ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استاندارد بین‌المللی IWA2: 2007

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران najafi91418067@yahoo.com

2 ** استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار مرکز تحقیقات، ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استاندارد بین‌المللی IWA2: 2007 صورت گرفته است. استاندارد مذکور به منظور یاری رساندن به سازمان‌های آموزشی که قصد به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001: 2000 را دارند، ارائه شده است. پژوهش حاضر به روش کمّی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای دانشگاه شهید بهشتی (مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده‌ها) بود که از بین اعضای دانشگاه 265 نفر به صورت تصادفی و طبقه‌ای نسبتی انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته حاصل از الزامات و مصادیق اجرا شد. طبق یافته‌های پژوهش، وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی در تمامی بند‌های استاندارد IWA2: 2007 در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شد. بهبود وضعیت موجود و استقرار استاندارد بین‌المللی IWA2: 2007 در دانشگاه شهید بهشتی مستلزم آمادگی در زمینه‌های مختلف نظیر آموزش و بهسازی نیروی انسانی، تعهد مدیران و کارکنان و اطلاع‌رسانی مناسب است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Current Status of Shahid Beheshti University based on the International Standard IWA 2:2007

نویسندگان [English]

  • Ramin Najafi 1
  • Abasalt Khorasani 2
  • Reza Mohamadi 3
1
2
3
چکیده [English]

The present study has been conducted to evaluate the current status of Shahid Beheshti University based on the international standard IWA 2:2007. The standard is presented to assist educational organizations intending to employ quality management system ISO 9001:2000. The study has been done through a quantitative method. Research statistical population consisted of members of Shahid Beheshti University (managers, faculty and staff of colleges) and among the members of the University, 265 people were randomly selected with a stratified sampling method. Researcher-made questionnaire of requirements and examples was provided. Based on the Research findings, the current status of Shahid Beheshti University in all clauses of the standard IWA 2: 2007 was evaluated in the level of relatively desirable. Therefore, improving the current status and establishing the international standard IWA 2:2007 requires the preparation in various fields at Shahid Beheshti University such as training and developing human resources, commitment of managers and employees and appropriate informing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality management
  • quality evaluation
  • standardization
  • the standard IWA2:2007
-     آراسته، حمیدرضا؛ سبحانی‌نژاد، محسن و همایی، رضا (1387). وضعیت دانشگاه‌های شهر تهران در عصر جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 50: 47-66.
-     اشرفی، بزرگ و رجبی، علی اکبر (1383). رویکردی نوین به تضمین کیفیت در آموزش عالی (استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه صنعتی شاهرود). مجموعه مقالات همایش توسعه مبتنی بر دانایی.
-     آقاملایی، تیمور؛ زارع، شهرام و عابدینی، صدیقه (1385). شکاف کیفیت خدمات دانشجویی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 6: 78-85.
-     امین بیدختی، علی‌اکبر و عیدی، اکبر (1385). استاندارد‌سازی پیش‌شرط ضروری ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی. مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم انسانی. تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
-     بازرگان، عباس (1390). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
-     برخه، ووتر وان دن (1386). تشریح عناصر و الزامات مدیریت فرایند آموزش: استاندارد بین‌المللی IWA2: 2004. ترجمه اباصلت خراسانی، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
-     جعفری‌پور اشکذری، مهدی (1387). بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی استاندارد بین‌المللی IWA2-2004 در قالب تکنیک SWOT در واحدهای آموزشی با مقیاس بزرگ (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی یزد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
-     خراسانی، اباصلت (1387). طراحی الگوی بررسی کیفیت دانشگاه‌های دولتی ایران براساس مدل‌های رایج کیفیت، دانشنامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
-     خراسانی، اباصلت و ملامحمدی، اعظم (1390). مقایسه کیفیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شاهرود براساس مدل رایج کیفیت. فصلنامه آموزش ایران، 13: 161-183.
-     رحیمی، حسین؛ محمدی، رضا و هاشمی‌پرست، سیدمقتدی (1384). تضمین کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، تجربیات. مجموعه مقالات پنجاه و یکمین نشست رؤسا دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی.
-     سازمان بین‌المللی استانداردسازی (1390). استاندارد IWA2: 2007: خطوط راهنما برای استفاده از استانداردISO 9001 در سازمان‌های آموزشی، ترجمه علی نصرت و محمدحسین جعفری، تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
-     سبحانی‌نژاد، مهدی و افشار، عبدالله (1387). تبیین ماهیت و مؤلفه‌های کیفیت‌سنجی نظام آموزش عالی به منظور شناخت چالش‌ها و طرح پاره‌ای راهکارهای نوآورانه. فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی، 40: 65-82.
-     سلطانی، ایرج (1386). نقش استاندارد IWA2 در بهبود فرآیند آموزش. دو ماهنامه مدیریت، 127 و 128: 15-21.
-     سماوی، حمیده؛ رضایی مقدم، کورش؛ برادران، مسعود (1387). مشتری‌مداری و کاربرد آن در نظام آموزش عالی: مورد آموزش عالی کشاورزی در استان خوزستان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی،49: 121-143.
-     صلاحی، اسماعیل و شکرالهی، فتانه (1383). استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000 در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور، نشریه علم و آینده، 8: 100-114.
-     محمدی، رضا (و دیگران) (1391). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، روش‌ها، معیارها. تهران: انتشارات سازمان سنجش کشور.
-     مدهوشی، مهرداد؛ زالی، محمدرضا و نجیمی، نسیم (1388). تشکیل خانه کیفیت در نظام آموزش عالی (مطالعه موردی مقطع دکتری مدیریت دانشگاه دولتی). فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 51: 121-154.
-     مسیبی، محمد و نیلی احمدآبادی، مجید (1391). امکان‌سنجی اجرای استاندارد IWA2 در دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر). سومین همایش ملی مشاوره.
-     موخوپادیای، مرمر (1390). مدیریت کیفیت جامع در آموزش. ترجمه فاخته اسحاقی، صدیقه شریعتی، فرشته صادقی، و رضا محمدی، تهران: انتشارات سازمان سنجش کشور.
-   مهرعلیزاده، یدالله (1387). جنبش کیفیت گرایی در آموزش عالی به سوی الگویی جامع از مدیریت کیفیت. مجله آموزش عالی، 3: 60-83.
-     نوری، فیروز (1390). استقرار استاندارد ISO 10015: 1999 در سازمان‌ها و صنایع (استاندارد مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی)، تهران: نشر آذر.
-     وزیرپور کشمیری، مهردخت؛ تفرشی، شکوه و یوسفی، نسرین (1388). ارائه الگوی مناسب مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 4: 103-93.
-     ولی‌زاده، مجتبی و اکبری، زهرا (1389). نقش مدیریت منابع انسانی در استقرار مدیریت کیفیت جامع. سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری.
-     یزدخواستی، علی؛ رجایی‌پور، سعید و مولوی، حسین (1388). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه‌های دولتی. مجله جامعه‌شناسی کاربردی، 34: 188-175.
 
-     Caraman, I.; Lazar, G.; Bucuroiu, R.; Lungu, O. & Stamate, M. (2008). How IWA2 Helps To Implement A Quality Management System In Bacau University. International Journal for Quality research, 4: 305-308.
-     Cheng, Y. & Lyu, L. (2004). Education Improvement through ISO 9000 Implementation: Experiences in Taiwan, International Journal of Engineering Education, 1: 91-95.
-     Pokorni, S. (2004). Process approach to quality management in education. AARMS, 3: 625–631.
-     Paunescu, C., & Fok, W. (2005). Commitment to quality education services through ISO9000: A Case Study of Romania, 1-5. Retrieved from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERIC ExtSearch_SearchValue_0=ED491518&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED491518.
-     Lazibat, T.; Sutic, I. & Jurcevic, M. (2009). Quality management system at The Faculty of Economics and Business. 31st Annual EAIR Forum in Vilnius, Lithuania.
-     Kasperaviciute, R. (2013). Applicatio of ISO 9001 AND EFQM Excellence Model Within Higher EducationInsttutions: Practical Experiences Analysis. Social Transformations in Contemporary Society, 1: 81-92.
-     Kaziliunas, A. (2010). Success Factors for Quality Management Systems: CertificationBenefits.
-     Sârbu, R.; Ilie, A. G.; Enache, A. C. & Dumitriu, D. (2009). How quality of educational services in higher education assurance, management or excellence?. International Journal for Quality research, 26 (6): 383-392.