دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 11-186 

مقاله پژوهشی

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سروکوال (SERVQUAL)

صفحه 11-27

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ رضا محمدی؛ میترا گلوی


بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران (مطالعه کیفی)

صفحه 29-56

آیت سعادت طلب؛ کورش فتحی واجارگاه؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی