دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 11-211 
اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور : مروری بر الگوها و فرایندها

صفحه 95-137

رضا محمدی؛ طاهره ظفری پور؛ فاطمه صادقی مندی؛ مریم زمانی فر