تدوین و ارزیابی وضعیت عملکرد راهبردی مراکز آموزش عالی مورد (دانشگاه علم و هنر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه یزد، یزد، دانشگاه یزد، گروه مدیریت

2 دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

امروزه آموزش عالی نقش مهمی در توسعه پایدار کشورها ایفا می‌کند و پرداختن به این بخش و تقویت آن می‌تواند زمینه‌های رشد و گسترش و تعالی کشورها را در پی داشته باشد. هدف کلی این تحقیق، ترسیم نقشه راهبردی دانشگاه علم و هنر یزد و ارائه مدلی برای اجرای این راهبرد می‌باشد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش مدیران، مسئولان و کارشناسان جهاد دانشگاهی یزد بود که از این جامعه 180 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش مولفه‌های مورد نظر در قالب پرسشنامه طراحی شد. با توجه به نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری و کارت امتیازی متوازن و با توجه به اینکه مقدار احتمال معناداری همگی از سطح معناداری پنج درصد کمتر است فرض صفر بودن ضرایب رگرسیونی رد شد و همه مسیرها بر متغیر پاسخ مؤثر بود و برای این تأثیر به دلیل مثبت بودن علامت ضرایب استاندارد مثبت است. با توجه به نتایج به دست آمده نقشه راهبردی ترسیم شده برای دانشگاه علم و هنر یزد اعتبار بالایی دارد. در واقع با اعتبارسنجی نقشه راهبردی امکان تعمیم نقشه راهبردی و تحلیل آن به سایر سازمان‌های مشابه وجود دارد. نتایج حاصل از اعتبارسنجی نشان داد که مسیرهای معتبری برای رسیدن به مأموریت‌های مؤسسه وجود دارد که در بسیاری از دانشگاه‌ها قابل تعمیم است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating and Evaluating the Status of Strategic Performance in Higher Education Institutes (Yazd University of Science and Art)

نویسندگان [English]

  • Seyed Habibollah Mirghafoori 1
  • Meysam Shafiee 2
  • Fatemeh Abooee 3
چکیده [English]

Nowadays, higher education in the country plays an important role in sustainable development. It can improve and enhance the growth and excellence of countries. The overall objective of this research is to map out Yazd University of Science and Arts strategy and provide a model for the implementation of this strategy. This study has applied research methods. For the present study, managers, officials and experts of Yazd University of Science and Arts, PATICIPATED as an example of the 180 experts. The questionnaire was designed to measure components. According to the results of the structural equation and the balanced scorecard and the significant possibility of a significant level of 5% of all lower the H0 of regression coefficients is rejected and all the paths were effective on the response variable. This effect is positive because the sign is positive standardized coefficients. The obtained results indicate that the strategy map of Yazd University of Science and Arts is High credit. Actually it is possible to generalize Strategic Analysis and Strategy Maps to other similar organizations. Validation results showed that there are valid path to achieve the institution's mission has been extended in many universities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy mapping
  • structural equation modeling
  • balanced scorecard
-     توکلی، غلامرضا؛ رضویان، سید محمد و ملک پور، حسین (1390). تبیین نقشه راهبردی با استفاده از متدولوژی پویایی سیستم. چهارمین کنفرانس بین‌الملل مدیریت راهبردی
-     حنفی زاده، پیام و رحمانی، آرزو (1389). روش‌های تحقیق چندبعدی، نشر ترمه.
-     قاسمی، وحید (1389). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار ایموس. تهران: جامعه‌شناسان.
-     هومن، حیدرعلی (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران : سمت.
 
-     Barad, M., & Dror, S. (2008). Strategy maps as improvement paths of enterprises. International Journal of Production Research, 46 (23), 6627–6647.
-     Bentler, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Cavsal modeling, In M. R. Rosenzweig & L. W. Porter (eds.), Annual Review of Psychol- ogy, Vol. 31. Stanford, California: Annual Reviews, 419-456.
-     Javad Jassbi, Farshid Mohamadnejad, Hossein Nasrollahzadeh. (2011). A Fuzzy DEMATEL framework for modeling cause and effect relationshipsof strategy map. Expert Systems with Applications 38 (2011) 5967–5973.
-     Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). How strategy maps frame an organization’s objectives. Financial Executive, 20 (2), 40–45.
-     Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). How strategy maps frame an organization’s objectives. Financial Executive, 20 (2), 54–60.
-     Kaplan, R. S., Norton, D. P., (1996). TheBalancedScorecard. Harvard Business SchoolPress, Boston, MA, USA. 68-78.
-     Kelly, M., (2001). "Assessing the value of Competitive Intelligence". Journal of AGSI, November. 235-247.
-     Quezada, L. (2009). Method foridentifying strategic objective sinstrategy maps. Department of Industrial Engineering, University of Santiagoof Chile, Int. J. Production Economics122 (2009) 492–500.
-     Schoemaker, P. (2004). "Scenario planning: A tool for strategic thinking". Sloan Management Review, 36 (2), 25-40
-     Tohidi, H. 2010. Strategic planning in Iranian educational organizations Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 3904–3908
-     Paul R. Niven, (2003). “Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies”, John Wiely&Sons, 34 (21), 24-39.