بررسی نقش آشنایی کارکنان با سازمان در کاهش اختلاف نظرهای کارکنان و مدیران در ارزیابی عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش آشنایی کارکنان با سازمان بر کاهش اختلاف نظرهای کارکنان و مدیران در ارزیابی عملکرد است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همة کارکنان دانشگاه تبریز به تعداد 470 نفر است که از میان آنها 140 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، تحلیل و در نتیجه مشخص شد که: 1- بین میزان آشنایی کارکنان با سازمان و میزان اختلاف نظر مدیران و کارکنان در ارزیابی عملکرد ارتباط معنی‌داری وجود دارد. 2- بین میزان آشنایی کارکنان از سازمان با خودارزیابی کارکنان و ارزیابی مدیران از کارکنان ارتباط معنی‌داری وجود دارد. 3- بین خودارزیابی کارکنان و ارزیابی مدیران از آنان تفاوت وجود دارد. 4- بین زنان و مردان در خودارزیابی تفاوتی وجود ندارد. 5- ارزیابی مدیران از کارکنان بر حسب جنسیت متفاوت است. 6- میزان آشنایی کارکنان با ساختار، قوانین و مقررات سازمانی بیشترین نقش را در کاهش اختلاف نظر مدیران و کارکنان در ارزیابی عملکرد دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of "the Employee's Level of Acquaintance with the Organization" on Reducing the Dissension between Staff and Managers in Performance Evaluation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasanpoor 1
  • Hamdullah Habibi 2
  • Seyed Samad Hoseini 3
چکیده [English]

The main objective of the study is to explore the role of "the Employee's level of acquaintance with the organization" on reducing the dissension between staff and managers in performance evaluation. The research method is descriptive- correlation. The statistical population comprises all the employees of the University of Tabriz amounting 470 persons, from whom 140 persons were chosen as the sample by stratified random sampling. The data were analyzed using statistical software and t-test, Regression, Pearson's correlation coefficient and results showed that: 1.There is a significant relationship between the amount of acquaintance with the organization and reducing the dissension between staff and managers in performance evaluation. 2. There is a significant relationship between the amount of acquaintance with the organization and the employees' self-assessment and the managers' evaluation of employees. 3. There is a difference between the employees' self-assessment and the managers' evaluation of them. 4. There is no difference between self-assessment of men and women. 5. Managers' evaluation of employees varies on the basis of gender. 6. Organizational structure and regulation have the high impact on reducing the dissension between staff and managers in performance evaluation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Appraisal
  • self-assessment
  • acquaintance with organization
  • employees' socialization
-     آقا ملایی، تیمور و عابدینی، صدیقه (1386). مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضا هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توسط دانشجویان با بازخورد اساتید، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 7 (2): 191 – 199.
-     ابطحی، سید حسین (1389). مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
-     اسولیوان، تام و همکاران (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات؛ ترجمه: میرحسن رییس‌زاده، تهران: نشر فصل نو.
-     اصغری، نسرین؛ حسینی تشنیزی، سعید؛ عابدینی، سمیره؛ رزم آرا، اصغر و نادری، نادره (1389). مقایسه نتایج خودارزیابی اساتید با ارزیابی دانشجویان از آنان، مجله پزشکی هرمزگان، 14 (3): 246 – 253.
-     اعتباریان، اکبر (1387). تعیین میزان تأثیر عوامل سازمانی در جامعه‌پذیری کارکنان و اثربخشی فرآیند جامعه‌پذیری در دانشگاه کازرون، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 20 (2): 19 – 42.
-     انواری رستمی، علی اصغر و قدرتیان کاشان، سید عبدالجبار (1383). طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها. مجله مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ویژه‌نامه مدیریت، 36: 109 – 134.
-     بازرگان هرندی، عباس (1390). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
-     جزنی، نسرین (1389)، مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر نی.
-     حیدری، حمیدرضا و عبدالله‌زاده، سید حسن (1390). آشناسازی و اجتماعی کردن کارکنان و راهکارها، سایت اداره کل زندان‌های استان کهکیلویه و بویراحمد، قابل دسترس در پایگاه اینترنتی http://www.kohgiluyehprisons.ir.
-     خزایی، علیرضا (1378). بررسی و مقایسه خودارزیابی مدیران و ارزیابی دبیران از مدیران در دبیرستان‌های شهر اصفهان، پایان‌نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
-     دسلر، گری (1390). مبانی مدیریت منابع انسانی. ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-     دولان شیمون. ال، شولر. رندال اس (1384). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمه محمد صائبی و محمد علی طوسی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-     سید جوادین، سیدرضا (1385). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. تهران: نگاه دانش.
-     شائمی، علی و اصغری، ژیلا (1389). رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز استان کردستان، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 2 (3): 109 – 127.
-     صالحی صدقیانی، جمشید و قرائی‌پور، رضا (1388). ارزیابی شایستگی‌های مدیران به روش بازخور 360 درجه، فصلنامه مدیریت صنعتی، 9: 73 – 91.
-     صفری، ثنا (1389). نقش منابع اطلاعات گوناگون در ارزیابی آموزشی اعضای هیأت علمی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 55: 69 – 85.
-     ضیایی، مسعود؛ میری، محمدرضا؛ حاجی‌آبادی، محمدرضا و آذرکار، سیده قدسیه (1384). بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به ارزشیابی استاد توسط دانشجو، خلاصه مقالات هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی، تبریز.
-     عباس‌پور، عباس (1382). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرآیندها و کارکردها)، تهران: انتشارات سمت.
-     عبدی، حمید؛ میر شاه جعفری، سید ابراهیم و نصر، احمدرضا (1389). بررسی رابطه کیفیت خودارزیابی شناختی اعضای هیات علمی و کیفیت ارزشیابی از دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی اصفهان، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 3 (1): 127 – 149.
-     کیامنش، علیرضا (1390). روش‌های ارزشیابی آموزشی (رشته علوم تربیتی)، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
-     گایینی، ابوالفضل (1384). جامعه‌پذیری در سازمان با رویکرد اسلامی، فصلنامه بصیرت،  36: 41 – 56.
-     گوهریان، وحید؛ کفعمی، زهرا؛ یمانی، نیکو؛ امیدی‌فر، نوید و صفایی، منصور (1384). مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید جراحی توسط دستیاران با خودارزیابی اساتید، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 5 (1): 63-78.
-     ماده 28 قانون استخدام کشوری و دستورالعمل اجرایی ارزشیابی کارکنان 416/د مورخ 2/2/1368، قابل دسترس در سایت: http://www.dadkhahi.net.
-     معینی، صغری (۱۳۷۰). فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات مدیریت و سازمان، تهران: وزارت کشاورزی.
-     موسی‌خانی، مرتضی؛ حق‌خواه، داوود و حسن‌زاده. رقیه (۱۳۸۸). ارائه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد گرمسار، 3 (3): 145 – 161.
-     میرسپاسی، ناصر (1384). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار: تمرین و مقالات، تهران: انتشارات میر.
-     یلفانی، علی؛ شعبانی بهار، غلامرضا و خدامرادپور، مژگان (1390). بررسی اختلاف منابع اطلاعاتی ورزشکاران ماهر و غیر ماهر در خودارزیابی عملکرد، نشریه مدیریت ورزشی، 10: 137 – 149.
-     Allen, D. G. (2006). Do organizational socialization tactics influence newcomer embeddedness and turnover? Journal of Management. 32 (2): 237 – 256.
-     Armstrong, M. (1993). A handbook of personnel management practice. 4th ed. London: Kogan Page.
-     Chow, I. (2002). Organizational socialization and career success of Asian managers. The International Journal of Human Resource Management. 13 (4): 720 – 737.
-     Exum, M. E. (1998). An examination of the relationship between organizational socialization and the organizational commitment, job satisfaction, and role orientation of new student affairs professionals. Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy. Ohio University.
-     Fletcher, C. (1999). The implication of research on gender differences in self assessment and 360 degree appraisal. Human Resource Management Journal, 9 (1): 39 – 46.
-     Ford, M. W. & Evans, J. R. (2006). THE role of follow-up in achieving results from self-assessment processes. International Journal of Quality & Reliability Management, 23: 589 – 603
-     Geuss, R. R. (1993). Organizational socialization of first and second career teacher: A survey of selected outcomes. Dissertation Abstracts International University Microfilm No.
-     Hacan, Christine; Konopaske, Robert & Bernardin, John (2006). Predicting assessment GENTER performance with 360-degree Top-down and customer-based competency assessment, Human recourse management, 45 (3): 357 – 390.
-     Lee, P. M. & Quazi, H. (2001). A methodology for developing a self-assessment tool to measure quality performance in Organizations, International Journal of Quality & Reliability Management, 18 (2): 118-141.
-     Kowtha, N. R. (2008). Engineering the engineers: Socialization tactics and new engineer adjustment in organizations. Academic Journal. 55 (1): 65 – 71.
-     Michailova, S. and Wilson, H. I. M. (2008). Small firm internalization through experiential learning: The moderating role of socialization tactics. Journal of World Business. 43: 243 – 254.
-     Noe, R. A., Hollenbeck, J. R. Gerhart, B., and Wright, P. M. (2000). Human resource management: gaining a competitive advantage. 3rd ed. Boston: Mc Graw-Hill
-     Ruben, B. D., Russ, T., Smulowitz, S. M. & Connaughton, P. (2007). Evaluating the impact of organizational self-assessment in higher education: The Malcolm Baldrige/Excellence in Higher Education framework. Leadership & Organization Development Journal, 28 (3): 230-250.
-     Tarmina, R. H. & Gao, J. (2009). Identifying acceptable performance appraisal criteria: an international perspective, Asia pacific Journal of Human recourse, 17 (1): 102 – 125
-     Townley, B. (1999) Practical reason and performance appraisal. Journal of Management Studies, 36 (3): 287.
-     Saks, A. M.; Uggerslev, K. L. & Fassina, N. E. (2007). Socialization tactics and newcomer adjustment: A meta-analytic review and test of a model. Journal of Vocational Behavior. 70: 413 – 446.
-     Yang, J. (2008). Effect of newcomer socialization on organizational commitment, job satisfaction, and turnover intention in the hotel industry. Service Industries Journal, 28 (4): 429 – 443.