policy-Making and Legislation in the Field of Higher Education Entrance Examination in Iran, in terms of Problem- detection, Consequences, and Gaps

نویسنده [English]

  • Kiyanoosh Mohammadi Roozbahani
The research center of National Organization of Educational Testing, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The problem of the present study was to examine the policies and rules set for the national entrance exam to universities in order to detecting the problems, consequences and the existing gaps. 
Methods: For this purpose, by reviewing and analyzing the laws and regulations imposed during the last four decades by the method of qualitative content analysis, the policies and regulations governing them (in terms of problem-solving and solutions) were extracted.
Results: Based on the findings, justice in access to higher education, development of higher education, diversity of training courses, reduction of gender restrictions (increasing women's participation), reform of input assessment methods, localized admission and Structurall reform and improvement, it was extracted as seven main policies. Policies evaluation from a problem-solving perspective shows that part of the policy is positive in line with global developments in higher education in order to provide opportunities for the expansion of higher education, women's participation and increase equality and justice in access to higher education.
Conclusion: However, the lack of a country planning landscape and the neglect of the expansion and diversity of higher education without a clear criteria can be considered as the main factors in reducing the quality and boosting the demand for higher education. Also, the policy of changing assessment methods (with the aim of improvement), due to the lack of deep understanding of the problem and scientific support and disregard for the necessary infrastructure, not only did not improve the entrance exams but also the negative consequences of reducing the quality of general education. Inflation has been followed by grades and averages in high school. Lack of any policy in the field of demand management, poor coordination between various policy makers and decision makers and lack of evaluation of the consequences of policies and laws can be considered as the most important weaknesses of policy in The higher education entrance system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:national entrance exam
  • higher education policy making
Bilali, Ismael (1400), A Critique on the Policy of Localizing Applicants: the Need to Adopt a Comprehensive and Research Based Policy, presented in the conference "Scientific Assessment and Entrance Exams of Higher Education: Challenges and Solutions", Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences and Psychology, University of Tehran, November 26 and 27, 1400
Bloom,David; David Canning and Kevin Chan (2014), Higher Education and Economic Development in Africa, International Journal of African Higher Education, 1(1): 22-57
Fazeli, Nematollah, (1386), Globalization and higher education, a look at global trends in the developments of higher education and the state of higher education in Iran. Study of Science and University
Gall, Meredith D, Walter R. Borg & Joyce P. Gall. (1386). Educational Research An Introduction. Translated by: Nasr, Ahmad Reza & colleagues. Shahid Beheshti university publications with SAMT
Gholami Kotenaee,Korosh, Mohamadi Rozbahani, Kiyanoush. (2021). Investigating the Relationship Between Higher Education Demand and Employment Indicators in Iran in the 1980s. Educational Measurement and Evaluation Studies, 11 (No. 33), 23 pages:132-152
Hoseyni, Sayed Hasan & Azizi, Mina (1395), Examining the laws and policies of family protection in the era after the Islamic revolution. Study of Women and Family. period:4, No:1, Spring and Summer
Scott,peter (1998),Shaking the ivory tower, The Unesco Courier, Higher education… and after? September.
Sinaie, Vahid & Somayeh, Zamani (1390). The role Of legislatures in the policy making process, towards a theoretical model, Strategic Quarterly, year:20, No:58, 1390, spring.
Sohrabzadeh, Mehran, Kiyanoush Mohammadi rozbahanei & Seyad Saeid Hoseinezade (1399), Assessment of Socio-cultural and Political Impact of Continuation to Run Natively Selection of Students in Higher Education from the Perspective of Higher Education Experts (Experts and Deputies of Universities Affiliated to the Ministry of Science and Ministry of Health) Educational Measurement and Evaluation Studies, 11 (33): pages: 145-165
Supreme Council of the Cultural Revolution (1397), Ratifications of Supreme Council of the Cultural Revolution (two volumes). Tehran,  mailroom of Supreme Council of the Cultural Revolution publication.
Supreme Council of the Cultural Revolution (1389), Comprehensive scientific map of the country, mailroom of Supreme Council of the Cultural Revolution publication.
Tapper,Ted & David Palfreyman (2005), Understanding  Mass Higher Education, Routledge-Falmer
The National Organization for Educational Testing (1361-1400). Guide Booklets for register and major selection of national entrance examination. www.sanjesh.org
Qanei-Rad, Mohammad Amin and Farhad Khosrokhavar (1385), A Look at the Cultural Factors of Increasing Girls Entering Universities, Women's Research, Volume 4, Number 4, Winter 1385.
Qaroun, Masoumeh (1382), The socio-economic impact of the family on the demand for higher education, Higher Education Research and Planning Quarterly, No. 30